دانلود پایان نامه
دسترسی یک شرکت به مواد اولیه می تواند مزیت هزینه پایداری را برای آن شرکت ایجاد کند.
2-3- توزیع با هزینه پایین
هنگامی که هزینه عمده ما هزینه توزیع است استفاده از یک کانال توزیع متفاوت می تواند مزیت هزینه پایداری را برای ما به همراه داشته باشد.
3-3- صرفه جویی در هزینه نیروی کار
در برخی صنایع پرقدرتی که برنیروی کار تمرکز دارند،مزیت هزینه پایدار حداقل با توجه به برخی از گروههای استراتژیک،می تواند ما را به استفاده از نیروی کار ارزان هدایت کند.
4-3- یارانه دولت
برخی شرکتها،یارانه های دولتی یا تسهیلات ویژه دیگری را دریافت می دارند که به طور مؤثر مزیت هزینه پایداری را به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم برای آنها فراهم می کند.
5-3- مزیت در هزینه تعیین مکان
بعضی مواقع بهترین مکانها دراختیار افرادی است که از قبل وارد بازار شده اند.رقبا در این حالت متوجه می شوند که برای یافتن مکان بهتر باید هزینه بیشتری صرف کنند.به طور حتم یکی ازدلا یل موفقیت مک دونالد سیاست دیرینه در خرید املاک بوده است
6-3- خرید تجهیزات سرمایه ای ارزان قیمت
شرکتها گاهی اوقات تشویق می شوند تا یک کسب وکار را حتی با قیمتی پایین تر از هزینه جایگزینی یا ارزش دفتری آن رها کنند.
7-3- کاهش هزینه سربار
یک شرکت، خصوصا در یک صنعت رشد یافته و بالغ،در طی مراحل رشد با افزایش تقاضا برای هزینه نیروی کار وهزینه سربارمواجه خواهد شد که می تواند از میزان آن بکاهد.صنایع وایت مثال خوبی از شرکتی است که در ابتدا داراییهای ارزان را خریداری کردو سپس هزینه سربار و هزینه نیروی کار اضافی راکاهش داد.
صرفه جویی به مقیاس
عامل اصلی دیگر که توان ایجاد مزیت های هزینه را دارد،صرفه جویی به مقیاس می باشد. این عامل یک مزیت هزینه است که به جای بهره گیری بیشتر از تسهیلات موجود،به تسهیلات بزرگتر مربوط می شود.
منحنی تجربه
این منحنی بیان می دارد که یک شرکت در ساخت یک محصول،تجربه می اندوزد که این تجربه باعث می شود هزینه هایش با یک نرخ قابل پیش بینی کاهش یابد.
فرهنگ کاهش هزینه
یک استراتژی موفق کاهش هزینه،معمولا جنبه های مختلفی دارد که هزینه ها تمایل دارند از جنبه های مختلف با آن مواجه شوند و معمولا این استراتژی توسط فرهنگ کاهش هزینه حمایت می شود.مدیریت ارشد ،نظام پاداش ها،سیستم ها،ساختارو فرهنگ ،همه و همه باید بر کاهش هزینه تاکید کنند. همچنین به یک تمرکز جدی نیاز است که قابل مقایسه با آن استراتژی باشد که توسط شرکتهایی که به صورت موفق مدیریت کیفیت جامع را به کار گرفته اند ،حاصل شده است.
ریسکهای همراه در استراتژی حداقل هزینه
شرکتهایی که استراتژی حداقل هزینه را دنبال می کنندممکن است به علت توجه صرف به کاهش هزینه ها،موفق به شناخت محصولات مورد نیاز مشتریان یا تغییرات بازار نشوند.ثانیا شرکتها انجام سرمایه گذاریهای بزرگ در ماشین آلات و تجهیزات را تنها به دلیل پیشرفتهای تکنولوژیکی رقبا می پذیرندو این سرمایه گذاریها آنها را نسبت به انطباق با تغییراتی که با تکنولوژیهای آنها سازگار نیست،بی میل سازد.نهایتا تلاش برای کاهش هزینه ها ممکن است با نادیده گرفتن اهمیت عناصری چون ایمنی،کیفیت و خدمات به بیراهه برود.
استراتژی تمایز