دانلود پایان نامه
شکل 1 مدل مفهومی تحقیق 12
شکل 2 مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی 26
شکل 3 استراتژی سطح شرکت 28
شکل 4 فرآیند مدیریت استراتژیک 34
شکل 5 چرخه کامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک از دیدگاه کاتلر 64
شکل 6 رابطه تعاملی و دو طرفه در الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی 66
شکل 7 مراحل بازاریابی استراتژیک از دیدگاه ویلسون و گیلیگان 68
شکل 8 فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس 69
شکل 9 ارتباط بین محیط بازاریابی, تیپ استراتژیک, پاسخ استراتژیک 71
شکل 10 تصمیم گیری درباره هر قلم محصول 72
فهرست جدول ها
جدول 1 عوامل آمیخته بازاریابی 10
جدول 2 متغیرهای موردبررسی Error! Bookmark not defined.
جدول 3 مقایسه نگرش مختلف به مدیریت 25
جدول 4 استراتژی های عمومی رقابت 77
جدول 5 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب زمینه فعالیت Error! Bookmark not defined.
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر عملکرد شرکت های صنعتی براساس استراتژی رهبری هزینه و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویکرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویکرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملکرد که سازه های اصلی پژوهش هستند را بررسی می کند.
این پژوهش در پی این هدف است که چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد میشود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مدیریت استراتژیک رقابتی، یعنی رهبری هزینه، تمایز، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می شود. از میان 40 سؤال های استراتژی موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژی تمایز،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح تمرکز با رویکرد قیمت یا تمایز و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت بررسی نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای استفاده گردید که نرمال بودن جامعه را تایید کرد، همچنین به منظور بررسی رابطه معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده است. براساس نتایج حاصل، سازمان های گوناگون در یک صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت استفاده از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.
واژه های کلیدی: استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی، منابع رقابتی، استراتژی رقابتی رهبری هزینه، استراتژی رقابتی کاهش قیمت، استراتژی رقابتی تمایز.
فصل اول
کلیات تحقیق