دانلود پایان نامه
تفاوت ارتفاع ساختاری سازمانها با استراتژی تمایز و حداقل هزینه
به طور کلی می توان گفت که سازمانها با استراتژی تمایز، ساختاری کوتاهتر یا تخت وسازمانهای با استراتژی حداقل هزینه ساختاری بلندتر دارند.
سازمان با استراتژی حداقل هزینه سازمان بااستراتژی تمایز
مرتفع شکل هرم سازمانی مسطح
کم سرعت تصمیم گیری زیاد
زیاد تعداد سطوح تصمیم گیری کم
کم وسعت حیطه نظارت زیاد
زیادتمرکزکم
کم عدم تمرکز زیاد
کم درجه آزادی کارکنان زیاد
مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین. اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه ای است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد (دیوید، 1382 :24). مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تضمین دست یابی به فواید ناشی از به کارگیری استراتژیک سازمانی مناسب، همچنین هنر و علم فرمول بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند بعدی با تاکید بر یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات تحقیق و توسعه، سیستم های اطلاعاتی و غیره، جهت رسیدن به اهداف سازمانی را مدیریت استراتژیک می نامند. (پهلوانیان,1385 :68)
نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت
یکی از روش های دسته بندی نظریه های مدیریت, دسته بندی آنها بر مبنای نگرش (رویکرد) (Approach) است. معروفترین فردی که در این خصوص مطالبی را ارائه نموده است “فردلوتانز” (Fred Luthans) (1973) می باشد. نگرش های مطرح شده توسط لوتانز عبارتند از: 1) نگرش فرآیندی به مدیریت (Process Approach) 2) نگرش کمی (Quantitative Approach) به مدیریت 3) نگرش رفتاری (Behavioral Approach) به مدیریت 4) نگرش سیستمی به مدیریت 5) نگرش اقتضایی (Contingency Approach) به مدیریت (لوتانز, ترجمه منوریان,1366: 20,19) . در ادامه خلاصه ای از نگرش های فوق بر اساس نظر لوتانز بیان می شود.
نگرش فرآیندی به مدیریت
این نگرش تلاش می کند تا وظایف مدیریت را مشخص ساخته و سپس اصول اساسی در این رابطه ارائه دهد و هم وظایف و هم اصول, از دید این نگرش, جهانی و در کلیه شرایط قابل تسری به کلیه مدیران است. “هنری فایول” فرانسوی, معروف ترین بیان گذار مکتب فرآیندی است که پنچ وظیفه و چهارده اصل را برای مدیریت عنوان می کند. وظایف مطرح شده فایول عبارتند از: برنامه ریزی, سازماندهی, فرماندهی, هماهنگی و کنترل. از صاحبنظران که بر اساس نگرش فرآیندی وظایف مدیریت را مشخص نمودند می توان “لوترگیولیک, جرج تری, کونترواودانل”, “گیبسون” و “استیفن پی.رابینز” را نام برد.
روش های دسته بندی نظریه های مدیریت عبارتند از: دسته بندی تاریخی, دسته بندی موضوعی, دسته بندی نگرشی و دسته بندی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک.
نگرش کمی به مدیریت
طرفداران این نگرش تلویحا اشاره بر آن دارند که مدل های ریاضی و فرآیندهای کمی می توان به عنوان اساس و پایه ای برای تمام مدیریت ها تلقی شوند. این نگرش به دنبال روش و تکنیک انجام کاری می باشند و هدف اصلی آن تامین گزینه های بهتر و بیشتر برای تصمیم گیری مدیریت است. “مدیریت علمی” و “تحقیق در عملیات” از نتایج این نگرش می باشند.
نگرش رفتاری به مدیریت
در این نگرش به عنصر انسان در کار, توجه می شوند و به دنبال شیوه مدیریت انسان ها و تنظیم روابط بین آنها می باشد. نهضت روابط انسانی, اساسا حول این فرضیه بنا شده است که چنانچه مدیریت بتواند کارکنان را راضی و خوشحال سازد, حداکثر عملکرد از آن نتایج خواهد شد.
نگرش سیستمی به مدیریت