دانلود پایان نامه

درمانگران شناختی معتقدند که تفکر تحریف شده موجب رفتار آشفته می شود واصطلاح تفکر تحریف شده، رفتار آشفته را آرام ودرمان می کند. رفتاردرمانگران در مقابل معتقدندکه رفتار آشفته ازتجربه گذشته آموخته می شودوبا آموزش دادن به بیماران برای اینکه رفتارهای جدید وسازگارانه تری رابه کاربرند می کوشد اختلالات راتسکین دهند. این دو دیدگاه مغایر هم نیستند وبسیاری از در مانگران سعی می کنندهم شناخت های تحریف شده را اصلاح کنندهم به بیماران آموزش دهند که رفتارهای جدید بپردازند. هنگامیکه درمانگران هر دو شیوه را با هم ترکیب کنند رویکرد شناختی ـ رفتاری نامیده می شود (آلیس،1962، ماهونی 1974، میجین بام 1977، بک وهمکاران 1997؛ به نقل ازسلیگمن وروزنهان،1989،ترجمه سید محمدی،1385).
اصطلاح مداخله های شناختی ـ رفتاری به روش هایی مثل آموزش خود تعلیمی، آموزش حل مسئله، باز آموزی اسنادها و روش مقابله با استرس اشاره دارد . دراین درمان ها کمک می کنند به کودکان یاد بدهیم که چگونه رفتار خودشان را کنترل کنند. درمان های شناختی ـ رفتاری این اصل رابه کار می برندکه کودکان کنترل رفتار را از دیگران یاد می گیرندوبا استفاده از راهبردهای متنوع این جریان یادگیری راتقویت می کنند در مورد کودکان خردسال ما عنوان حرفه ای به والدین تکیه می کنیم که کمک می کنند و فرزندانشان یادبگیرند و آموزش آنهارا عهده دار شوند. وقتی کودکان برزگتر شدند می توان مسئولیتی را به آن ها واگذار و با آن ها مستقیما در کنترل رفتار کار کرد (کری،2005،ترجمه سید محمدی،1389).
2-30- نظریه بکر
بکر (1971، به نقل از خورشیدی،1384) نظریه رفتارگرایی را مطرح نمودبه نظر وی سه روش زیر برای تربیت واصلاح رفتار فرزندان یا هردو موجودزنده ای وجود دارد.
الف) کنترل محیط
ب) کاربرد دارو
ج) تغییر در عواقب رفتار
ایشان معتقد است که در استفاده از تقویت کننده ها
1. باید استمرار وقوع رفتار مشخص 2. معلوم شودرفتارتحت چه شرایطی انجام می شود. انگاه تقویت کننده ها یا بازدارنده های مناسبی که می توانند پاسخ ها را تغییردهند رابه کار برند. فرزندانی که با روش بکر تربیت شوند دارای ویژگی های مانند شرطی شدن، سلطه پذیری واجرا کننده های دستورهای دیگران هستند تربیت فرزندان براساس روس بکر مستلزم کاربست راهبردهای زیر است:
1. کاربست تشویق وتنبیه بر اساس احساسات وعواطف فرزندان خود.
2. قبل از به کارگیری تقویت کننده ها و تشویق وبازدارنده ها (تنبیه) در خصوص رفتار فرزندان باید توجیه نمود. زیرا استدلال، قدرت، خلاقیت، آنهارا افزایش ومطالب جدیدی به آن ها یاد می دهد.
3. دقت کنید اگرتنبیه منطقی در زمان متناسب ومتناسب اعمال
شودمنجربه ایجاد تغییرات مطالب می شود.
4. فرزندان دارای تفاوت های فردی هستند لذا هرگز آنها را با همدیگر مقایسه نکنید .
2-31-نظریه ی کانتور
کانتور (1953) نظریه ی آموزش والدین را مطرح نمود. دراین روش از والدین در یک فضای آرام وبا تفاهم دورجمع می شوند وتحت نظر مشاوران یا روانشناسان مجرب که فنون تربیت کودک را خوب می دانند به تجزیه وتحلیل اختلالات رفتاری فرزندان خود می پردازند. (البته والدین شرکت کننده از حضور مشاور یا روانشناس آگاهی ندارد) و هر یک در خصوص مشکلات مطرح شده راه حلی ارائه می دهدکه پس از اصلاح یا تأیید آن مورد استفاده ی والدین قرار می گیرد. این روش می تواند اطلاعات فراوانی در خصوص تربیت فرزندان به والدین ارائه دهد. کاربست این روش مستلزم توجه و لحاظ نمودن راهبردهای زیر است:
1. لازم است موضوعات مورد بحث ازمشکلاتی باشندکه شرکت کنندگان با آن مواجه وبا توافق آن ها باشد.
2. اهداف وضرورت رااز قبل برای آن ها مشخص کنید.
3. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ ارزشی ـ وغیر… را بررسی ومشخص نمایید بر اساس آن ها برای آن ها برنامه ریزی کنید ( به نقل ازخورشیدی،1384).
2-32- پیشینه پژوهش
2-33-پژوهش های انجام شده در داخل کشور
رسولی، امیدیان و سامعی (1392) در پژوهشی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری به مادران برکاهش اختلال کاستی- توجه / بیش فعالی کودکان آنها و افزایش شادکامی والدین را بررسی کردند. یافته ها نشان داد دارو درمانی و آموزش به مادران هر دو موثر است و منجر به کاهش علائم شده است اما تفاوت بین دارو درمانی و آموزش به مادران نیز معنا دار است و این نشان می دهد آموزش به مادران به همراه دارو در مانی در کاهش علایم موفق تر است. به علاوه تاثیر آموزش به مادران در افزایش شادکامی آنها معنادار است. همچنین یافته ها حاکی ازآن است افزایش شادکاهی مادران می تواند شادکامی پدران را که در جلسات آموزشی حضور نداشتند به دنبال داشته باشد.
دادستان، قنبری و حیدری (1392) در پژوهشی اثر بخشی آموزش رفتاری والدین بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان 7 تا 9 سال بررسی کردند. نتایج نشان داد که والدین گروه آزمایش در پایان دوره آموزشی در مشکلات کلی برونی سازی شده و رفتارهای پرخاشگرانه کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل گزارش کردند در حالی که رفتارهای قانون شکنی در دو گروه تفاوتی نداشتند.
سرابی جماب و همکاران (1391). تاثیر برنامه اموزش والدین و پروراندن مهارتها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم در پژوهشی بررسی کردند. یافته ها نشان دادند که برنامه اموزش والدین و پروراندن مهارتها، استرس مادران را در دوره پس ازمون و پیگیری کاهش داده است.
علیزاده (1391) در پژوهشی تدوین برنامه آموزش والدین برای خانواده های دارای فرزندان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تأثیر آن برکاهش نشانه ها و کارکرد خانواده را مورد بررسی قرار داد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که آموزش والدین توانسته است بر کاهش میزان استرس والدین، افزایش شیوه فرزندپروری مقتدرانه (پدر و مادر) و کاهش شیوه فرزندپروری سهل گیر پدر تأثیر معنادار داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که آموزش والدین بر کاهش نشانه ها، شیوه فرزندپروری خودکامه (پدر و مادر ) و سهل گیر (مادر) تأثیر معنادار نداشت. نتایج مربوط به آزمون پیگیری نیز نشان داد که شیوه فرزندپروری خودکامه مادر در افزایش یافته است.