دانلود پایان نامه

جدول 4-2: یافته های توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون مولفه های استرس والدینی در گروه های آزمایش و گواه———————————————————————-62
جدول 4- 3. آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس های واریانس – کوواریانس متغیرها————-65
جدول 4-4: آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های نمره ها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه——————————————————————–66
جدول 4-5: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف وشاپیرو- ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات استرس والدینی و منابع آن————————————————-66
جدول 4-6: نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیب های خط رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه آزمایش و گواه در جامعه——————————————————–67
جدول 4-7: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون متغیرهای استرس والدینی و منابع آن در گروه های آزمایش و گواه———————————–73
جدول 4-8: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون استرس والدینی مادران گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————————–73
جدول 4-9: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون مسائل خانواده و والدین گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————————–74
جدول 4-10: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون نگرانی وبدبینی نسبت به آینده کودک مادران گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————75
جدول 4-11: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون ویژگیهای کودک ، در مادران گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————– ——-76
جدول 4-12: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون مولفه محدودیت های جسمانی کودک ، در مادران گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————- ——77
فهرست نمودار هها
عنوان صفحه
نمودار 4- 1. مقایسه میانگین نمرات متغیر مسائل خانواده و والدین در گروه های آزمایش و گواه———63
نمودار 4-2. مقایسه میانگین نمرات متغیر نگرانی های والدین وبدبینی آنان نسبت به آینده کودک در گروه های آزمایش و گواه——————————————————–63
نمودار 4-3. مقایسه میانگین نمرات متغیر ویژگی های کودک در گروه های آزمایش و گواه————-64
نمودار 4-4. مقایسه میانگین نمرات متغیر محدودیت ها و ناتوانی های جسمانی کودک در گروه های آزمایش و گواه———————————————————————-64
نمودار 4-5. مقایسه میانگین نمرات متغیر استرس والدینی کل در گروه های آزمایش و گواه————65
نمودار 4-6. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه مسائل خانواده و والدین———————68
نمودار 4-7. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه نگرانی وبدبینی نسبت به آینده کودک———–69
نمودار 4-8. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه ویژگی های کودک————————-70
نمودار 4-9. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه محدودیت های جسمانی———————71
نمودار 4-10. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون متغیر استرس والدینی کل———————–72
فصل اول
کلیات پژوهش