منحرف، . ، روسپی، خیابانی، ۲-، زنان

همسرش با او زندگی نمی کند و طلاق هم نگرفته است
همسرش در زندان بسر می برد
همسرش از کار افتاده است
هرگز ازدواج نکرده است و به تنهایی زندگی می کند
در برخی از منابع زنانی که همسرانشان برای پیدا کردن کار مدتی طولانی به مناطق دیگر مهاجرت می کنند نیز جزو زنان سرپرست خانوار محسوب شده اند.
سرپرستی زنان در خانوار ممکن است دائم باشد، مثل زنانی که همسرانشان فوت کرده است و سرپرستی خود و فرزندان را به عهده دارند یا زنانی که شوهران از کار افتاده دارند.
گاهی این سرپرستی موقت است، مثل مورد زنانی که همسرانشان در زندان بسر می برند و تا آزاد شدن همسر و تقبل مسئولیت سرپرستی، آنان سرپرست محسوب می شوند.
از میان زنان سرپرست خانوار کسانی برای دریافت کمک مالی و جلب حمایت به مؤسسات رفاهی و حمایتی مراجعه میکنند که نیازمند باشند. در حال حاضر، این افراد بیشترین گروه هدف مددکاری اجتماعی هستند.

1-4-4- زنان روسپی و خیابانی
تعریف روسپی گری :
روسپی گری یا فاحشگی، آمیزش جنسی در قبال مزد است . وضعیت قانونی روسپی گری در کشورهای متفاوت از مجازات مرگ تا کاری قانونی متغیر است . زنی که تنها با یک مرد آمیزش جنسی دارد ، ولی با او زندگی نمی کند ، معشوقه است ، و عموما به او روسپی اطلاق نمی شد.
این اصطلاح به شکل بی ربط برای نشان دادن کسی که درگیر فعالیت های جنسی ناپسند است ، مثل بی بند و باری جنسی یا روابط بیرون از ازدواج ، بکار برده می شود . کاربردهای فرهنگی به شکل نامحدودی متفاوت است ، و استفاده از اصطلاح بعنوان واژه ای تحقیر آمیز فعالیت هایی را نشان می دهد که بشکل رسمی روسپی گری را در یک مضمون فرهنگی مطرح نمی کنند.
روسپی گری گاهی اوقات ” قدیمی ترین حرفه دنیا ” شناخته می شود.

ادبیات فارسی :
صادق هدایت در داستان علویه خانم سرگذشت مقطعی از یک زن فاحشه را دست مایه اثر خود قرار داده است. همچنین در آثار ایرج میرزا و یا در هزلیات سعدی چنین رفتاری در محوریت اثر واقع می گردد.
در فرهنگ معین:
فاحشه : ۱- زن زناکار ؛ روسپی ، جنده – جمع : فواحش. ۲- هر گناه و بدی که از حد درگذرد.
روسپی : زن بدکاره ، فاحشه ، بدکاره.

روسپیان خیابانی :
در روسپی گری خیابانی ، روسپی در حالیکه در گوشه خیابان منتظر است، درخواست مشتری می کند. روسپیان اغلب لباس اندک و مخصوصی بر تن دارد. روسپیان خیابانی اغلب «خیابان گرد» هم نامیده می شوند.
روسپیان خیابانی اغلب به استفاده از مواد مخدر اعتیاد دارند. روسپیان خیابانی از جمله پرمخاطره ترین و بی پناه ترین افراد جوامع هستند که اغلب در طول دوران اشتغال شان، مورد آزارهای جنسی و بدنی و حتی مخاطرات جانی قرار می گیرند.

1-5- انحراف چیست ومنحرف کیست ؟
انحراف رفتاری است که برای گروه ، مساله یا تعارضی بوجود می آورد که باید حل شود ، مثل الکلیسم ، اعتیاد، ولگردی ، رسپیگری و خود کشی که در واقع جملگی آنها انحراف محسوب می شوند.

تعریف منحرف
در دانشنامه جرم شناسی منحرف کسی است که رفتارش در یک برهه زمانی ، نا به هنجار باشد منحرف یا کجرو (کژری )شناخته می شود چنین افرادی ممکن است شامل افراد غیر عادی ، بیگانه ، دیوانه ، بدسرشت یا افراد عادی ای باشند که رفتار نابهنجار آنها موقتی است برخی پژوهشگران معتقد ند چشم جامعه تمام ابعاد شخصیت فرد را نمی بیند به این ترتیب ممکن است فرد امروز به عنوان « منحرف » شناخته شود و روز دیگر به عنوان فردی عادی بدون وجود تعاریف روشن و دقیق در مورد رفتار بهنجار ، تنها پیش داوری و جهل است که می تواند افراد منحرف را از افراد عادی جدا کند.
روانشناسی فردی با نگراش فرویدی انحراف اجتماعی را ناشی از کشاکش غرایز ، شخصیت و روح جمعی در قالب قانون می داند که برتری هر یک از آنها نوعی آسیب را به همراه می آورد ، که غالبا” فردی است . در این تعاریف نیز اختیار شانه خالی می کند و جبر روانی را اعلام می کند .
جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره « عوامل جرم زا و کیفیات و امور مقتضیات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و…
روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (تن وروان ) ومحیط طبیعی و اجتماعی را برگزیده اند و از خود رو بر تافته و از انسانیت گریخته اند (هاشمی طاری، 1384، ص 14)
در روانشناسی اجتماعی تعامل ارتباطی بین شخص منحرف و داوری اجتماعی بوجود می آید . از این رو توجیه رفتار و تصمیم به رفتار تبهکارانه در چرخه مناسبات فرد ، جمع و شناخت های هر دو و در نهایت به تصمیم گیری انجام عمل و توجیه آن و کیفر مناسب با آن پرداخته می شود .(اورونسون ) با ذکر مثالی از کشاکش شناختی می نویسد در مورد تقلب سر جلسه امتحان و جدان شخصی مانع از تقلب کردن می شود و احساس ناهماهنگی در انسان ایجاد می کند . تقلب کردن در مقابل نمره گرفتن قرار می گیرد استدلال می کند که تقلب در بعضی شرایط آن قدر هم بد نیست . (هاشمی طاری، 1385، ص 11).

1-5-1- تقسیم بندی انحرافات اجتماعی
۱-انحراف نخستین: آن هنگامی است که کار خلاف ازسوی کسی که بدون سابقه کیفری است صورت گرفته باشد وهمیشگی نبوده باشد وتنها گاهی این کار روی داده باشد .
۲-انحراف دومین :به رفتار انحرافی گفته می شود که ماهیت جدی داشته ودرزندگی نقش عمده ای را دارا باشد آنگونه که خود فرد منحرف بودن را پذیرفته وجامعه اورا منحرف ارزیابی کند همچون بزهکاران حرفه ای ومعتادان وازآنجایی که جامعه نمی تواند چنین کسانی را تحمل کند آنان را مجازات کرده ویا درزندان نگهداری می کند .
انحرافات فردی وگروهی :هرگاه کسی به تنهایی هنجارهای جامعه رازیر پا بگذارد منحرف فردی نامیده می شود .
درصورتی که منحرفان گروهی خود را یا معیارهای یک گروه منحرف ساختار ساخته وآنها به گونه ای دسته ای یا گروهـی اقـدام به عمل انحرافی می کنند.درراسـتای انحراف گـروهی معمولاً ودر درون پاره فرهنگهای جامعه انجام  می شود .چون گروهی در انحراف ویژه ای با یکدیگر پیوند دارند دو رابطه شکل گیری می شود:
۱- حمایت متقابل ۲- فراهم آوردن تسهیلات برای ارتگاب کارهای خلاف دانستنی است که پاره فرهنگهای گروهی منحرفان سبب می شود که آنان دارای سبک زندگی یکسان می باشند.
انحراف اجتماعی:می تواند هم نا آگاهانه باشد وهم آگاهانه :,هر گاه رفتار نسنجیده ونا آگاهانه ازکسی سر بزند که با هنجارهای اجتماعی سازگار نبا شد .رفتاراجتماعی نا آگاهانه می گوید وآن رفتاری است که مقامات قضایی واجتماع پذیرای آن بوده به طوری که بیماران روانی وکودکان دربسیاری ازکشورها ازکیفر معاف می باشند .یکی ازهدفهای بنیادین هرسیستم آموزشی اجتماعی کردن افراد جامعه می باشد که عبارت است ازهم نوایی وهم سازی فرد با ارزشها وهنجارها .دراینجا به جاست اطلاعاتی دررابطه با کجرویهای اجتماعی اشاره شود:
۱-غارت گری:که باعث آسیب های جانی ومالی عمری به دیگران گردد که اینگونه رفتار جرم تلقی می شود
۲-وسایل کج روی:که به کالا وخدماتی گفته می شود که به کاربردن ودست زدن به آن ازسوی قانون گذار منع شده باشد مانند نوشیدن الکل،ایجاد فاحشه خانه وقمارخانه
۳-عرضه کج روی:که دربرگیرنده آنانی است که درراستای تدارکات خدمات برای ارائه کج روی هستند.
۴- اعتقاد به کج روی:یعنی دست زدن به کاری که برای بیشتر مردم جامعه قابل قبول نباشد .
۵-اقدام به کج روی مانند اعتیاد یا مستی.    ۶- خودکشی .
۷-صفاب و ویژگیهای کج روی :که می تواند نتیجه کمبودهای جسمانی ،روانی،مانند کوتاهی قد ،عقده،حقارت وعدم اعتماد به نفس باشد .
جرم :همچنانکه پیشتر گفته شد برای برخورداری از زندگی اجتماعی باید نظم را رعایت کرد .
نظم دو گروه است :۱- نظم فردی  ۲- اجتماعی
عدم رعایت نظم فردی که به صورت نظم بهداشتی،خانوادگی،مالی وغیره نمود می باید بیشترین مشکل را متوجه خود فرد می سازد .به طوری که بی توجهی به نظم وبهداشتی سبب بیماری وناخوشی گشته ومی تواند موجب مرگ شود.ویا بی نظمی درامور مالی می تواند موجب مشکلات مالی ،بدهکاری ،ورشکستگی ودرنهایت فردبی نظم مالی را راهی زندان کرده سر از بند مالی درخواهد آورد بطوریکه اگر مشمول قانون یوم العدا شود شاید لازم باشد تا پایان زندگی درزندان آب خنک نوش جان کند.بی نظمی های خانوادگی نیز موجب سردی فضای خانواده ،اختلافات خانوادگی ،درگیری ودرنهایت طلاق احساسی ویا طلاق رسمی وجدی بینجامد.شاید بتوان روند زندگی های نا مناسب را اینگونه رسم کرد: با عشق وعلاقه آغاز می شود وبه عادت نزول کرده سپس وارد فاز تحمل می شود پس از آن تنفر ودرپایان به وضعیت انتقام جویی می رسد.
بی نظمی اجتماعی:برای کننده آن حتی امتیاز ،شانس یا موقعیت مطلوب دلخواهش دوام وبی ارزش را بهمراه داشته ولی برای دیگران گرفتاری زا می باشد ودرصورت انجام آن به وسیله شماری ازمردم آن جامعه دیگر جای زندگی نخواهد بود. نیاکان ما با پی بردن به این واقعیت نظم مورد نظر را به گونه ای مدرن درآورده ومکتوب ساختند که به آن قانون اجتماعی یا حقوق مدنی می گویند وچون پی بردند که افراد به طور معمولی آن را رعایت نمی کنند برای آن کیفر درنظر گرفته اند که به چهار صورت کیفرهای اداری،جسمانی ،مالی،اجتماعی معرفی شده است.بنابراین جرم در رابطه با قانون مطرح می شود پس درجامعه نخستین پرونده جرم مانند زندگی جانوران در جنگل جرمی شناخته نمی شود .از این روی چون جرم پدیده ای نسبی ومربوط به زمان ومکان است معمولاً دانشمندان ازتعریف آن گریخته اند زیرا این باور وجود دارد که هیچ چیز فی نفسه جرم نیست به طوریکه هم جنس گرایی درانگلستان قانونی است.دزدی در بین سرخپوستان ملاک فوت کاری پسندیده ،آدم کشی درمیدان جنگ،سلحشوری دردفاع از جان و مال ،دفاع مشروع وبدون نیت تصادف خوانده می شود .ویا غارت اموال شکست خورده درجنگ ویا حتی تصاحب زنان ودختران آنان ،غنیمت جنگی محسوب می شود.
تعریف کاربردی جرم:جرم عبارتست از انجام یا ترک کاری که نظم اجتماعی را به هم زده وقانون گذار برای آن کیفر درنظر گرفته است.گروهی دیگر جرم را بیماری اجتماعی می نامند درست نیست چون هنر بیماری دارای هویت ،شتاسنامه ومؤلفهای خود است پس آن چیزی که تابع زمان ومکان گروه نمی تواند از غنیمت یک بیماری برخوردار باشد چنانچه تراکم سل،آنفولانزا،ایدزوغیره هر یک دارای نشانگاها ونشانه ها وشناسنامه ویژه خود می باشند که بدون آنها آن بیماری معنا پیدا نمی کند.گروهی دیگر نیز جرم را ع امل بهم زدن نظم اجتماعی می دانند در اینجا مشکل بیشتر می شود زیرا باید روشن شود که :۱-منظور از نظم چیست ؟          ۲- کدام جامعه 3 -داوری وتشخیص وبی نظمی با کیست؟
به همین خاطراست که متخصصین ازتعریف جرم می گریزند .بنابراین در درس آسیب شناسی اجتماعی آنچه که بیشتر هدف قرار می گیرند شناخت ویژگی ریشه بی نظمی اجتماعی است ودرمورد رفتارهای ناسازگارانه ومنفی ،ضداجتماعی طبقه بندی می شود.به آن گروه از رفتار گفته می شود که ازیک سوی برای خود دربلند مدت یا برای دیگران ویاکل شرایط اجتماعی آسیب زا باشد .برای شناخت بهتر مطلب سه نشانه از رفتار انحرافی را مورد بررسی قرار می دهیم.
2- مستوجب سرزنش است.
۳- موجب بد نامی می شود.
نشانه های محله های جرم خیز:چنانکه می دانیم عوامل پیرامونی در بزهکاری دارای نقش می باشند یکی از عوامل کارآمد پیرامونی محله های جرم خیز است دربحثهای آسیب شناسی روانی محله های جرم خیز با سه نشانه مشخص می شود.
1- ضدارزشهای جامعه کمی درمحله های جرم خیز ضد ارزش تلقی نشده وحتی گاهی ارزش ارزیابی می شود.برای نمونه اعتیاد ،قاچاق،دزدی،کیف قاپی،داشتن نشانه بخیه درسروصورت ،شکستگی جمجمه درچنین جاهایی ننگ آور تلقی نمی شود .به طوریکه که خود زندان که ازجاهای جرم خیز ارزیابی می شود به تناسب سابقه داربودن فرد،فرد زندانی وجه اجتماعی او را در برابر زندانیان بی سابقه یا کم سابقه بالاتر است حتی نمونه مثبت آن دربین هنرمندان داخلی اعتیاد وطلاق از آن قبیل اجتماعی که دربین طبقات قابل قبول جامعه برخوردار است ،برخوردار نیست.
۲- درچنین محله هایی مردم به جای همکاری با پلیس با خلافکار همکاری می کنند.
۳- خانواده های استانداردوقابل قبول رغبتی برای زندگی در چنین محله هایی نشان نمی دهند به همین خاطر است که قیمت بنا ومسکن درچنین جاهایی کمتر است.وبر عکس در جاهائیکه افرادی با لبل (بسط)اجتماعی بالاتر زندگی می کنند قیمت مسکن وهزینه زندگی بالاست.

1-5-2- خانواده
در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می شود که با یکدیگر از طریق هم خونی، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان است. انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی می کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر، و فرزندان. که خانواده هسته ای نیز خوانده می شود)، و خانواده گسترده (consanguinal) یا هم خونی که در آ

]]>