دانلود پایان نامه

گفته میشود)و زبان دیگر انگلیسی است. در مورد دین83% آنها مسلمان،16 %هندو و 1% سایر زبانها هستند.» (گلی زواره، 1385: 219)شهرهای مهم آن چیتاگونگ، خولنا و راجشاهی نام دارند. دارای 30 ایستگاه رادیویی و15 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 71،000 نفر و دارای 75 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 36)

15-1- بورکینافاسو
جمعیت آنها در سال 2007،14،326،203 نفربوده و تراکم جمعیت آن 46 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور57/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 21،689،871 نفر پیش بینی و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2046 است. امید به زندگی44/53 سال، نرخ تولد 28/45 و نرخ مرگ و میر 31/15 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 315)«از لحاظ نژاد40%قبایل موسی، 60%گرونسی، سنوفو، لوبی، بوبو، ماندی وفولانی هستند. زبان رسمی آنها فرانسه و سایر زبانها زبانهای بومی آفریقایی متعلق به خانوادهی سودانی است که 90 درصد مردم به این زبانها صحبت میکنند. در مورد دین 50%آنها مسلمان و10%مسیحی و40% عقاید سنتی دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 220)شهرهای مهم آن بوبودیولاسو،کودوگو، بانفوراو واهیگویا نام دارند. دارای 23 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 9،531 نفر و دارای 9 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 37)

16-1- جمهوری اسلامی پاکستان
جمعیت در سال 2007، 164،741،924 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 190 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور 828/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 224،971،571 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2062 است. امید به زندگی 75/63 سال، نرخ تولد 52/27 و نرخ مرگ و میر8 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 316)«از لحاظ نژاد، پنجابی، سندی، پشتو، بلوچ ومهاجر هستند. زبان 48% پنجابی، 12% سندی، 10% سیراکی، 8% پشتو، 8% اردو، 3% بلوچی، 2% هندی و 11% سایر زبانها است. در مورد دین 97%آنها مسلمان (77% سنی و 20% شیعه) و3 %مسیحی وهندو هستند.» (گلی زواره، 1385: 221)شهرهای مهم آن کراچی، لاهور، فیصلآباد، راولپندی و مولتان نام دارند. دارای 99 ایستگاه رادیویی و20 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 1،268،000 نفر و دارای 85 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 38)

17-1- جمهوری تاجیکستان
جمعیت در سال 2007،7،076،598 نفر بوده و تراکم جمعیت آن3/43 نفر در هر کیلومترمربع است. رشد جمعیت در این کشور895/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 9،758،629 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2060 است. امید به زندگی 61/64 سال، نرخ تولد 33/27 و نرخ مرگ و میر05/7 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 317)«از لحاظ نژاد 9/79% تاجیک، 3/15 % ازبک، 1/1 % روس، 1/1 % قرقیزو 6/2 % سایر نژادها هستند. زبان رسمی تاجیکی وزبان دیگر روسی است. در مورد دین 85%آنها مسلمان سنی و5% مسلمان شیعه و10% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 222)شهرهای مهم آن خجند، کولاب، قرغانتپه و اوراتپه نام دارند. دارای 20 ایستگاه رادیویی و6 ایستگاه تلویزیونی است. این کشور از قرون گذشته و حتی قبل از میلاد بخشی از خاک ایران بوده و پیوندهای فرهنگی و ملی بین این دو کشور وجود دارد. تعداد دانشجویان 84،400 نفر و دارای31 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 39)

18-1- جمهوری ترکمنستان
جمعیت در سال 2007،5،097،028 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 8/9 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور617/1 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 6،745،407 نفر پیشبینی شده و. زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2069 است. امید به زندگی3/68 سال، نرخ تولد37/25 و نرخ مرگ و میر71/6 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 318) «از لحاظ نژاد 85% ترکمن، 5% ازبک، 4% روس و 6% سایر نژادها هستند. زبان 72% ترکمنی، 12% روسی، 9% ازبکی و 7% سایر زبانها است. در مورد دین 89 % آنها مسلمان، 9% ارتدوکس شرقی و2 % سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 223)شهرهای مهم آن چارجو، داشحوض، مرو ، بالکان آباد نام دارند. دارای26 ایستگاه رادیویی و4 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 38،900 نفر و دارای 9 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 42)

19-1- جمهوری ترکیه
جمعیت در سال 2007،71،158،647 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 6/91 نفر در هر کیلومترمربع است. رشد جمعیت در این کشور 04/1 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن85،959،446 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2103 است. امید به زندگی 88/72 سال، نرخ تولد4/16و نرخ مرگ و میر6 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 319)« از لحاظ نژاد 80% ترک و 20% کرد هستند. زبان رسمی ترکی و دیگر زبان ها کردی، دیملی و آذری است. در مورد دین8/99% مسلمان و 02/0 درصد مسیحی و یهودی هستند.» (گلی زواره، 1385: 223)شهرهای مهم آن استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا وآدانا نام دارند. دارای129ایستگاه رادیویی و635 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 1،841،564 نفر و دارای 1،248مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 43)

مطلب مرتبط :   سیستم اطلاعات جغرافیایی، روشهای ارزیابی

20-1-جمهوری توگو
جمعیت در سال 2007،5،701،579 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 4/86 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور718/2% اندازه گیری شده است. در سال2027 جمعیت آن8،800،957 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2044 است. امید به زندگی 86/57 سال، نرخ تولد 83/36و نرخ مرگ و میر65/9 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 320) «از لحاظ نژاد 99% قبایل آفریقایی ( اوه ،مینا، کابره ) ، 1% اروپایی ولبنانی – سوریه ای هستند. زبان رسمی فرانسوی و زبانهای دیگر اوه، مینا، کابره و لاگومبااست. در مورد دین20% مسلمان، 29% مسیحی و 51% عقاید سنتی را دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 224)شهرهای مهم آن سوکوده، کپالیمه و کارا نام دارند. دارای 15 ایستگاه رادیویی و3 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان150،028 نفر و دارای 2 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 44)

21-1- جمهوری تونس
جمعیت در سال 2007،10،276،158 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 1/64 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور989/0% اندازه گیری شده است. در سال 2027جمعیت آن 12،308،782 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2108 است. امید به زندگی 34/75 سال، نرخ تولد54/15ونرخ مرگ ومیر17/5 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 321)« از لحاظ نژاد98% عرب، 1% اروپایی و 1% یهودی هستند. زبان عربی وفرانسه است. در مورد دین98% مسلمان، 1% مسیحی و 1% یهودی هستند.» (گلی زواره، 1385: 225)شهرهای مهم آن صفاقس، اریانه، قیروان، بیزرت، قابس و سوسه نام دارند. دارای 29 ایستگاه رادیویی و26 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 311،569نفر و دارای 175 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 45)

22-1- جمهوری جیبوتی
جمعیت در سال 2007 ، 496.374 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 30/3 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور984/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 12،308،872نفر پیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2057 است. امید به زندگی 25/43 سال، نرخ تولد 07/39 و نرخ مرگ و میر23/19 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 322)«از لحاظ نژاد 60% سومالیایی، 35 %عفار% ، 5%سایر نژادها هستند. زبان رسمی آنها فرانسه و سایر زبان ها عربی، سومالی و عفاری است. در مورد دین 94%آنها مسلمان و 6%مسیحی هستند». (گلی زواره، 1385: 226)شهرهای مهم آن علی سبیح، تاجوره و دخیل نام دارند. دارای3 ایستگاه رادیویی و ا ایستگاه تلویزیونی است. دانشجویان برای ادامه تحصیل به فرانسه میروند(فاقد دانشگاه است). (نرجه، 1380: 46)

23-1- جمهوری چاد
جمعیت در سال 2007، 9.885.661 نفر بوده و تراکم جمعیت7/6 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور 32/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 14.472.608نفر پیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2050 است. امید به زندگی 2/47سال، نرخ تولد 35/42 و نرخ مرگ و میر 69/16 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 323)«ازلحاظ نژاد 7/27%سارا، 3/12%عرب، 5 /11% مایوکبی، 9 %کانم-بورنو، 7/8% اودایی،7/6% هجارایی، 5/6% تنجیلی، 3/6% گرانی و 1/11% سایر نژادها هستند. زبان رسمی آنها فرانسه و عربی است، زبان دیگر سارایی میباشد. در مورد دین 1/53% آنها مسلمان و1/20% کاتولیک، 2/14%پروتستان، 3/7%آنومیسم، 1/3% ملحد و 1/2% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 227)شهرهای مهم آن موندو، بونگور، سارح و آبشه نام دارند. دارای 11 ایستگاه رادیویی و ا ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 5.901 نفر و دارای 1 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 47)

24-1- جمهوری ساحل عاج
جمعیت در سال 2007، 18.013.409 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 30/3 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور 984/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 25.615.608 نفر پیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2054 است.امید به زندگی 49 سال، نرخ تولد69/34 و نرخ مرگ و میر 7/14 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 324) «از لحاظ نژاد1/42%آکانی، 6/17% گوری، 5/16% ماندایی شمالی، 10% ماندایی جنوبی،11 %کروسی، 8/2% سایر نژادها هستند. زبان رسمی آنها فرانسه و زبان دیگر بومی است. در مورد دین 40%آنها مسلمان و 20%عقاید سنتی و40% مسیحی هستند.» (گلی زواره، 1385: 228)شهرهای مهم آن آبی جان، بوآکه، دالوئا م نام دارند. دارای 14 ایستگاه رادیویی و 14 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 47.187 نفر و دارای 3 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 48)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی

25-1- جمهوری سنگال
جمعیت در سال 2007، 12.521.851نفر بوده و تراکم جمعیت آن 30/3 در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور 984/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 19.145.910 نفر پیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2045 است. امید به زندگی 69/56 سال، نرخ تولد 4/37 و نرخ مرگ و میر 96/10 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 325) «از لحاظ نژاد 3/43%ولوف، 8/23% پولار، 7/14 % سرر، 7/3%جولا،3 %ماندیکا،1 %سونینکی، 1% لبنانی و اروپایی و 4/9%سایر نژادها هستند. زبان رسمی آنها فرانسه و سایر زبان ها ولوف، پولار، جولا و ماندیکا است. در مورد دین 94%آنها مسلمان و 5%مسیحی و1% اعتقادات بومی هستند.» (گلی زواره، 1385: 229)شهرهای مهم آن تیئس،کائولاک، سن لویی، امبور و زیگینشور نام دارند. دارای 29 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 4.425 نفر و دارای 12 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 49)

26-1-جمهوری سودان
جمعیت در سال 2007، 39،379،358 نفر بوده و تراکم جمعیت آن4/13 نفردر هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور082/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن61،589،316 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2042 است. امید به زندگی 11/49سال، نرخ تولد86/34 و نرخ مرگ و میر39/14 م محاسبه شده است. (صفوی،1387: 326)« از لحاظ نژاد52% سیاهپوست، 39 % عرب، 6%بیجا، 2% خارجی و 1% سایرنژادها هستند. زبان رسمی عربی و سایر زبانها نوبی ولهجههای مختلف نیلی، زبانهای نیلی، حامی وسودانی است. درمورددین70% مسلمان سنی، 5% مسیحی و 25% عقاید سنتی دارا میباشند.» (گلی زواره، 1385: 230)شهرهای مهم آن ام درمان، خارطوم شمالی، پورت سودان و کسلا نام دارند. دارای 14ایستگاه رادیویی و3 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان200،538نفر و دارای 7 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 50)

27-1-جمهوری سورینام
جمعیت درسال2007،436،935 نفربوده و تراکم جمعیت آن3 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور31/0% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن648،088 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2330 است. امید به زندگی1/69 سال، نرخ تولد87/18و نرخ مرگ ومیر99/6 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 327)«از لحاظ نژاد37% هندوستانی، 31% کریول، 15% جاوهای، 10% مارونزی، 2% سرخپوست،2% چینی، 1% سفیدپوست و 2% سایرنژادها هستند. زبان رسمی هلندی وسایرزبانها انگلیسی و هندوستانی است. در مورد دین 6/19% مسلمان، 4/27% هندو، 2/25% پروتستان، 8/22% کاتولیک و5% عقاید سنتی داراهستند. »(گلی زواره، 1385: 231)شهرهای مهم آن للیدورپ، نیونیگری، موئنگو و مرزورگ نام دارند. دارای 18 ایستگاه رادیویی و3 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 3،000 نفر که در کشورهای دیگر درحال تحصیل هستند. (نرجه، 1380: 51)

28-1- جمهوری عربی سوریه
جمعیت در سال 2007،19،314،747 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 101 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور244/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 27،983،205 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابرشدن جمعیت آن سال2052 است. امید به زندگی 61/70 سال، نرخ تولد 19/27و نرخ مرگ و میر74/4 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 328)« از لحاظ نژاد3/90% عرب، 7/9% کرد، ارمنی وسایر نژادها هستند. زبان رسمی عربی و سایر زبان ها کردی، ارمنی، آرامی، فرانسه و انگلیسی است. درمورد دین 74% مسلمان سنی، 16% دیگر فرقههای مسلمان و 10% مسیحی هستند. »( گل