مقاله دانشگاهی – نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی۹۱- قسمت ۱۵

0 Comments

روشن است که یک تحقیق جامع و دقیق نمی‌تواند به کنار هم گذاشتن فرازهای گوناگونی از اندیشه‌ها و نظریه‌های صاحبنظران و اندیشمندان و بطور کلی مبانی نظری خالص اکتفا نماید. پژوهشگر قبل از آنکه، امر تحقیق را به سرانجامی برساند در ذهن سیال و پر تلاطم خود، با سؤال‌ها یا فرضیات متعددی مواجه است که باید برای آن‌ها، پاسخی بیابد.
اگر پاسخ‌هایی که محقق علوم اجتماعی به پرسش‌های تحقیق می‌دهد مبتنی بر وهم و گمان‌های شخصی باشد بی‌تردید حاصل تحقیق او از مرحله ایده، تئوری و پیش‌بینی فراتر نخواهد رفت و چنانچه آن را با روش‌های علمی و آزمون‌پذیر مورد بررسی و سنجش قرار دهد، نه تنها نتیجه پژوهش برای او از درجه بالایی از استحکام و دقت برخوردار خواهد بود بلکه برای هر ناظر و بهره‌مند دیگری نیز قانع کننده و استوار، جلوه خواهد کرد. «تحقیق کاربردی و آموزش نظری، لازم و ملزوم یکدیگرند و هریک به اتکای دیگری به پیش می‌رود. آموزش نظری قوه تخیل و استدلال منطقی را پرورش می‌دهد که بدون این‌ها، تدوین فرضیه‌های نو و مبتکرانه که پایه و اساس هر تحقیق کاربردی است به سامان نمی‌رسد. در مقابل، نتایج تحقیقات کاربردی، ستون پایه آموزش‌های نظری را می‌سازند. ترکیب فکر و عمل در کار تحقیق به شیوه‌ای تحسین انگیز باید به هماهنگی و تعادل برسد» (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵: ۵)
پژوهش‌های پیمایشی ممکن است روشی آسان‌تر و سریع‌تر و کم خرج‌تر یا دقیق‌تر برای به دست آوردن اطلاعات ضروری باشد. افراد یا سازمان‌ها معمولاً به یکی از سه دلیل زیر از پیمایش‌ها حمایت می‌کنند:
۱- آن‌ها می‌خواهند مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند یا متقاعد کنند.
۲- آن‌ها می‌خواهند محصول یا خدمتی را که برای مردم خاصی تهیه می‌کنند پدید آورند یا بهبود بخشند.
۳- آن‌ها می‌خواهند رفتار انسان‌ها یا شرایط را درک یا پیش‌بینی کنند برای اینکه مسأله، مرکز توجه کار دانشگاهی یا حرفه‌ای آنان است. (الرک، ۱۳۸۰: ۳۹
در این فصل، گام‌های اجرایی برای طراحی الگو، مدل مفهومی و مدل تحلیلی پژوهش، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار سنجش و جمع‌آوری داده‌ها و آزمون‌های آماری و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۳- مطالعات و بررسی‌ها برای طراحی الگو
اولین گام در شکل‌گیری این پژوهش، مطالعات و بررسی‌های کتابخانه‌ای گسترده‌ و مراجعه به آثار و آرای صاحبنظران علم مدیریت در زمینه سرمایه اجتماعی، نقش مدیران و رابطه بین آن‌ها بود. این مطالعات به تدوین ادبیات نظری و ترسیم شمای کلی مدل اولیه تحقیق منجر شد:
شکل شماره ۱-۳: مدل مفهومی اولیه پژوهش
 
بدیهی است تکیه انحصاری بر مبنای نظری و عدم توجه به اقتضائات سازمانی و مسائل عینی و عملیاتی، نمی‌تواند محقق را به درستی به اهداف پژوهشی رهنمون گردد. از همین رو انجام مصاحبه‌های اکتشافی در دستور کار قرار گرفت.حجم نمونه آماری پیش‌بینی شده که به صورت تصادفی از میان اعضا تهیه گردیده بود مشتمل بر ۱۵۱ نفر بود که با در نظر گرفتن آمادگی افراد و اصل اشباع، سرانجام به ۱۲۱ نفر (۱۹ زن و ۱۰۲ مرد) خاتمه یافت.
آنگاه ابعاد و شاخص‌های نقش مدیران و سرمایه اجتماعی از لابلای تحقیقات انجام شده در این زمینه ها استخراج شد و بدین ترتیب با شکل‌گیری مدل مفهومی و مدل تحلیلی پژوهش، کار در آستانه طراحی پرسشنامه قرار گرفت که در بخش ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها به آن خواهیم پرداخت.
۳-۳- مدل مفهومی پژوهش
لازمه قابل استفاده بودن مفاهیم، برخورداری از شاخص‌های تجربی است. مفاهیم فقط ابزارهایی هستند که برای فهم سریع مسائل به کار می‌آیند. به عبارت دیگر، مفاهیم چکیده انتزاعی از یک مجموعه کلی رفتارها، ویژگی‌ها و نگرش‌هایی هستند که دارای وجهی مشترکند و برای قابل سنجش نمودن آن‌ها، باید فرایند مفهوم‌سازی[۹۲] به انجام برد که در واقع شامل جنبه‌های اصلی دیدگاه‌های پژوهشگر است. ساختن یک مفهوم در گام اول عبارت است از تعیین ابعادی که آن را تشکیل می‌دهد. گام بعدی، تعریف شاخص‌هایی است که بتوان به کمک آن، ابعاد مفهوم را اندازه‌گیری کرد. هدف این است که ما را به شناختن امری واقعی هدایت نماید، نقش شاخص‌ها نیز همین است. بنابراین باید در یک فرایند خاص، مفهوم کلی خود را به بُعد، مؤلفه و شاخص تبدیل نماییم. مطالعات نظری گسترده، آشنایی با نظریه‌ها و ایده‌ها، الگوهای متعدد، ترسیم مدل اولیه پژوهش و پس از آن مصاحبه‌های اکتشافی و روش دلفی، به استخراج ابعاد و شاخص‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها و در نهایت به شکل‌گیری مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر انجامید: شکل شماره ۲- ۳
 
۴-۳- مدل تحلیلی پژوهش: جدول شماره۱-۳

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مفهوم ابعاد شاخص ها منابع پشتیبانی کننده
۱- نقش مدیران ۱- نقش ارتباطی(متقابل شخصی) ۱- نقش تشریفاتی
۲- نقش رهبری
۳- نقش رابط
الگوی لیت وین و استرینگر
(مشبکی، ۱۳۷۷: ۲۱۲)
و
دیدگاه رابینز
۲- نقش اطلاعاتی ۱- نقش کنترلی