دانلود پایان نامه

2- نقوش هندسی
3- نقوش گیاهی
4- نقوش جانوری
الف – حیوانات
ب- پرندگان
ج – خزندگان
5- نقوش انسانی
6- نقوش خورشید و ماه
5-3نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره:
خورشید: بشر از آغاز کوشیده است تا عنایت قرصی شگرف آسمان جای را به خود جلب کند از این رو آن را ستوده و بزرگ داشته است. در کهن ترین تصاویر خورشید به صورت قرسی پرتوافکن و نورافشان تصویر شده است که این تصویر نمودار نوری است که از عالم بالا می تابد.
از سوی دیگر خورشید غالباً مرکز کیهان تصویر شده و نشانه عقل عالم به شمار رفته است. همچنان که قلب آدمی مقر بعضی قوای وی محسوب می شود. خورشید به عنوان قلب جهان چشم عالم گاه در مرکز چرخ فلک البروج می درخشد و نیز یکی از صور درخت جهان است.
پرتوهای خورشید شبیه پره های چرخ است که محورش همچون مرکزی بی حرکت نمایشگر مبدا و اصل است و دورش که با پره به محور متصل می شود به مثابه تجلی آن مبدا.
درتصاویری که کوستاو دوره برای مضحکه الهی دانته کشیده بئاتریس چون به آفرین فلک آسمان می رسید خورشید را می بیند که مظهور نور آغازین است و پرتوهایی که از آن می تابد همانند ظروف طلایی حکاکی شده ایست که در آن مانان فطیرد (hostic) متبرک کلیسا را می گذراند. در شکل خلقت آدم، خورشید تابان غالباً بس شکوهمند نقش شده است فی المثل در یکی از گنبدهای دهلیز پیشین کلیسای مستطیل شکل (کلیسای صدر مسیحیت) سن درونیز، معرقکاری (موزاییکی) هست که هفت روز آفرینش را تصویر می کند و در آن خورشید به صورت گوی زرینی است که هفت شبکه نور از آن می تابد و ماه نیز که فلک آبی رنگ نورانی است به شش شعاع تابان می درخشد.
خورشید برتری خدای قوم سیه Sioux ساکن Lowa به نام Wi که از چهار خدایشان مهمترین خداست مظهر عظمت و شکوه و حشمت و خاصه شجاعت و شهامت است. آنان با برگزاری مراسم عبادت خورشید که همانند آداب را آموزی است، قدرتهای فوق طبیعی و مکاشفه آمیز باطنی کسب می کند. بعضی رقصهای آئینی در بر نگداشت خورشید دوازده روز طول می کشد. نخست فضای مستدیر که رقص خورشید در آن برگزار خواهد شد، تهیه می بینند و در مرکز این مکان مقدس، درختی که بر وفق بعضی آداب انداخته اند، می نشانند و به تنه درخت ستمه هایی که رقصندگان را از آنها می آویزند، می بندند. در آغاز طلوع فجر نو مذهبان به خورشید طالع درود می گویند و رازآموزان مبتدی به دعوت ایشان در رقص خورشید شرکت می جویند.
گورهای بسیاری دیده شد که رو به تابش آفتاب دارد و به شکل ویژه ای درآمده است یعنی گورها یا خره هایی که مردگان را در آن می نهادند در دوره ما قبل تاریخ و در دوره مهدپرستی (میترائیسم) از گردش خورشید پیروی کرده و با یک محاسبه دقیق و مشاهده آگاهانه در گورستان های خمره ای می توان لحظه مرگ یا به زمان به خاک سپردن مردگان را به دست آورد و این آخرین نشانه تجلیل از خورشید یعنی خدای آسمان می باشد، خدای درخشان و آتشین که هنوز غرور و عظمت بر غبار پرستندگان خویش می تابد و می نگرد. در تست هندوئیسم، اشعه خورشید به گیسوان شیوا تشبیه شده اند چون بان آن خدا، اشیاء را موئی می سازند و حیات می بخشند، خاصه در هند تصویر خورشید غالباً با تصویر چرخ قرین همراه است زیرا هر دو عدالت مدوری هستند نمایشگر جهان.
5-4نقش مار :
انسان درباره درازی مار و طول عمرش و اهمیت کارهایش مبالغه می ورزد و به قدرتهای شگرف منسوب می دارد و از گزش نیش واقعی یا خیالی مار به اغراق سخن می گوید و گرزه مار را به صورتهای اژدهایی مقدس و شبان غول پیکر و جانور عجیب الخلقه دریایی و حتی خدا مسخ می کند و خلاصه آنکه مار در نظرش شامخ است. تاریخ و سرگذشت مار، متضمن تخیلات و افسانه هایی است که همچون میراثی و هم آلود، از نسلی به نسل دیگر رسیده است.
مار نهاد اصل زمین است و در عالم خیال با ماریه آغازین و تکویل عالم و جوهر اولایی که تخم کیهان یعنی مبدا حیات از آن پدید آمده و مار آن تخم را گذاشته پیوند یافته است.
مار آرتون (Atum) مار سترگ آتون که بزرگترین مار منطقه مدیترانه است از آبهای آغازین سر به آب آورد و همه کائنات را تف می کند و غالباً خورشید بر سه تصویر شده است. مار آرتون هر شب مرتب به خدای خورشید غارت تبدیل می شود و با عبور از بطن زمین یعنی از جهان مارگون یا جهان ماران بارزایی ستاره روز را موجب می گردد و پیروزی خدا خورشید بر شهریار ظلمات را قطعیت می بخشد. هندوان و افریقاییان و سرخ پوستان امریکای شمالی، رنگین کمان را تصویر ماری می دانند که از آب دریا می نوشد تا تشنگیش را فرو نشاند. قوس قزح های تماشایی و اساطیری، نماد ماده کمیاب و گرانبهای آب اند که مار نگهبان آن است و مردم به هنگام خشکسالی از مار یاری می طلبند، پیچاپیچی مار یادآور امواج دریا و زنجیره خمپای جویبارها و خطوط منحنی شکل پیکر زنان است. ظهور مار در هر بهار با نوزایی سبزه ها و گیاهان موجب این تصور شده که مار با نیروی پنهان محبوس در دل زمین و با باروری پیوند و همبستگی دارد. در چین خدایان جویبارها را غالباً به صورت مارکه پنجمین حیوان در فلک البروج چینی است تصویر می کردند. مثلا مار کوچکی با سری چهار گوش و نقطه های قرمزی در زیر چشم، نمودار خدای زرد رود بود و هر سال دختر جوانسالی برایش قربانی می شد در مدخل هرم معابد هند و ماران فرمانروای آب و دریابسان زن ایزد جویبارها از حضور خدایان حکایت داشتند. 5 نقشمایه نخل تزئینی که نشانه خورشید بوده است و مار که نشانه محافظ در معابد بوده است. روی سفالینه های شوش دیده می شود. نقش مار مفهوم زیادی دارد. نقش ماری که روی در سفالینه ها است نشانه محافظ است و ماری که روی بدنه ظرف به صورت مارپیچ کار شده است نشانه آب است. (شکل 7)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع آیین دادرسی کیفری، نهادهای آموزشی