دانلود پایان نامه
با توجه به این که تعداد طبقات ساختمان سه می باشد، بینظمی ساختمان در طراحی منظور نگردیده و قابها بر اساس بارگذاری استاتیکی خطی طراحی شدند. بنابراین سختی هر طبقه بر اساس نیروی وارد در آن طبقه و جرم طبقه نیز متناسب با سطح بارگیر و بارهای وارد بر آن طبقه منظورشده است.
هفت زوج شتابنگاشت متعلق به زلزلههای پرقدرت مختلف ثبت شده در خاک نوع C در طبقهبندی USGS که دارای ویژگیهای مشابهی از نظر بزرگی و فاصله یکسان تا محل انتخاب شدند .
به منظور مقایسه نتایج تحلیل تاریخچه زمانی با نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی زوج شتابنگاشتهای انتخاب شده باید به مقیاس در آورده شوند؛ بدین منظور کلیه شتابنگاشتها به مقدار حداکثر خود مقیاس شدند(شتاب ثقلg).
طیف های پاسخ مورد استفاده در تحقیق بر اساس طیف های آیین نامه زلزله ایران برای خاک تیپ 2 مقیاس بندی شده اند و طیف های پاسخ مورد استفاده در آنالیز های استاتیکی همگی طیف های خطی هستند.
فصل چهارم
ارائه نتایج حاصل از آنالیز های مودال و جابجایی-محور و مقایسه با نتایج آنالیز دینامیکی افزاینده
4-1: پیشگفتار
گزارشی از تحلیل های انجام شده و طریقه بدست آوردن نتایج و نحوه محاسبه خطاها و نیز مقایسه خطاها در روش ترکیب مود ها و روش جابه جایی محور برای مدلهای مختلف در این فصل معرفی می شوند. نتایج بررسی شده شامل جابجایی تراز بام ، حداکثر تغییر مکان نسبی همه طبقات (دریفت ها) و نتایج نیروهای برش پایه،محل تشکیل مفصل های پلاستیک و شاخص آسیب قاب می شوند. با توجه به گستردگی نتایج بدست آمده، به آوردن نمونه ای از آنها در اینجا اکتفا شده است،( نتایج و این جدولها و نمودارها به صورت کامل در لوح فشرده که به متن پیوست میباشد ارایه شده است). ارزیابی نتایج بدست آمده و بررسی آنها در مدلهای مختلف، در روش دقیق و روش پیشنهادی چوپرا و پینهو، در جهت رسیدن به نتیجه گیری مناسب در ادامه نتایج اولیه بیان می شود.
سعی شده در ارایه نتایج تحلیل ها از نمودارهای متنوع استفاده شود، به طوریکه روال نتیجه گیری از نتایج به آسانی میسر باشد. نمودارها طوری انتخاب شده اند که اختلاف و نزدیکی نتایج در روش ارایه شده و نیز میزان دقت و خطای آن در مدل های مختلف قابل برسی باشد.
به طور کلی آنالیزهای انجام شده شامل، تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل ( DPA and MPA) تحلیل دینامیکی افزاینده (incremental dynamic analysis می باشد.
4-2: روند انجام تحلیل ها و بدست آوردن نتایج
به منظور انجام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی قاب ها از نرم افزار opensees که مشخصات این نرمافزار در مرجع [30] به طور مشروح موجود میباشد، استفاده شده است.
در روش دینامیکی غیر خطی، از خروجی برنامه می توان جواب های مورد نظر بدست آورد اما برای بدست آوردن نتایج روش استاتیکی غیر خطی، بایستی مطابق مراحل روش، محاسباتی را انجام داد. برای انجام این محاسبات از نرم افزار Matlab، و امکانات برنامه نویسی آن استفاده شده است. در نهایت نتایج هر دو روش در فایلهای برنامه Excel مرتب شده اند و قابل دسترسی هستند.
همانطور که در فصل 5 مورد اشاره قرار گرفت در مجموع 30 سازه با ارتفاع طبقات 3/3 در همکف و 3/3 در طبقات در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. شتابنگاشتهای انتخاب شده بر اساس آییننامه FEMA-440 و طیف طرح آیین نامه 2800 ایران مقیاس شده و به این ترتیب در تحلیل هر قاب به ازای 14 شتابنگاشت مقیاس شده که در فصل چهارم شرح داده شدند، تحلیلهای غیرخطی انجام و نتایج آنها استخراج و دسته بندی شده است.
4-2-1: طریقه محاسبه جابجایی هدف در روش ترکیب مودها
در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی ترکیب مودها، همانند دیگر روش های استاتیکی غیر خطی، ابتدا جابجایی هدف را بدست می آوریم. نکته قابل توجه در این روش استفاده از مودهای اصلی سازه برای بارگذاری می باشد. در جدول (4-1) طریقه محاسبه بار جانبی و پاذامترهایی که در تعیین جابجایی هدف به کار می روند، با استفاده از سه مود اول، در مدل “0” مشاهده می شود.
جدول 4-1: محاسبه بار جانبی با استفاده از سه مود اول و جرم طبقات در مدل 0
STORY Mode1 Mode2 Mode3 M(وزن طبقه)(KN)
5 1 -1 0.43 1441.6 1441.6 1441.6 1441.6