دانلود پایان نامه
نشخوار کردن نسبت به نگرانی به نظر می رسد بیشتر بر گذشته متمرکز باشد ولی میزان ابتلای همزمان به افسردگی و اختلالات اضطرابی نشان داد، که مراجعان به آینده و گذشته هم مشغول هستند مفهوم اینجا و اکنون یعنی همیشه رویدادها به طور مستقیم تجربه می شوند. به دلیل اینکه برقراری ارتباط با رویدادها از نقطه نظر اینجا و اکنون هشیارانه است.
آموزش ذهن آگاهی منجر شد که یک خود نظاره گر در فرد ایجاد شود و این کار به واسطه فرآیندهای گسلش و ذهن آگاهی انجام گرفت- مزیت بزرگ این خود نظاره گر این بود که زمینه ای شد که محتوای هشیاری در آن تهدید کننده نباشد. مداخلات ذهن آگاهی در این زمینه به مراجع کمک کرد تا مستقیماً خود به عنوان زمینه را تجربه کند. مراجعان بیشتر به مشکلاتشان تمرکز می کردند- در مورد آنها مشکل تفکرات منفی درباره ی خود نیست بلکه تفکرات آمیخته شده درباره ی خود است.
رویکرد ذهن آگاهی به افراد کمک کرد تا ارزشهایشان را دوباره بررسی کنند و آن را ارزیابی کنند و در کشف ارزشها هم به آنها کمک کرد و به آنها توضیح داده شد که اجتناب از موقعیت های نگران کننده با حرکت در جهت ارزشها ممکن است تناقض هم داشته باشد.
ابراز وجود به آزمودنیها کمک کرد تا فعالیتهایی که در جهت ارزش ها انتخاب کرده اند و راههای کنترلی شان را رها کنند، در این درمان ارزش ها به عنوان مسیر کلی زندگی بیان می شود. اهداف و ارزشها انتخاب های خود مراجع هستند و در این مرحله باید به مراجع برای شفاف سازی اهداف و ارزش هایش کمک کرد. در حقیقت هدف این درمان افزایش خزانه رفتاری فرد در حضور رویدادهای ترسناک بود. چیزی که انعطاف پذیری نامیده می شود. افراد تحت درمان با داروی متادون دارای خصوصیاتی مانند اجتناب یا فرار، کنترل افکار و احساسات، آمیختگی شناختی، نشخوار ذهنی، شناخت های منفی، دست کم گرفتن خود، الگوی فکری تکراری و دارای اهداف نامشخص و… می باشند در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده مداخلات درمانی ذهن آگاهی توانسته است در آزمودنیها باعث کاهش نشخوار فکری، و افزایش ابراز وجود آنها شود.
5-4- محدودیتهای پژوهش
نتایج پژوهش حاضر محدود به جامعهای است که در پژوهش شرکت داشته اند و قابل تعمیم به دیگر جامعههای پژوهشی نیست.
اجرای مصاحبه با آزمودنی ها صورت نگرفت و نتایج صرفاً بر خودگزارش دهی متمرکز است.
پایین بودن سطح سواد برخی از آزمودنی ها درمانگر را در انتقال مفاهیم این درمان با مشکل مواجه می کرد.
5-5- محدودیت های محقق
عدم همکاری کافی پاسخ دهندگان در جواب دادن به سوالات پرسشنامهها.
عدم وجود تحقیقات کافی در درمانهای متفاوت بر روی مؤلفههای تنظیم هیجان برای مقایسه با نتایج این پژوهش.
5-6- پیشنهادات پژوهش
5-6-1- پیشنهادات پژوهشی
1- پیشنهاد می شود که روش درمانی بکار برده شده در این پژوهش با دیگر روشهای درمانی و در درمان اختلالات و علایم خاص مورد مقایسه قرار بگیرد.
2- پیشنهاد می شود که هر دو جنس(زن و مرد) در پژوهش شرکت کنند.
پیشنهاد میشود که جهت تثبیت نتایج، پژوهش حاضر در جمعیتهای دیگر نیز تکرار شود.
5-6-2- پیشنهادات کاربردی
با توجه به نوپا بودن روش درمان بکار برده شده در این پژوهش پیشنهاد می شود که آموزش این روش درمانی به درمانگران در دستور کار مراکز آموزش روش های درمان روانشناختی قرار بگیرد.
پیشنهاد میشود از نتایج درمانی در کلینیکهای ترک اعتیاد استفاده شود.
منابع
منابع و مأخذ
ثابتی، ف. شهنیییلاق، م (1377). تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش ناسازگاریهای اجتماعی-عاطفی دانشآموزان، مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 3، سال 5، ص 16-1.