دانلود پایان نامه

در تحقیق حاضر از روش شبه آزمایشی استفاده شدهاست. اینگونه طرحها که از پیچیده ترین و علمیترین شکل پژوهش بعد از روش آزمایشی بهحساب میآید، و در آن حداقل یک متغیر مستقل به نام متغیر آزمایش آگاهانه اجرا و دستکاری میشود. در اینگونه طرحها به علت کنترل دقیق شرایط آزمایش با کنترل شدن متغیر مستقل، به وسیلهی پرسشنامه به روش پیشآزمون-پسآزمون تغیرات رفتاری و شناختی افراد مورد بررسی قرار میگیرد. دیاگرام این طرح در نمودار 3-1 آمده است.
نمودار 3- 1: طرح تحقیق
پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون گروه
T2 X T1 گروه آزمایش
T2 — T1 گروه گواه
3-3- متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل: روش آموزشی “ذهن آگاهی”
متغیرهای وابسته: نشخوارفکری و ابراز وجود
متغیرهای کنترل: آنچه در گروه مورد آزمایش تحت کنترل قرار گرفته میشد، ساعات اجرای درمان به لحاظ کنترل شرایط و عدم استفاده از درمان طی یک سال گذشته، بعلاوه تأثیر نمرههای پیشآزمون بر روی پسآزمون در هر دو گروه نیز کنترل شد.
3-4- جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان معتاد تحت درمان متادون مراجعه کننده به کلینیکهای درمانی ترک اعتیاد استان یزد در سال 94- 1393میباشد.
3-5- روش نمونهگیری
نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید خصوصیات و صفات جامعه پژوهش را دارا باشد تا بتوان نتایج پژوهش را به آن تعمیم داد.
در ابتدا از بین 22 مرکز ترک اعتیاد استان یزد که حاضر به همکاری بودند به صورت تصادفی ساده 3 مرکز انتخاب شد. سپس طی یک ماه، هر روز در دو نوبت صبح و عصر بعد از صحبت با تک تک افراد، نمونهگیری از چند کلینیک انجام گرفت. تعداد نمونه در این تحقیق 30 نفر از مراجعینی میباشند، که پس از انتخاب به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه اول بطور تصادفی در گروه کنترل شناخته شدند، و افراد گروه دوم تحت روش درمانی ذهن آگاهی قرار گرفتند.
3-6- ابزارهای اندازه گیری
3-6-1-پرسشنامه نشخوار فکری
Nolen-Hoeksema and Morrow در سال (1991)، پرسشنامهای خودآزما تدوین کردند که چهار سبک متفاوت واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار میداد.
پرسشنامه سبکهای پاسخ از دو مقیاس پاسخهای نشخواری و مقیاس پاسخهای منحرف کننده حواس تشکیل شده است
3-6-1-1- روایی و پایایی آزمون
پایایی نشان دهندهی این است که تا چه اندازه تفاوتهای فردی در نمرات آزمون به تفاوتهای واقعی در ویژگیهای مورد نظر، قابل استناد است (ستاری، 1371) دو نوع اساسی از مطالعات پایایی روی هوش هیجانی انجام شده است، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی.
همسانی درونی: همسانی درونی به میزانی که همه سوالات یک مقیاس سازه یکسانی را اندازه میگیرند اشاره دارد این شیوه، پایایی را با یک بار اجرای پرسشنامه همسانی محتوای مقیاس اجرا شده برآورد میکند (ستاری، 1371).
میزان معناداری حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار بین سوالات هر مقیاس با نمره کلی آن مقیاس دارد بدین معنی که سوال مورد نظر همان چیزی را میسنجد که مقیاس مربوط در نظر دارد.