دانلود پایان نامه
پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ: ضریب آلفای کرونباخ در دامنهای از 88/0 تا 92/0 قرار دارد. پژوهشهای مختلف نشان میدهند همبستگی بازآزمایی برای پاسخهای نشخواری، 67/0 است. آلفای کرونباخ در پژوهش منصوری (1389)، 90/0 و در پژوهش حاضر 81/0 به دست آمد. اعتبار پیشبینی مقیاس پاسخهای نشخواری، در تعداد زیادی از مطالعات مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج پژوهشهای زیادی نشان میدهند که مقیاس پاسخهای نشخواری میتواند شدت افسردگی را در دورههای پیگیری در نمونههای بالینی و غیربالینی با کنترل متغیرهایی مانند، سطح اولیه افسردگی و یا عوامل استرسزا، پیشبینی کند (باقرینژاد و همکاران، 1389).
روایی آزمون از اهمیت خاصی برخوردار است (گنجی، 1378) هدف از بررسی روایی اساسی ارزیابی این است که پرسشنامه در سنجش آن چیزی که طراحی شده موفق عمل کرده است یا خیر.
3-6-1-2- روش اجراء نمرهگذاری
مقیاس پاسخهای نشخواری 22 عبارت دارد که از پاسخ دهندگان خواسته میشود هر کدام را در مقیاسی از 1 (هرگز) تا 4 (اغلب اوقات) درجهبندی کنند.
3-6-2- پرسشنامه ابراز وجود
این پرسشنامه توسطand Richey Gambrill (1975)، ساخته شده است، و دارای چهل سوال میباشد. هر سوال بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی بایستی درجه نگرانی و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سوال مشخص سازد. درجه ناراحتی ذهنی که به میزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در مواجهه با این موقعیتها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار که به امکان بروز چنین رفتارهایی اشاره میکند.
هر سوال دارای 5 گزینه میباشد که به ترتیب بصورت زیر نمرهگذاری میگردد.
شیوه نمره گذاری:
خیلی کم= 1 کم=2 متوسط=3 زیاد=4 خیلی زیاد=5
3-6-2-1- روایی و پایایی آزمون
پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی برخلاف سایر پرسشنامههای ابراز وجود برای افراد خاصی ساخته نشده است و سوالات آن محدود وسیعی از موقعیتهای مختلف را در بر میگیرد. گمبریل و ریچی معتقدند از نظر میزان اعتبار، همبستگی زیادی بین مادههای این آزمون با یکدیگر وجود دارد. اعتبار عاملی مادههای مختلف آزمون اصلی به وسیلهی آنها بین 39/0 تا 70/0 و ضریب پایایی این آزمون 81/0 گزارش شده است. روایی این آزمون را متخصصان دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی علامه طباطبایی و دانشگاه اصفهان در سال 75-74 بررسی و روایی محتوای آن را تأیید کردند.
3-7- طرح اجرای پژوهش
درمان به مدت 8 جلسه هفتگی 90 دقیقه، به صورت گروهی انجام شد. و در پایان جلسه هشتم مجدداٌ پرسشنامه نشخوار فکری و ابراز وجود تکمیل شد.
در این پژوهش بهمنظور کنترل متغیرهای مداخلهگر شرایطی به عنوان معیار ورود و خروج به پژوهش در نظر گرفتهشد. معیارهای ورود عبارتند از:
معتادان تحت درمان با متادون
عدم دریافت درمان روانشناختی تا یک سال قبل.
عدم مشکل جانبی مانند مشکل زناشویی شدید.
افرادی که در درمان “مبتنی بر ذهن آگاهی” قرار میگرفتند نباید هیچگونه داروی روانپزشکی مصرف می کردند.
در مورد گروه کنترل که از هیچ درمان روانشناختی استفاده نمیکردند، پس از مصاحبه و تشخیص پرسشنامه نشخوار فکری و ابراز وجود را تکمیل نمودند. مراجعین پس از 2 ماه بدون هیچگونه درمان روانشناختی مجدداً پرسشنامهایی که اولین بار تکمیل کردهبودند را پاسخ دادند.
3-8- جلسات آموزشی درمان ذهن آگاهی
در 4 جلسه اول هدف پی بردن به ذهن سرگردان و کنترل ذهن و افزایش توجه و تمرکز است. جلسه پنجم تا هشتم: هدف آگاهی آزمودنیها از افکار، پذیرش مشکلات خود، و هشیاری از ویژگیهای بدنی و تغییر خلق و راه برخورد با آن است.
در تمام جلسات تمرین وارسی بدنی و دادن تکلیف خانگی به مراجعان را انجام می شود.