دانلود پایان نامه
جدول 4-7- آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها
متغیر وابسته F df1 df2 P
پسآزمون نشخوار فکری 94/2 1 28 09/0
پسآزمون ابرازوجود 78/2 1 28 10/0
جدول (4-9) نشان میدهد، تمام متغیرهای آزمون از این مفروضه پیروی کردهاند.
حالکه وجود مفروضههای آزمون پارامتریک کواریانس یکطرفه تأیید شد، میتوان آزمون تحلیل کواریانس را اجرا کرد.
4-5- نتیجه فرضیههای پژوهش
4-5-1- فرضیه اول: آموزش روش “درمان ذهن آگاهی” بر بهبود نشخوار فکری مردان تحت درمان متادون مؤثر میباشد.
آمارهی 0001/0 =P (P < 05/0) در جدول (4-10) نشان میدهد، گروه کنترل و”درمان ذهنآگاهی” از نظر آماری، دارای تفاوت معناداری میباشند. میزان P در پیشآزمون نیز حاکی از اینست که اثرات گروه ها به تنهایی نیز معنیدار میباشد (گروهها به تنهایی اثر بخش بودهاند). میزان مجذوراتا یا اندازهاثر بیان میکند که چه اندازه از واریانس در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود، هرچه این میزان کمتر باشد بهتر است، بنابراین در این پژوهش اندازه اثر بالا میباشد. توان آماری هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده دقت آماری بالای آزمون و کفایت حجم نمونه است. نتیجه تحلیل نشان میدهد، بعد از تعدیل نمرههای قبل از مداخله، تفاوت معنیداری بین دو گروه مداخله در نمرههای پس از مداخله در آزمون “درمان ذهن آگاهی” وجود دارد (35/239 =(1،28)F، 0001/0 =P، 78/0 =مجذور اتای متوسط). مفهوم بدین شرح است: روش درمانی “ذهن آگاهی” سبب بهبود ابراز وجود افراد میشود و فرضیهی پژوهش مورد تایید قرار میگیرد.
جدول 4-8- تحلیل کواریانس تأثیر تأثیر روش درمانی “ذهن آگاهی” بر روی نشخوارفکری
متغیرهای پژوهش مجذور میانگین ضریب F معناداری اندازه اثر درجه آزادی توان آماری
پیش آزمون 27/924 35/239 0001/0 79/0 1 00/1
اثر گروه 78/424 110 0001/0 78/0 1 00/1
4-5-2- فرضیه دوم: آموزش روش “درمان ذهن آگاهی” بر بهبود ابراز وجود مردان تحت درمان متادون مؤثر میباشد.
در جدول (4-11) میزان 36/5 =(1،28)F، 03/0 =P، 16/0 =مجذور اتای کوچک، نشان میدهد فرضیه پژوهش اثبات شدهاست، و روش درمانی” درمان ذهن آگاهی” سبب افزایش ابراز وجود در مردان تحت درمان متادون میشود.
براساس نتایج جدول (4-11) تفاوت بین میانگینهای تعدیلشده پسآزمون دوگروه پس از نمرات پیش آزمون به لحاظ آماری معنادار است. در واقع مداخله آموزشی “درمان ذهن آگاهی ” باتوجه به تفاوت سطح میانگین نمرهی پسآزمون میزان ابرازوجود نسبت به نمره پشآزمون (جدول4-4) از تاثیر بیشتری برخوردار است. میزان این تأثیر 16/0 است. یعنی 16 درصد واریانس میزان ابراز وجود در مرحله پسآزمون مربوط به درمان ذهن آگاهی است. بنابراین، فرضیه مبنی بر وجود تفاوت دوگروه معنادار است.
جدول 4-9- تحلیل کواریانس تأثیر روش درمانی “ذهن آگاهی” بر روی ابراز وجود
متغیرهای پژوهش مجذور میانگین ضریب F معناداری اندازه اثر درجه آزادی توان آماری
پیش آزمون 01/1682 21/56 0001/0 67/0 1 00/1
اثر گروه 46/160 36/5 03/0 16/0 1 61/0
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری