دانلود پایان نامه
خسروی، م. مهرابی، ح ع. عزیزی مقدم، م. (1387). بررسی مقایسهای مولفههای نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری و افراد عادی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 10، شماره 1، پیاپی 29، پائیز، ص 72-65.
منصوری، ا. فرنام، آر. بخشیپور رودسری، ا. محمودعلیلو، م. (1389). مقایسه بین نشخوار فکری در فرد مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسی-اجباری، اختلال اضطراب عمومی و افراد سالم. مجله علمی پزشکی پژوهشگاه سبزوار، شماره 3، ص 29-26.
رضاعی، ف. (1387). مترجم نوشته سادوک، ب. سادوک الکوت، و. خلاصه روانپزشکی، انتشارات ارجمند، جلد اول، ویرایش دهم.
گنجی، م. مترجم (1384). هوش هیجانی، نوشته برادبری، ت، گریوز، ج، تهران، نشر ساوالان.
باقرینژاد، م. صالحی، ج. طباطبایی، م. (1389). رابطه نشخوار و افسردگی نمونهای از دانشجویان ایرانی، شماره 11، ص 38-21.
دانش، ن. (1384). اعتیاد، افسردگی، پرخاشگری در مردان نشر آوند اندیشه، شیراز.
لطفی کاشانی، ف.، و عسگری، ع. ( 1388 ). اثربخشی درمان شناختی رفتاری، درمان نگهدارنده با متادون و درمان به شیوهی کنگره 60، بر تغییر وضعیت روانی معتادین به کراک، فصلنامهی اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، شمارهی 12 ، ص 35-24.
سبزعلی سنجانی، ب. (1385). من هستم! ابراز وجود، روانشناسی رشد و مدرسه، شماره 3، ص 18-12.
عمیدنیا، ا. نیسی، ع ا. سودانی، م. (1389). ابراز وجود و میزان سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان دختر، اندیشه و رفتار، دورهی پنجم، شمارهی 17، پاییز، ص 46-37.
یوسفی، ز. بهرامی، ف. برکتین، م. (1386). مترجم نوشته پاپاجورجیو، ک. ولز، آ. نظریههای جدید در اختلال افسردگی، اصفهان، انتشارات ارکان دانش.
حاجیحسنی، م. (1391). بررسی اثربخشی و مقایسهی فنون رویکرد گشتالت درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری بر افزایش ابراز وجو،د پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
پاییزی، م. (1385). کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در سال دوم دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
ابوالقاسمی، ع. محمودی، ه سلیمانی، ا. (1388). بررسی نقش سبکهای دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی در تمیز دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری، مجلهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، شمارهی 3، سال 16، ص 134-141.
یعقوبی عسگرآباد، ا. بساکنژاد، س. مهرابیزاده هنرمند، م. ضمیرینژاد، س. (1392). اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرمشهد.
باقرینژاد، م. صالحی فدردی، ج. طباطبایی، س م. (1389). رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونهای از دانشجویان ایرانی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره 11، شماره، 1، ص 38-21.
حامدی، ع. شهیدی، ش. خادمی، ع. (1392). اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد مصرف مواد مخدر، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 7، شماره 28، زمستان، ص 118-101.
مرادپور، ج. میری، م ر. علیآبادی، س. پورصادق، ع. (1392). اثربخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و ابراز وجود، بر سازگاری و عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی، مراقبتهای نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 10، شماره 1، ص 52-43.
هرمزینژاد، م. شهنیییلاق، م. نجاریان، ب. (1379). رابطه ساده و چندگانه متغییرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمالگرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، سال هفتم، شمارههای 3، 4، ص 50-29.
پاییزی، م. (1385). کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در سال دوم دبیرستان، دانشگاه تربیت معلم، پایان نامه کارشناسی ارشد.
گلپور چمرکوهی، ر. محمدامینی، ز. (1391). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان، مجلهی روان شناسی مدرسه، دورهی 1، شمارهی 3، ص 100-82.
حاجیحسنی، م. شفیعآبادی، ع. پیرساقی، ف. کیانیپور، ع. (1391). رابطهی بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شمارهی 3، پاییز، پیاپی 49. ص 74-65.
آذرگون، ح. کجباف، م ب. (1389). اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکارخودآیند دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان، مجلهی روانشناسی 53، سال چهاردهم، شمارهی1، بهار ص 94-79.