دانلود پایان نامه
کاویانی، ح. جواهری، ف. بحیرایی، ه. (1384). اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی(MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه، تازههای علوم شناختی، سال 7، شماره 1، ص 59-49.
کاویانی، ح. حاتمی، ندا. شفیعآبادی، ع. (1387). اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده (غیربالینی)، تازههای علوم شناختی، سال 10، شماره 4، ص 48-39.
فقیرپور، م. (1377). ابراز وجود و نظریه و کاربرد آن، مجله آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهران، مطبوعات البرز.
امینی ،ف.، فرهادی ،ع. (1380)، بررسی میزان شیوع اضطراب و افسردگی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ماهنامه همایش دانشجویان و بهداشت روانی، شماره 8، ص 28-21.
زرگر، ی. نجاریان، ب. نعامی، ع. (1387). بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان شناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر، مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شمارهی 1، سال 3، ص 12-99.
زینالی، ع. وحدت، ر. حامدنیا، ص. (1386). بررسی زمینههای پیش اعتیادی معتادان و مقایسهی آن با افراد سالم غیرمعتاد، دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شمارهی 33 ، ص 168-149.
ثابتی، ف. شهنیییلاق، م. (1377). تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش ناسازگاریهای اجتماعی عاطفی دانشآموزان، مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شمارهی 3، سال 5، ص 16-1.
خرم آبادی، ی ا. امینی، ی. دادفر، ر. حیدری مقدم، ر. کیخاونی، س. اشرفی حافظ، س. مظفریزاده، س س. (1391). تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش اعتیاد، اضطراب وافسردگی معتادین به مواد مخدر، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره 13، زمستان، ص 125-107.
تابعبردبار، ف. رسولزاده طباطبایی، ک. آزاد فلاح، پ. سامانی، س. (1388). بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجویان دختر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 12، شماره 73، ص 33-28.
روحانی، ص. سالاریه، ا. عابدی، ص. خیرخواه، ف. (1391). بررسی تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد مخدر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و دوم، شماره 87، فروردین، ص 55-46.
آذرگون، ح. کجباف، م ب. مولوی، ح. عابدی، م ر. (1388). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افیردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان، دانشور رفتار، اردیبهشت، شماره 34، ص 20-13.
جلیلیان، ف. میرزایی علویجه، م. آموئی، م ر. زینت مطلق، ف. حاتمزاده، ن. وردیپور، ح ا. (1392). بررسی میزان شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در زندانیان شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، سال اول، شماره 2، تابستان، ص 50-41.
وزیریان، م. (1384). راهنمای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد (ویژه پزشکان). تهرا ن: نشر سلیمان، چاپ اول.
خلعتبری، ج. قربان شیرودی، ش. رهبرطارمسری، خ. کیخانی فرزانه، م م. (1389). مقایسهی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانشآموزان کم توان ذهنی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول، شماره 4، زمستان، ص 86-71.
بیگی، خ. فیروزبخت، م. (1383). با ابراز وجود، انرژی درون خود را آزاد کن، مترجم نوشته اون هارجی، کریستین ساندرز، دیوید دیکسون، روانشناسی جامعه، فروردین، ص 11-10.
حیدری، ج. جعفری، ح. حسینی، ش. جنتی، ی. محمدپور، ر. محمودی، ج. (1385). مطالعه بر شرایط روانی معتادان در شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ص 109-16.
حمیدپور، ح. (1385). اندیشناکی: مفهوم جدید در شناخت درمانی افسردگی، بازتاب دانش، شماره 2، ص 84-70.
جوهری فرد، ر. گودرزی، م ع. ضمیری، ا. (1388). تأثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر اضطراب و نگرش ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مجله یافتههای نو در رروانشناسی، بیجا.
سعیدپورنقاش تهرانی، س. حبیبی، م. ایمانی، س. (1390). رابطه بین کیفیت زندگی و صفات شخصیتی در افراد معتاد، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 3، ص 167-155.
دهقانی، خ. (1383). نوجوانان و سوء استفاده از اکستازی / آمفتامینی است، یزد، کنگره ملی اعتیاد ،ص 23.
عباسی، ا. تزکی، س ا. مرادی، ا. (1385). نمونه اولیه از مواد مخدر در معتادان خود معرف شهرستان گرگان (شمال شرق ایران)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، شماره 8 (1)، ص 27-22.
امامهادی، م. جلیلوند، م. (1385). مقایسه روش برای کاهش تاثیر گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان ، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، شماره 25 (4)، ص 449-441.