دانلود پایان نامه

موقعیت : گوسفند ، سوار وانت شدن
هدف : گوسفندها.
شیوه ی روایت : از نوع دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیرمرتبط به طنز است .
از یارو می پرسن : بخوای خرگوش شکارکنی ، چیکار می کنی ؟ میگه : کاری نداره که ! میرم پشت درخت صدای هویج در می یارم .
تقابل انگاره : در اینجا با دو تقابل روبرو هستیم . تقابل میان باهوش با احمق که به شخصیت اصلی جک بر می گردد و همچنین تقابل میان غیرعملی و عملی که به عمل صدای هویج در آوردن برمی گردد.
مکانیسم منطقی : ازنوع قیاس غلط است . چون برای شکار برخی حیوانات برای آنها طعمه گذاشته و صدای حیوانی مورد علاقه ی آن حیوان برای خوردن را درمی آورند، در اینجا نیز فرد با قیاس غلط فکر می کند می تواند صدای هویج درآورد.
موقعیت : شکار ، شکارچی ، خرگوش ، هویج
هدف : ارزش تهی دارد زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : از نوع دیالوگ است.
زبان : از آنجا که در اینجا از عبارت “در آوردن صدای هویج ” استفاده شده است و در اصل هویج صدا ندارد از زبان طنز استفاده شده است .
به یارو می گن : مار باباتو نیش زد ، فوت کرد . میگه : از پشت زدش : میگن : آره . میگه : پس ماره مقصره !
تقابل انگاره : تقابل از نوع باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : در اینجا با دو نوع مکانیسم روبرو هستیم . یکی ازنوع قیاس غلط است چون در تصادفات ماشین کسی که از پشت به ماشین جلویی می زند مقصر است اینجا هم مار که از پشت نیش زده ، مقصراست . مکانیسم بعدی از نوع نادیده گرفتن واقعیت است زیرا فرد به کلی واقعیت فوت پدرش را نادیده گرفته است .
موقعیت : مرگ پدر ، فرزند ، نیش زدن مار
هدف : دارای ارزش تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نداده است .
شیوه ی روایت : از نوع دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است.
یارو با لباس تو رودخونه شنا می کرده ازش می پرسن : چه کار می کنی ؟ میگه : لباسامو می شورم . بهش می گن : مگه ماشین لباسشویی تو خونه ندارین ؟ میگه : داریم ، ولی وقتی می رم اون تو سرم گیج میره .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال بر پایه ی فرض نادرست می باشد. چون فرد تصور می کند برای شستن لباسهایش ، خود نیز باید وارد ماشین لباسشویی شود ، نتیجه می گیرد که دچار سرگیجه خواهد شد .
موقعیت : شستن لباس ها در رودخانه ، فرد موردسوال
هدف : تهی است زیرا شخص یا گروهی مورد استهزا قرار نگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است و همچنین دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
به یارو می گن : از کجا می یای ؟ میگه : رفته بودم مادر زنم رو خاک کنم. بهش می گن : چرا پس خونین و مالین شدی ؟میگه : آخه خیلی مقاومت کرد.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .