دانلود پایان نامه
مکانیسم منطقی : ازنوع قیاس غلط است. از آنجا که در برخی از وسایل برقی اگر تعداد استفاده کننده از آنها زیاد باشد، زودتر مستهلک شده و خراب می شوند او هم چنین استدلال می کند که تعدادنفراتی که جلوی کولر می نشینند در خرابی آن نقش داشته اند.
موقعیت : خسیس ، سوختن کولر
هدف : خسیس ها
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ از نوع مونولوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف از ساختمون ده طبقه می افته پایین ، همه جمع میشن دورش ، ازش می پرسن : آقا چی شده ؟ میگه : والله منم تازه رسیدم .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : ازنوع ابهام در مرجع کلمه ی ” چی شده است” . زیرا فرد در جواب سوال “چی شده” می گوید چون او هم تازه به محل حادثه رسیده ( تازه به زمین رسیده ) از ماجرا خبری ندارد. موقعیت : سقوط از ساختمان
هدف : هدف تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و همچنین دیالوگ است .
زبان : در این جک ابهام کاربردشناختی وجود دارد که ناشی از برداشت فرد از عبارت ” چی شده ؟” است زیرا دیگران حال او را می پرسند در حالی که او فکر می کند دیگران می خواهند ببینند چه خبر است .
طرفو برق می گیره . مامانش میگه : ننه جون ولش نکن ، همین بود که بابا تو کشت.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع واژگونی نقش هاست .چون این برق است که پسر را گرفته و پسر نیست که برق را گرفته که مادر می گوید :”ولش نکن “.
موقعیت : برق گرفتگی ، ، پسر ، مادر ، قاتل پدر
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی را مورد استهزا قرار نداده است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و همچنین دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف تو قسمت کامپیوتر یه شرکت استخدام میشه . روز اول که تموم میشه رئیس ازش می پرسه : امروز چه کار کردی؟ میگه : والا خیلی خسته شدم ، کلیدهای کیبورد نامرتب بود به ترتیب حروف الفبا مرتبشون کردم .
تقابل انگاره : تقابل از نوع ناشی و حرفه ای است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال براساس فرض نادرست است . چون او فکر می کرده است که کلیدهای کیبورد باید براساس حروف الفبا باشد ، آنها را اینگونه مرتب کرده است.
موقعیت : قسمت کامپیوتر شرکت ، کلیدهای کیبورد ، ترتیب حروف الفبا ، رئیس ، کارمند
هدف : تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نداده است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
از طرف می پرسن چرا دستت شکسته ؟میگه : دیروز رو یه دیوار بلند راه می رفتم ، یه دفعه دیوار تموم شد.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش واحمق است .