دانلود پایان نامه

هدف : بچه ی شیطون
شیوه ی روایت : به صورت دیالوگ است .
زبان : معمولی است ولی در این جک در عبارت به کبریت دست نزنی ها ابهام کاربردشناختی وجود دارد . قصد مادر از گفتن عبارت ” به کبریت دست نزنی” این است که بچه کلا به هیچ وسیله ی آتش زایی دست نزند در حالی که بچه آن را این گونه تعبیر می کند که فقط باید به کبریت دست نزند و از آنجایی که او خود فندک دارد نیازی به استفاده ازکبریت ندارد و همین ابهام بار طنز آمیز بودن جک را بر دوش می کشد.
یه روز طرف سوار تاکسی میشه ، جو می گیرتش کرایه راننده رو هم حساب می کنه.
تقابل انگاره : تقابل میان عادی با غیر عادی است . کلمه ی جو گیر در عبارت موجب می شود که مخاطب انتظار عملی غیرعادی برای خودنمایی را از شخصیت جک داشته باشد و این عمل در انتهای جک ، جایی که فرد جوگرفته کرایه ی راننده را نیز حساب می کند ، اتفاق می افتد.
مکانیسم منطقی : از نوع اغراق است .
موقعیت : تاکسی ، راننده و مسافر ، کرایه ی تاکسی
هدف : دارای ارزش تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است.
شیوه ی روایت : توصیفی و از نوع داستانی است .
زبان : معمولی است و از اصطلاحات عامیانه ای چون ” جو گرفتن ” استفاده شده است .
طرف پسرشو می بره آزمایش کنه ببینه دیوونه است یا نه .دکتر به پسره میگه :برو با این آبکش آب بیار. طرف میگه : آقای دکتر بچه خسته ست . بذار خودم برم بیارم.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش و احمق است . در این جک غافلگیری درست در عبارت پایانی ، جایی که پدر می گوید ” بچه خسته ست . بذار خودم برم بیارم ” اتفاق می افتد که همین عبارت اوج جک و بخشی است که طنز ایجاد کرده است و نشان دهنده ی این است که پدر هم دیوانه است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال غلط و همچنین قیاس غلط است .
موقعیت : مطب روانپزشکی ، پدر ، فرزند ، پزشک ، آب آوردن با آبکش
هدف : تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نداده است .
شیوه ی روایت :توصیفی از نوع داستانی و همچنین دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف بربری می خره از جلو لواشی ماشینی رد میشه ، می بینه نونها دارن تو دستگاه می چرخن .میگه : آقا چقدر می گیری این بربری منم یک دور سوار بشه .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش و احمق است که به شخصیت اصلی جک بر می گردد و همچنین منطقی با غیرمنطقی است که به عمل موجود دراین جک برمی گردد.
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است . قیاس نادرستی که موجب می شود فرد فکر کند که دستگاه لواش ماشینی ، چرخ و فلک نان هاست .
موقعیت : نانوایی ، نان لواش ، بربری ، نانوا
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و همچنین پرسش و پاسخی ( دیالوگ ) ازنوع مونولوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف به زنش میگه : سه تا حیوون نام ببر که با خ شروع میشه . زنش میگه : خودت ، خواهرت ، خدابیامرز مادرت.
تقابل انگاره : تقابل میان دوست داشتن و نفرت داشتن است .
مکانیسم منطقی : از نوع همسانی است . هر سه موردی که زن نام می برد با حرف خ شروع می شوند و همچنین از آنجا که مادر با حرف میم شروع می شود ، زن از لفظ “خدابیامرز” که با خ شروع می شود ، استفاده می کند.