دانلود پایان نامه
طرف پطرس فداکار رو با دهقان فداکار اشتباه می گیره ، میره انگشت می کنه تو چشم راننده قطار.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
در واقع می توان گفت که این جک از طنز ناشی از تلمیح بهره می برد زیرا با اشاره به دو داستان قدیمی پیش می رود و اگر مخاطب از این داستان آگاه نباشد، این طنز برای او قابل درک نخواهد بود .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال بر اساس فرض نادرست است . براساس یک داستان خارجی ،فردی به نام پطرس فداکارکه برای جلوگیری از شکستن سد انگشت خود را در سوراخ ایجاد شده در سد کرد و همچنین براساس داستان ایرانی دهقان فداکارکه با علامت دادن به قطار مانع حادثه برای قطار شد .فرد براساس اشتباه گرفتن این دو داستان( یعنی با یک فرض غلط)، انگشت درچشم راننده ی قطارمی کند.
موقعیت : قطار ، پطرس فداکار ، دهقان فداکار، راننده قطار هستند.
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
معلم به شاگرد میگه : چرا در نوشتن انشا از پدرت کمک نگرفتی ؟ شاگرد میگه : آخه خانم بابامون از دست شما دلخوره ، چون توی انشای هفته ی قبل بهش نمره ی بدی دادید.
تقابل انگاره : از نوع عادی در برابر غیر عادی است . زیرا قهر کردن پدر از معلم غیر عادی است .
مکانیسم منطقی :از نوع استدلال صحیح است . چون معلم هفته ی پیش به انشا ی پدر نمره ی بدی داده ، او این هفته انشا ننوشته است.
موقعیت : کلاس درس ، زنگ انشا ، معلم ، شاگرد ، پدر
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است.
شیوه ی روایت : دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف زنگ می زنه یه جایی میگه : آقا اونجا شماره ی 22222222 است . طرف میگه : بله بفرمایین. میگه : آقا میشه به آتش نشانی زنگ بزنید ، بگید انگشت من توی شماره ی 2 گیر کرده .
تقابل انگاره : تقابل از نوع عادی در برابر غیر عادی است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است .انگشت فرد در شماره ی 2 گیر کرده و غیر این شماره ، هیچ شماره ی دیگری را نمی تواند بگیرد.
موقعیت : خانه ، گیر کردن انگشت
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است.
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
پیرزنه به پیرمرده میگه : عزیزم توی نودمین سالگرد ازدواجمون چی می خوای ؟ پیرمرده میگه : یک دقیقه سکوت.
تقابل انگاره : تقابل از نوع عادی در برابر غیر عادی است . یک دقیق سکوت معمولا برای ادای احترام در سالگرد فوت شخصی انجام می گیرد در اینجا مرد که از پرحرفی زنش خسته شده است برای سالگرد ازدواجشان درخواست یک دقیقه سکوت می کند.
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است .
موقعیت :پیرمرد و پیرزن ،خانه و جشن سالگرد ازدواج موقعیت را تشکیل می دهند.
هدف :هدف این جک به طور کلی همه ی زنان و پرحرفی آنان است .