دانلود پایان نامه
همچنین مکانیسم کیاسموس را آروما اینچنین تعریف می کند: “در این مکانیسم دو بخش عبارت جابجا شده و اغلب موجب تغییر در معنی عبارت می شوند.” (Aromaa,2011:92)
در مثال بالا نیز جابجایی دو واژه ی mean , everything این تغییر معنی را ایجاد کرده است .
مثال 2-4 : Gobi Desert Canoe Club( گابی باشگاه قایقرانی را ترک کرد ) .clubهم به معنی باشگاه است و هم چماق ، مجاورت این کلمه با کلمه ی desertبه معنی ترک کردن و فرارکردن می توان باعث شود که معنی چماق آن را در نظر بگیریم . آتاردو این مثال را برای مکانیسم مجاورت ذکر می کند.(Attardo,2001:25)
آروما مکانیسم منطقی مجاورت را مکانیسمی می داند که در آن دو جزء مغایر ، به صورت مستقیم و همراه با هم درعبارت آورده می شوند .( Aromaa,2011:93)
آتاردو به همین تعداد مثال بسنده کرده است به همین جهت برای درک بهتر مساله به سراغ مثال هایی که دیگران از مکانیسم های منطقی آورده اند ، می رویم .
آروما در تحقیق خود به طبقه بندی برخی از این مکانیسم ها پرداخته است . به عوان مثال مکانیسم های وضعیت های تقریبی ، حلقه ی گمشده ،مطابقت ، استدلال از فرض نادرست را جزئی از مکانیسم استدلال صحیح طبقه بندی کرده است . او مکانیسم فرا طنز ، گاردن پث ،قیاس غلط ، اغراق ، نادیده گرفتن امر مشهود را جزاستدلال غلط طبقه بندی کرده است و یا ترسیم قدرت ، کیاسموس، واژگونی نقش ها و تبادل نقش را در دسته ی واژگونی ها قرار داده است .او همچنین مکانیسم صفر را نیز به این لیست اضافه کرده است .( Aromaa,2011)
مثال های زیر ، از جمله مثال هایی است که آروما ازرمان های طنز پرتکت نقل می کندوبه تحلیل برخی از این مکانیسم هامی پردازد:
مثال2-5 :
“It’s all down to dimensions.I heard, like what we see is only the tip of the whatever ,you know,the thing that is mostly underwater…..”
“Hippopotamus?” “Aligator?” “Ocean?”
این مثال از نوع مطابقت است .دو واژه ی Hippopotamus )اسب آبی( و )Aligatorنهنگ( هرچند که پاسخ مورد انتظار این معما نیستند ولی هردو با چیزی که زیر آب است مطابقت دارد ولی در مورد واژه ی Ocean( اقیانوس ) چنین نیست .
مثال 2-6 :او همه ی دنیا را به خاطر یک اسب می داد و یک قاره ی کوچکتر را برای یک کره اسب .
در این مثال ، مکانیسم از نوع نسبت است .
مثال 2-7 : تو دزدی ، قاتلی ، مامور جمع کردن مالیاتی ؟
در این مثال ، مکانیسم منطقی از نوع همسانی است .دزد ، قاتل و مامورجمع کردن مالیات ،همسان و مترادف با هم قرار داده شده اند.
مثال 2-8 : بی توجهی این مرد به خطر موجب شد که خطر دلسرد شد و دست برداشت و رفت .
در این مثال ، مکانیسم از نوع ترسیم قدرت است .آروما این نوع مکانیسم منطقی را مکانیسمی می داند که در آن ویژگی یک انگاره به دیگری داده می شود . این امر در سطوح مختلفی اتفاق می افتد به عنوان مثال در نمونه ی بالا ، عمل جان بخشی به یک مفهوم انتزاعی اتفاق افتاده است .
مثال2-9 : خدمتکاربه لرد می گوید : برو به رئیس انجمن موسیقی بگو او می خواهد چیزی به من بگوید.
در این مثال واژگونی نقش ها وجود دارد. در واژگونی نقش ها ، نقش های شرکت کنندگان جابجا می شود.
مثال2-10 : در جنگل های مرکزی ، در پادشاهی های گمشده ی پر رمز وراز،پرنسسی بود که مردان را برای وظایف مردانگی اسیر می کرد . برخی از قربانیان دوام نمی آورند زیرا سیم کشی شاخه ها ، جابجا کردن قفسه ها ، چمن زنی ، می تواند تدریجا هر انسانی را ضعیف کند.
در این مثال ، مکانیسم از نوع گاردن پث است . قسمت اول به ما انگاره ی برده ی جنسی را القا می کند درحالی که قسمت دوم انگاره ی واقعی کارهای خانه را نشان می دهد. درمکانیسم گاردن پث ،مخاطب به دلیل ذهن خود که منحرف شده ، غافلگیر شده و می خندد.
مثال 2-11 : جادوگران به طور طبیعی از شلوغی خوششان نمی آید . آنها کوچکترین ارتباط بادیگر جادوگران را دوست ندارند. آنها حتی رهبرانی نیز ندارند . وترواکس یکی از برجسته ترین و مورد توجه ترین رهبرانی است که آنها ندارند.
این مثال از جمله ی مکانیسم های فراطنز است که در آن روند استدلال و انتظارات با فریب و دستکاری همراه است.
مثال2-12 :”و تو می دانی آن کجاست ؟”

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع نقاط مرجع استراتژیک، سیستم های اطلاعاتی

واترواکس فریادزد : “بله”. او کسی بود که فهمش از جغرافی حتی کمی بدتر از دانشش از فیزیک اتمی بود .