دانلود پایان نامه

زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف گاوداری داشته ، مامور بهداشت میاد می پرسه : به گاوهات چی می دی ؟ میگه : آشغال ، کاغذ پاره . مامور جریمش می کنه و بعد از چند وقت دوباره می یاد و می پرسه : حا لا چی بهشون می دی؟یارو برای اینکه دوباره جریمه نشه ، میگه : چلو کباب ، جوجه کباب با نوشابه . مامور بازم جریمش می کنه ، می ره. بعد از چند وقت برای بار سوم میاد و می پرسه : حالا چی بهشون می دی ؟ طرف میگه : آقا دیگه من حوصله ندارم ، بهشون پول می دم هرچی خواستن بخرن ، بخورن .
تقابل انگاره : از نوع عملی دربرابر غیرعملی است . فرد برای اینکه دوباره جریمه نشود جمله ای می گوید که غیرعملی است یعنی پول دادن به دام ها جهت خرید غذای مورد علاقه شان .در اینجا نیز می توان تقابل میان عاقل و احمق را به شخصیت اصلی جک نسبت داد.
مکانیسم منطقی : ازنوع نادیده گرفتن یک امر مشهوداست . فردصریحا به انکار این واقعیت می پردازد که دامها نمی توانند برای خودشان خرید کنند و همین نادیده گرفتن آشکار حقیقت موجب شگفتی و خنده می گردد.
موقعیت : گاوداری ، مامور بهداشت ،غذای گاوها ، صاحب گاوداری
هدف :تهی است زیرا هیچ شخص یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته اند.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و همچنین دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
دو تا معتاد دراز کشیده بودن ، یکیشون داشته خمیازه می کشیده اون یکی میگه : داداش تا دهنت بازه، این اصغر مارو هم صدا کن .
تقابل انگاره : تقابل میان معتاد بودن با معتاد نبودن است که مترادف با تقابل میان بی حال بودن با سرحال بودن است .
مکانیسم منطقی : ازنوع اغراق است چون فرد معتاد درجک حتی حال صداکردن کسی را ندارد فرصت خمیازه کشیدن دیگری را برای صداکردن فرد موردنظر خود ، غنیمت می شمارد .
موقعیت : معتاد ، خمیازه کشیدن ، صدا کردن کسی
هدف : معتادها
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ ازنوع مونولوگ است.
زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است.
یارو داشته اخبار ترافیک رادیو پیام گوش می داده . گزارشگر میگه : مسیر امام حسین به بهارستان بسته است . مسیر انقلاب هم به امام حسین بسته است . یارو میگه : باشه باور کردیم بسته ست ، دیگه چرا قسم می خوری ؟
تقابل انگاره : در اینجا نیز دو تقابل روبرو هستیم . تقابل میان باهوش و احمق که به شخصیت اصلی جک باز می گردد وتقابل میان با ایمان و بی ایمان که به عمل گزارشگر رادیو بر می گردد.
مکانیسم منطقی : مکانیسم در اینجا ازنوع ابهام در تشخیص مرجع است . فرد دراینجا نتوانسته تشخیص دهد که “امام حسین ” به عنوان اسم مکان آورده شده است .
موقعیت : اخبار ترافیک رادیو ، گزارشگر ، شنونده
هدف :تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد .
شیوه ی روایت :تفسیری از نوع داستانی و همچنین دیالوگ از نوع مونولوگ است .
زبان : در اینجا عنصر زبان موجب ایجاد ابهام گشته است . دو اصطلاح قسم خوردن “به امام حسین “با ” به امام حسین “که ترکیبی اضافی است که درآن امام حسین به عنوان اسم مکان به کار رفته ، موجب ایجاد ابهام شده است . هم نشینی “به امام حسین “با عباراتی چون “انقلاب “و “بسته است ” موجب می شود که حالت قسم خوردن بسیار دور از ذهن باشد
ولی شخصیت جک ، از این عبارت چنین برداشتی می کند که موجب ایجادغافلگیری و خنده شود.در این نمونه در عین حال که با ابهام نحوی روبه رو هستیم، هم زمان ابهام حاصل از اصطلاح نیز به کمک نمونه آمده و آن را برای رسیدن به هدف طنز خود یاری می دهد.
به طرف می گن : بابات مرده . میگه : دروغ می گید یه اتفاقی براش افتاده شما نمی خواید به من بگید.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش و احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع نادیده گرفتن یک امر مشهود است . فرد این واقعیت را که پدرش فوت کرده و اتفاقی بدتر از این نمی تواند برای پدرش بیفتد را نادیده می گیرد که این امر موجب غافلگیری مخاطب می گردد.
موقعیت : مرگ پدر ، فرزند