دانلود پایان نامه

اما برخی منتقدین نظریه ی راسکین ، در چارچوب نظریه ی ارتباط ( اسپربر ، ویلسون 1986) ادعا کرده اند که در نظریه ی طنز نیازی به وجه معنی شناختی نیست و تنها رویکرد کاربرد شناختی مبتنی بر نظریه ی ارتباط برای تحلیل طنز کافی است . (Attardo,2008b:115)
نظریه ی ارتباط اسپربر و ویلسون یکی از موفق ترین رویکردهای پس از گرایس در کاربردشناسی است . بر این اساس ، طنز بر مبنای تخطی از اصول همکاری یا اصل ارتباط شکل می گیرد . (Sperber & Wilson,1986:162)
تخطی از اصول همکاری یکی از رویکردهای مهم در تحقیقات طنز است . در این راستا تخطی از هر یک از اصول چهارگانه ی گرایس ، تحت عنوان اصلی به نام اصل عدم همکاری توسط آتاردو در سال 1991 با اهداف معینی معرفی شد ، اما در میان انواع تخطی از این اصول چهارگانه ، نقض اصل ارتباط توجه بیشتری را به خود اختصاص داده است .( شریفی، کرامتی یزدی ، 1389 )
گرایس معتقد است : “ما باید در مکالمات خود از اصل تعاون و شعارهای آن پیروی کنیم .” او می گوید که” در گفتار موفق ، افراد در مکالمه همکاری می کنند و از این شعارها پیروی می کنند .” (Grice,1975:47)
اصول گرایس اینچنین تعریف می شوند :
اصل کمیت :
برای اهداف کنونی ارتباطتان اطلاعات را تا حدی که لازم است وارد گفتگو کنید ، اطلاعات بیش از حد ندهید.
اصل کیفیت :
انچه را باور دارید غلط است نگویید، آنچه را برایش دلیل کافی ندارید نگویید .
ربط:
جملاتتان مربوط باشد .
شیوه ی بیان :
ازابهام و اصطلاحات نامشخص خودداری کنید ، از چندگانگی معنایی بپرهیزید ، مختصر بگویید یعنی از لفاظی غیرضروری خودداری کنید ، با نظم صحبت کنید . (Bloor,2007:24)
به گفته ی اسپربر و ویلسون ، نقل کننده ی جک در تولید پاره گفتارش براساس این فرض که در یافت کننده با دست یافتن با اولین تعبیر ممکن ، تلاش پردازشی خود را محدود می کند و همه ی جایگزین های دیگر را نادیده می گیرد ، عمل می کند . (Galinᾶnes,2000:97)
یوس نگرش نوین دیگری از دیدگاههای طنز را بر پایه ی ارتباط معتبر ارائه می کند .او معتقد است: “تخطی از اصول همکاری ، به طور تصادفی اتقاق نمی افتد و ارتباطی را میان وضعیت اجتماعی و تخطی از اصول ( که الزاما نیازی نیست طنزآمیز باشد ) می یابد . ” (Yus ,2003)
آتاردو می گوید : “در همه ی شیوه های تحلیل مبتنی بر نظریه ی ارتباط ، تاکید بیشتری بر مراحل تعبیر وجود دارد تا روی خود متن . ” (Attardo,2005:429)
آتاردو یک مدل بازنمود پنج سطحی جک ایجاد می کند که دارای سطوح زیر است که این سطوح از انتزاعی ترین سطح (سطح پنج ) به عینی ترین سطح (سطح یک ) بصورت زیر سازمان دهی می شوند :
5 سطح پایه تقابل انگاره ای و مکانیسیم های منطقی
4 سطح الگو در مقابل یکدیگر قرار دادان
3هدف+ موقعیت انتخاب هدف و موقعیت
2 زبان واژه ها ، نحو و جمله
1 سطح لطیفه نتیجه : متن لطیفه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه مدیران و کارکنان، مسئولیت اجتماعی

به عبارت دیگر در این مدل برای بررسی شیوه ی ایجاد طنز ، حرکت از انتزاعی ترین سطح ، که سطح تقابل انگاره و مکانیسم منطقی است ، به سمت عینی ترین سطح ، که در آن روساخت لطیفه شکل می گیرد ، آغاز می شود . البته قابل ذکر است که سلسله مراتب فوق با مراحلی که فرد تولید کننده ی لطیفه در ذهنش به کار می بندد مطابقت نمی کند و همانند دیدگاه های چامسکی در دستور زایشی ، مدل فوق ، صرفا مدلی برای توصیف است . (Attardo,2008a:1205)
نظریه ی عمومی طنز کلامی((GTVH که سالواتور آتاردو و ویکتور راسکین آن را در سال 1991معرفی کردند ، ترکیبی از گونه ی اصلاح شده و گسترده تر نظریه ی طنز انگاره ی معنایی راسکین(1985)ومدل بازنمود پنچ سطحی لطیفه ی آتاردو می باشد . (Hempelmann,2000:33)
در نظریه ی عمومی طنز کلامی ، به منظور تحلیل متون طنز ، شش متغیر پایه به کار گرفته شد که عبارت بودنداز: تقابل انگاره ،مکانیسم منطقی ، هدف ،موقعیت ،شیوه ی روایت وزبان . (Attardo,2008a:1205)
بنابراین ، در این نظریه به طور خلاصه بیان می شود که هر متن طنز ، نمودی شش وجهی از این متغیرها است که به صورت زیربه نمایش در می آید 🙁 Attardo,2001:28)