دانلود پایان نامه

شیوه ی روایت، در متون مورد بررسی، بیشتر شامل غیرداستان و داستان بود .”
“زبان، در تحلیل های این پژوهش، بیشتر شامل زبانِ عامیانه و تقلید افراطی از سبک نوشتاری قدیمی بود و استفاده از زبان معمولی در متون طنز کمتر به چشم می خورد . ” (همان)
محمودی بختیاری و آدی بیک ( 1388 : 196) در مطالعه ی گفتمانی پیام کوتا ه فارسی توضیح می دهند که “هدف از این پژوهش مطالعه ی گفتمانی و معرفی برخی ویژگی های طنز کلامی متون پیام کوتاه فارسی بود . در این پژوهش طنز کلامی در پیامک های موجود در جامعه آماری نمونه از دو منظر معناشناسی و کاربردشناسی زبان مورد بررسی قرار گرفت .نویسندگان با بررسی و تحلیل داده های موجود در یافتند که در شمار بیشتری ازپیامک های ارسالی اصول همکاری گرایس به صورت های مختلفی نقض شده بود که همین امر سبب پدید آمدن صورت طنز و لطیفه در آنها می شد و مابقی نمونه ها مربوط به طنزهای ناشی از انواع ابهامات، تشبیهات و استعارات و نیز طنزهای ناشی از اغراق و تناقض بود .برهم زدن پیش انگاری شنونده در جریان ادراک متن ، از تمامی ابزارهای ایجاد طنز بیشتر به کاررفته اندکه بخش اعظم داده های این پژوهش را به خود اختصاص داده اند. “
شریفی و کرامتی یزدی(1389 : 107 ) در مقاله ای تحت عنوان معرفی نظریه انگاره ی معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داد ه های زبان فارسی ، به نتایج زیر می رسند :
“در این پژوهش نتیجه بررسی لطیفه های زبان فارسی بر اساس رویکرد SSTH حاکی ازآن است که این نظریه اگر چه قابلیت توصیف داده های زبان فارسی را دارد، اما به دلیل شیوه ی تحلیل پیچیده و زمان بر آن، به نظر می رسد که نظریه کارآمدی برای تحلیل لطیفه های زبان فارسی نباشد؛ زیرا در این مقاله نشان دادیم که بدون تحلیل های پیچیده SSTH نیزمی توان به عدم تجانس میان انگاره های متقابل دست یافت.بنابراین با توجه به نقاط ضعف این نظریه و روش تحلیل ناکارآمد آن، برای تجزیه وتحلیل متون طنز از دیدگاه زبانشناسی و بررسی سازوکار متون طنز به روش مطلوب تری نیازمند هستیم که بتواند با نقاط ضعف کمتر و روش کوتاهتری در تحلیل متون طنز ما رایاری کند؛ روشی که بتواند از عهده تحلیل متون طولانی تر طنز چون داستان و حتی رمان نیزبرآید. به نظر می رسد نظریه عمومی طنز کلامی که تحلیل های وقت گیر نظریه انگاره معنایی طنز را حذف می کند و به جای آن، از سطوح تحلیل دیگری در تجزیه وتحلیل لطیفه ها بهره می برد، جایگزین بهتری برای این نظریه باشد . “
محرابی (1391: 121-118) پژوهشی تحت عنوان ” بررسی ساختاری زبان طنز جک های کوتاه فارسی “انجام داده است . او در بررسی جک ها ، علاوه بر جک های زبانشناختی از دسته ی دیگری از جک ها نام می برد که آنها تنها با بر هم زدن نظم منطقی روایت های جهان خارج به تولید طنز می رسند و این دسته ی اخیر راجک های غیر زبان شناختی می نامد. او سپس به میزان جذابیت جک ها می پردازد و می نویسد :
“بر اساس نتایج به دست آمده از پرسش نامه ها و تحلیل آنها به این نتیجه رسیدیم که جک های بعد نحوی کمترین میزان جذابیت را دارا بودند و جک های بعد آوایی بالاترین میزان جذابیت را دارا بودند. البته میزان تمایزجک های بعد آوایی نسبت به جذابیت دیگر دسته ها )به جز دسته ی نحوی( چندان معنی دار نبود اما به هرترتیب با مقبولیت بیشتری نسبت به دیگر دسته ها روبرو شده بود. میزان جذابیت جک های آوایی، واژگانی، غیرزبان شناسی و کاربردشناختی از متوسط بالاتر وجذابیت جک های نحوی در حد متوسط است.
بر اساس تحلیل سن آزمودنی ها تنها جک های غیرزبان شناختی بود که میان رده های سنی مختلف میانگین نمره ی معنی داری را نشان می داد؛ به عبارت دیگر جک های زبان شناختی نسبت به گروه های سنی مختلف ، نتایج مختلفی نشان می دهد .دسته ی جک های زبان شناختی بین تمام گروه های سنی دارای جذابیت است.زن ها نسبت به طنز واکنش بیشتری نشان می دهند همچنین تحصیلات نیز تأثیر منطقی و چشم گیری در تشخیص جذابیت جک ها دارد.”
گلدبرگ در پژوهش خود زبان اشاره ای آمریکا را با نظریه های انگاره ی معنایی طنز و نظریه ی عمومی طنز کلامی مورد مطالعه قرار داده است تا کارایی این نظریه ها را در تحلیل زبان اشاره ای بررسی کند و چنین نتیجه می گیرد که این نظریه ها تا حدزیادی مناسب تحلیل طنزموجود در زبان اشاره ای آمریکا هستند و تنها دسته ی کمی ازطنزها ی زبان اشاره ای آمریکا هستند که با این نظریه ها قابل بررسی نیستند و یا اینکه در تمام متغیرهای این نظریات دارای نمود نیستند. (Goldberg,2010)
2-4جمع بندی :
در این فصل در ابتدا به تاریخچه ی طنز در یونان ،روم ، قرون وسطی و رنسانس پرداخته شد و سپس نظریات معاصر در باب طنز مورد بررسی قرار گرفت . سپس مطالبی در باب مطالعات طنز در ایران ارائه شد . در بخش مبانی نظری ، مطالعه ای دقیق تر در مورد نظریه ی انگاره ی معنایی طنز و همچنین نظریه ی عمومی طنز کلامی که نظریه ی اصلی این پژوهش است ، انجام شد و مثال هایی ازانواع منابع دانش ارائه شد. در بخش مبانی عملی نیز به پژوهش های انجام یافته ی پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی در مورد جک ها پرداخته شد و نتایج به دست آمده ارائه گردید.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1مقدمه :
در این فصل در ابتدا به چگونگی جمع آوری داده های تحقیق خواهیم پرداخت وسپس در مورد روش تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها توضیحاتی ارائه خواهد شد.
3-2داده های تحقیق :
این تحقیق درمورد یکصد جک فارسی انجام شده است . قسمت عمده ی این جک ها از سایت های اینترنتی مخصوص جک گرفته شده اند بدین ترتیب که با جستجوی کلماتی چون : جک باحال ، جکستان ، خنده بازار ، جک کده و غیره در گوگل ، این سایت ها مشخص وتمام جک ها مطالعه و بررسی شدند و هم آنهایی که در آنها ادب رعایت نشده بود و حاوی کلمات رکیک بودند و هم آنهایی امکان ارائه ی آنها به دلایل مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی در این تحقیق وجود نداشت حذف شدند . در مرحله ی بعد ، از میان جک های باقیمانده آنهایی که بار طنزآمیز کمی داشتند و در اصطلاح عامه بی مزه به حساب می آمدند نیز حذف شدند و از بین جک های باقیمانده در آن دسته ای که قومیتی را مورد تمسخر قرار می دادند ، اسم آن قومیت حذف شد و به جای آن از واژگانی چون ” یارو “و “طرف ” استفاده شد . قسمت محدودتری از جک ها ، آنهایی هستند که توسط پژوهشگر شنیده شده اند و در سایت های اینترنتی موجود نبوده اند که در مورد این دسته نیز همین روند غربالگری اتفاق افتاده است .
3-3روش تحقیق :
روش این تحقیق تحلیلی – توصیفی است . در این پژوهش این یکصد جک بر اساس نظریه ی عمومی طنز کلامی که سالواتور آتاردو و ویکتور راسکین در سال 1991 معرفی کردند ، مورد تحلیل قرار گرفته اند ، بدین صورت که شش متغیر نظریه ی عمومی طنز کلامی که شامل تقابل انگاره ، مکانیسم منطقی ، موقعیت ، هدف ، شیوه ی روایت و زبان می باشند ، به ترتیب (به شیوه ی سلسله مراتبی موجود در نظریه ) برای هر یک از جک ها مورد بررسی قرار گرفته است و نوع هریک مشخص شده است .
در صورتی که از انواع مولفه های ابهام در ایجاد طنز استفاده شده باشد ، در متغیر زبان ذکر شده است ونوع آن نیز مشخص گردیده است .
در نهایت با ارائه ی آمار توصیفی میزان پاسخگویی این نظریه در بررسی جک های فارسی مشخص شده است. همچنین میزان فراوانی انواع برخی از متغیر ها مشخص شده است. بدین ترتیب که مثلا در متغیر شیوه ی روایت در چند درصد از جک ها از شیوه ی روایت داستانی ، در چند درصد شیوه ی پرسش و پاسخ و در چند درصد سایر شیوه ها از جمله طرح معما و چیستان اتفاق افتاده است ویا میزان فراوانی هریک از انواع متغیرمکانیسم منطقی چقدر است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه :
در این فصل برپایه ی نظریه ی عمومی طنز کلامی به بررسی یکصد جک فارسی خواهیم پرداخت. این نظریه که توسط راسکین و آتاردو ارائه شده است دارای شش متغیر است که عبارتند از تقابل انگاره ، مکانیسم منطقی ، موقعیت ، هدف ، شیوه ی روایت و زبان .هر کدام از متغیرهای تقابل انگاره ، مکانیسم منطقی و شیوه ی روایت انواعی دارند که هر کدام از این انواع برای هر جک در نظر گرفته خواهد شد.
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها :
به طرف می گن اسمت چیه ؟ میگه : حمزه س، ولی توخونه شیش کوچولو صدام می کنن.