دانلود پایان نامه

تقابل انگاره (so)

مکانیسم منطقی LM ))

موقعیتSI))

هدف TA))

شیوه ی روایت (NS)

زبان (LA)
آتاردو اشاره می کند که استقلال و یا وابستگی در میان منابع دانش ، نظام سلسله مراتبی را در میان آن ها به وجود آورده است . (Attardo,2001:27)
تعریف این متغیرها بدین ترتیب است : (Ibid:22-27)
تقابل انگاره (so) : تعریف این متغیر همان است که در نظریه ی انگاره معنایی راسکین بود . این متغیر ، انتزاعی ترین بخش منابع دانش است . آتاردو بیان می کند که هر متن طنز آمیز ، بیانگر حداقل یک منبع دانش تقابل انگاره می باشد .
مکانیسم منطقی (lm) : این متغیر ، شیوه ی تحلیل عدم تجانس بین دو انگاره ی متقابل موجود در متن طنز را مشخص می کند. پیشتر گفتیم که در هر متن طنز آمیز حداقل یک جفت انگاره در تقابل وجود دارد . معمولا روال طنز به گونه ای پیش می رود که ابتدا در ذهن خواننده یک انگاره شکل می گیرد اما در ادامه ، انگاره ی دومی مطرح می شود که با انگاره ی اول هم خوانی ندارد. به عبارت دیگر خواننده بعد از دریافت انگاره ی دوم ، متوجه می شود که تصور اولیه ی او نادرست بوده و همین امر سبب طنز شدن متن می شود. مکانیسم منطقی نشان می دهد که چگونه این روال برای ایجاد تقابل و حل تقابل و رسیدن به نتیجه ، در یک متن طنز آمیز توسط طنز پرداز ارائه شده است . در عین حال منطق مطرح در این متغیر ، یک منطق موضعی و محدود است ، چرا که نمی تواند به بیرون از متن طنز و یا جهان خارج راه یابد .
موقعیت (si ): موقعیت ، همان پس زمینه ی مفروض در طنز است . شرایط و مکانی که طنز در آن رخ می دهد. متون طنز در مورد میزان اهمیتی که برای این متغیر قائلند یکدست عمل نمی کنند. برخی از متون طنز براین متغیر بیشتر تکیه می کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است این متغیر را کم اهمیت جلوه بدهند یا به کلی آن را نادیده بگیرند . بدین جهت ممکن است این متغیر در برخی متون طنز به روشنی قابل تشخیص نباشد ، که در این گونه موارد ، موقعیت را همان بافت متن تلقی می کنیم .
هدف (ta ) : هدف در منابع دانش بیان می کند که چه کسی یا کسانی در طنز مورد تمسخر یا انتقاد قرار گرفته اند . این متغیر ، یک ویژگی اختیاری است بدین معنا که نیازی نیست حتما همه ی متون طنز دارای هدف باشند . طنزهایی که تهاجمی نیستند ، یعنی کسی یا چیزی را مورد تمسخر یا انتقاد قرار نمی دهند ، برای متغیر هدف ، دارای ارزش تهی هستند .
شیوه ی روایت (ns ) ، آن بخش از منابع دانش است که به نوع ژانر متن طنز مربوط می شود .به عبارت دیگر این متغیر نشان می دهد که آیا متن طنز یک روایت ساده ی داستانی ، مکالمه یا از نوع ساده ی چیستان است.
زبان (la ) : در منابع دانش توسط راسکین و آتاردو به عنوان همه ی انتخاب ها در سطوح آوایی ، واجی ، واژواجی ، ساخت واژی ، واژگانی ، نحوی ، معنایی و کاربردشناسی زبان در نظر گرفته شده است . بنابراین ، همه ی بخش های دیگر منابع دانش با این سطح در هم تنیده می شوند و در مجموع روساخت متن طنز را شکل می دهند .
چنانکه ملاحظه می شود این نظریه ، پنج متغیر بیشتر از نظریه ی انگاره ی معنایی راسکین دارد . این نکته حائز اهمیت است که این متغیرها دارای مرزهایی محکم و مشخص نیستند . تمرکز نظریه ی عمومی طنز کلامی بر موارد زبانی ای است که در تولید طنز به کار می رود . (Hempelmann,2000:41)
کفایت تعداد منابع دانش در این نظریه حاصل بررسی های تجربی است . بدین معنا که پس از انجام صدها نمونه تحلیل با استفاده از این نظریه ، مشخص شده است که همین شش منبع اطلاعاتی ، جوابگوی نیازهای تحلیل متون طنز می باشد . اگر هم به معرفی منبع اطلاعاتی جدید نیاز باشد ، می تواند در خود نظریه ، بدون مشکل تلفیق شود .(Attardo,2008a:1205-1206)
ریچی می گوید : در GTVH این منابع دانش (KR) موکدا به ترتیب ذکر می شوند ، به این دلیل که هر تصمیمی که توسط یک منبع دانش گرفته می شود موجب تاثیرگذاری یا محدودیت گزینه های موجود منبع دانش زیرین خود در این زنجیره می گردد. بنابراین انتخاب تقابل انگاره (SO) در زنجیره ، که بالاترین منبع دانش است ، آنچه که در منابع دانش دیگر می تواند اتفاق بیفتد را محدود می کند ویا گزینه هایی که توسط زبان (LA) یعنی پایین ترین منبع دانش انتخاب می شوند توسط انتخاب های منابع دانش بالاترمحدود شده اند. (Ritchie,2004:71)
او می افزاید : نقش اعظم GTVH بسط دادن مفهوم اولیه متن طنز به صورت خطی بود تا فازهای متفاوت گسترش جک وارائه ی آن را به دست دهد .در بازبینی آتاردو ،دو انگاره ی تشکیل دهنده ی متن جک به گونه ای منظم شده اند که اولی بسیار در دسترس و بر پایه بافت خنثی است و دیگری یعنی انگاره متقابل کمتر در دسترس است وقویا وابسته به بافت است. در هنگام بیان متن ، انگاره ی اول شنونده /خواننده را با پارامترهای خود محصور می کند تا زمانی که ورود یک ضربه آن را ناممکن می سازد .
به نظر ریچی ، نظریه های SSTHوGTVH یکی از معدود تلاش هایی هستند که به صورت سیستماتیک و نظریه پردازانه رویکردشان به سوی طنز کلامی است و از این رو مورد استقبال قرار گرفتند. (Ritchie,2004:69)
از آنجا که هردو نظریه با معناشناسی ، نظریه ی شناختی و کاربرد شناسی در ارتباط هستند ، خود نمایانگر چند وجهی بودن تحقیق در مورد طنز هستند وهنوز از نظریه های مطرح در باب طنز می باشند.
از آنجا که اساس این پژوهش را نظریه ی عمومی طنز کلامی تشکیل می دهد که خود، شکل کامل شده و تغییر یافته ی نظریه ی انگاره ی معنایی طنز راسکین است ، در بخش مبانی نظری به این دو نظریه بخصوص نظریه ی اصلی پژوهش ، بیشتر پرداخته خواهد شد .
2-2 مبانی نظری تحقیق :