دانلود پایان نامه

“جک ها منابع حاضری از مثال های مورد آزمایش قرار گرفته هستند و نسبتا مناقشه ی کمی در مورد اینکه متنی جک است یا نه وجود دارد.
جک ها نسبتا وابسته به محتوای درونی هستند (خود شمول هستند )و نوعا در شرایط فراوانی قابل باز تولید هستند ، هرچند این امر انکار ناپذیر است که الزاماتی پیش از آنکه یک جک ، (در یک بافت مشخص ) مناسب باشد ، وجود دارد. با این حال باور داریم که این محدودیت ها میان جک و شرایط شاید کمتر از ارتباطات غنی ای باشند که عموما در اتفاقات جالبی که به طور روزمره پیش می آیند ، دخیل هستند.
جک ها کوتاه هستند که موجب می شود تحلیل گر بتواند آن ها را بیشتر مدیریت کند.” (Ritchie,2004:30)
درپژوهش حاضر به مقوله ی طنز، به طور اخص جک های فارسی ، از دیدگاه نظریه ی عمومی طنز کلامی (GTVH) پرداخته شده است . بر پایه ی این نظریه هر طنزی نمودی از شش متغیر یا منابع دانش است که عبارتند از تقابل انگاره ، مکانیسم منطقی ، موقعیت ، هدف ، شیوه ی روایت و زبان .
نظریه ی GTVH یک نظریه ی زبانشناسانه است که دیگر حوزه های زبانشناسی را نیز در بر می گیرد. بخصوص حوزه هایی چون زبانشناسی متنی ، نظریه ی روایتگری . این نظریه همچنین به
کاربردشناسی نیز به طور گسترده ای پرداخته است ، در حالی که نظریه ی انگاره ی معنایی طنز (SSTH )یک نظریه ی معناشناختی طنز بود. (Attardo,2001:22)
در پژوهش حاضر از لفظ “جک” استفاده شده است که نام رایجی در فرهنگ عامه ی ایران است وبنابر نظر “دانش زاده ” که خود تحقیقی در مورد کارکرد اجتماعی جک ها از منظر تفکر انتقادی انجام داده است ، این واژه مناسب تر از لفظ معادل سازی شده ی” لطیفه” است . دانش زاده می گوید :
“جک ، نه لطیفه که معادل آن در فارسی موقرانه یا متون تخصصی است؛زیرا می توان در منطق همین معادل، رد وسواس ایدئولوژیک را یافت: ایدئولوژی ای که می کوشد زهر امر منفی را بگیرد و بر پدیده ای فولکلور، نامی نهد که دیگر بسیاری از تداعی های واژه ی جک را ندارد. لطیفه شاید در دوره ی زمانی عبید زاکانی عنوانی ایدئولوژیک نبود، نامی بود با تاریخ خویش که نمی کوشید دلالت های خویش را پنهان کند. اما امروزه، اصرار بر کاربرد این واژه در متون تخصصی، بیشتر کارکرد حسن تعبیر دارد همان اندازه که کاربرد کلمه ی دستشویی به جای توالت»پوشاننده وزهرگیراننده « است، کاربرد لطیفه به جای جک پوشاننده و سرپوشاننده است پس ما با جک مواجه ایم نه با لطیفه ای که یک سخنران موقر با هزار اشاره ی عذرخواهانه،درحین سخنرانی برای رفع کسل کنندگی فضای جلسه تعریف می کند .”( دانش زاده ،1388 :3)
در پژوهش حاضر سعی براین خواهد بود تا با تحلیل نمونه هایی از جُک های فارسی ، گرایش های غالب و شیوه ها و راهکارهای رایج در آنها را یافته و به عبارت ساده تر عواملی که در زبان فارسی موجب خنده دارشدن این جُک ها می شوند را بیابیم .
1-3 اهمیت تحقیق :
همانطور که گفته شد زبان فارسی زبانی سرشار از انواع طنز است . همچنین هیچ دوره ای از ادوار تاریخ ادبی ایران نیز خالی از طنز و طنزپردازنبوده است؛ اما آنچه نویسندگان ما در شناخت و معرفی طنز و طنزپردازی گفته و نوشته اند، سابقه طولانی نداشته و عمر آن از چهل سال نمی گذرد.
با این وجود تاکنون تحقیقات زیادی در مورد جنبه های زبانشناسی طنز انجام نگرفته است ، از میان تحقیقات انجام گرفته در مورد طنز نیز به گونه های مختلف نوشتاری آن پرداخته شده است و طنزهای کلامی و به خصوص جُک ها نادیده گرفته شده اند .
1-4سوالات تحقیق :
1-آیا تمام جُک ها ی فارسی را می توان با استفاده از نظریه ی عمومی طنز کلامی تحلیل نمود ؟
2- کدامیک از انواع متغیرها در جُک های فارسی بیشتر به کار رفته اند ؟
1-5فرضیه های تحقیق :
1-تمام جُک ها ی فارسی را می توان با استفاده از نظریه ی عمومی طنز کلامی تحلیل نمود .
2-درمتغیر تقابل انگاره ، تقابل باهوش و احمق در متغیر مکانیسم منطقی، مکانیسم قیاس غلط ودر متغیر شیوه ی روایت ، شیوه ی ترکیبی (توصیفی و دیالوگی )بیشترین کاربرد را دارد.
1-6 تعریف کلیدواژه ها :
جُک : چیزی که به قصد سرگرمی یا خنده گفته می شود . (Oxford Dictionary,2002)
واژه ی جک “joke “، از ریشه یjacus به معنای “به بازی گرفته شده” است که خود از واژه ی jek در هندواروپایی ریشه گرفته که به معنای “گفته و سخن” است . )زمانیان،1386 :32 )
نظریه ی عمومی طنز کلامی : این نظریه را آتاردو و راسکین در سال 1991 ارائه کردند و ترکیبی از گونه ی اصلاح شده و گسترده تر نظریه ی طنز انگاره ی معنایی راسکین و مدل بازنمود پنج سطحی لطیفه آتاردو می باشد .( Hempelmann,2000:33)
1-7 محدودیت های تحقیق :
از آنجا که بیشتر جُک ها ، متاسفانه در بردارنده ی کلمات رکیک هستند و در آنها ادب رعایت نشده و همچنین در مواردی اقوام خاصی مورد تمسخر قرار گرفته اند و جُک ها یی که چنین مشخصاتی ندارند معمولا بار طنزآمیز کم تری دارند و در اصطلاح عامیانه لوس تلقی می شوند ، جمع آوری داده های این تحقیق دشوار بود. زیرا در انتخاب داده های این تحقیق سعی شد آن دسته ازجُک هایی که در آنها ادب رعایت نشده و یا حاوی کلمات رکیک هستند و همچنین مواردی که اقوام خاصی در آن مورد تمسخر قرار گرفته اند حذف شوند و هم سعی شد که بار طنز جُک ها نیز افت نکند. به همین دلیل از میان جک های شنیده شده توسط پژوهشگر و همچنین صدها سایت جک ، به دقت انتخاب شده اند که بالطبع پروسه ی وقت گیری بوده است.
از طرف دیگر از آنجا که حوزه ی طنز حوزه ی جدیدی در تحقیقات زبانشناسی است ودر ایران نیز خیلی کم به آن پرداخته شده است ، منابع داخلی برای انجام این تحقیق بسیار محدوداست و بیشتر از منابع خارجی استفاده شد که دسترسی به آنها نیز گاهی مشکلاتی به همراه دارد و همچنین انجام حجم زیادی از ترجمه را می طلبد.
1-8 جمع بندی:
این پژوهش در پنج فصل تدوین شده است :