دانلود پایان نامه

تو که میگویی انسان باید دلش پاک باشد، چرا با خدا نیایش نمیکنی؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- قرآن کریم نیز در آیات متعددی به سرزنش و ملامت برخی انسانهای گریزان از حق پرداخته و با تعبیرهای متفاوت و متنوعی از آنان یاد کرده است: مرگ بر این انسان، چقدر کافر و ناسپاس است چرا آنها از این تذکر، روی گردانند؟! به خران رمندهای مانند، که از شیری گریزان شدهاند!
2- سرزنش و ملامت دیگران، از مصادیق تنبیه (و مرحلهای از آن) به شمار میرود (از این رو، از آوردن عنوان تنبیه، به شکل جداگانه و مستقل، خودداری شده است).
3- سرزنش و نکوهش را نباید با بدزبانی و دشنام دادن اشتباه کرد، زیرا دو مقوله جداگانهاند.
4- در نکوهش افراد میتوان از راهکارهای مختلفی همچون: تحریک عواطف و احساسات مخاطب، تحریک غیرت دینی یا غیرت انسانی و یا ایجاد انگیزه رقابت با دیگران بهره گرفت( نظارت همگانی، ش ۱۱، مهر ۶۴٫)
8. شیوه کنترل
یکی دیگر ازراه های تحقق معروف و انجام آن و ترک منکر، از سوی فرد یا افراد، شیوه اعمال کنترل و مراقبت بر رفتار مخاطب است، به گونهای که خود او بداند، که زیر نظر قرار دارد. این شیوه درحوزه های مختلف مانند، تعلیم و تربیت فرزندان و دانشآموزان و نیز کنترل افراد در جامعه و یا کارکنان در محیط کار (برای ارتقاء وافزایش کارایی و کاهش تخلفات) و… کاربرد دارد(موسوی همدانی،باقر،1374)
جامعه شناسان در بحث رفتار کج روانه و انحرافآمیز افراد و نوع برخورد با آن، دیدگاهها و تئوریهای مختلفی ارائه کردهاند که از جمله نظارت و کنترل اجتماعی است. همچنین آنها برای اجرایی کردن نظارت و کنترل اجتماعی، مکانیسمهای گوناگونی را مورد بحث و دقت نظر قراردادهاند که عبارتند از:
نظارت های اجتماعی درونی
یعنی درون ذهنی کردن (و ملکه ساختن) هنجارها، انسانها در نتیجه یک فراگرد موفق اجتماعی شدن، هنجارهای یک فرهنگ را ملکه ذهنشان میسازند و به خودی خود از هنجارها پیروی میکنند و وجدان افراد، بهترین ناظر رفتارشان به شمار میآید.
نظارت های اجتماعی بیرونی (یا خارجی)
این نظارتها را نیز به دو قسم کنترلهای رسمی و غیررسمی، تقسیم کردهاند(افتخاری اصغر، 1383، ص425)
الف:کنترل رسمی
کنترل اجتماعی رسمی، در برگیرنده تلاشها و اقداماتی است که جناح اقتدار، آن را در جهت مقابله با وقوع جرم و کج روی در جامعه، عهدهدار میشوند.
ب:کنترل غیررسمی
گونهای از انواع مکانیسمهای کنترل اجتماعی است که در گسترهای به فراخنای تمامی جامعه، توسط هر یک از اعضای آن و در محیطهای متفاوتی مانند: خانواده، مدرسه، محل کار، اماکن مذهبی و… مجال تحقق مییابد برخی از جامعه شناسان بر اهمیت توجه به مکانیسمهای داخلی (درونی)و خارجی (برونی) هر دو تاکید دارند اما برخی دیگر چون دورکیم بر کنترلهای خارجی و تاثیر آن بر پیشگیری از رفتار انحرافآمیز تاکید بیشتری دارند.
نکتهها:
منظور از بهرهگیری از شیوه کنترل (در راستای برپایی ارزشها و ترک منکرها) کنترل خارجی است نه درونی، یعنی پدرها و مادرها به گونههایی باید مراقب رفتار فرزندان خود، دوستان آنان و… باشند.
جامعه شناسان، معمولاً کج روی و رفتار انحرافی را رفتارهایی که با هنجارها و ارزشهای اکثر اعضای یک گروه یا جامعه، همنوا نیستند اطلاق میکنند. از سویی هنجارها و قواعد و اصول پذیرفته شده، توسط هر جامعهای با جوامع دیگر متفاوت است، در نتیجه این هنجارها و ارزشها، به شکل امر نسبی در میآید که در جامعهای خوب است و مخالف با آن انحراف تلقی میشود و در جامعهای دیگر پذیرفته شده نیست و بنابر این مخالفت با آن، کج روی و انحراف به شمار نمیرود. لیکن این دیدگاه از نظر جامعهشناسان مطرح است اما در اسلام عزیز، ارزشها (معروفها) و ضد آن (منکرها) نسبی نیستند. در بینش اسلامی، هر کس مطیع خداوند و رسول (ص) او باشد (به دستورات و اوامر آنان عمل کند و از هر چه نهی کردهاند، پرهیز کند)، انسانی خوب و ارزشی است و هرکس نافرمانی آنان را در پیش گیرد (به حرامها و منکرها عمل کند و واجبها را ترک گوید)، انسانی بد، منحرف و عاصی است.
شیوه یادآوری نعمتها و مسئولیتها
برخی از افراد، گاه بر اثر غفلت زدگی، در انجام واجبها، سستی میورزند یا پارهای از گناهان را مرتکب میشوند، اگر کسی به آنان یادآوری کندکه انسان در برابر همه نعمتهایی که خداوند به او ارزانی داشته است مسئول است و مورد سئوال قرار خواهد گرفت و باید پاسخگو باشد، میتواند در اصلاح وی موثر واقع شود. در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است: از جمله پندهایی که لقمان به پسرش میداد این بودکه: بدان فردا(روز قیامت) که در دادگاه الهی، حاضر شوی، از تو،در باره چهارچیز، سئوال خواهد شد؛ از جوانیت، که در چه چیزی آن را گذراندی و از عمرت،که در چه چیزی آن را فانی و سپری کردی و از مال و ثروتت، که از کجا بدست آوردی؟ و از این که آن مال و ثروت را، در کجا خرج و هزینه کردی؟ (این پرسشها از تو خواهد شد) پس خود را برای آن و پاسخ دادن به پرسشها آماده کن.( وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۹٫ ۳)
شیوه بیان پاداش
گاهی آمر یا ناهی، با بیان پاداش عمل خوب، میتواند مخاطب را به انجام آن ترغیب کند و با بیان کیفر و عقاب عمل زشت و منکرع او را از انجام یا تکرار آن باز دارد.
شیوه تغافل
در برخی موارد، برای اصلاح رفتار ناشایست فرزند، دانشآموز، کارمند، دوست و…، بهترین واکنش، تغافل در برابر عمل مخاطب است. تغافل یعنی خود را به غفلت زدن، یعنی با این که آن حرف را شنیدهای آن را نشنیده بگیری و با این که آن کار را دیدی، آن را ندیده بگیری و به روی خود نیاوری! این واکنش شما سبب میشود تا فرد از رفتار خود شرمنده شود و در پی اصلاح رفتار خود و بازسازی آبروی از دست رفتهاش برآید. در این موارد، برخورد صریح، گاه نتیجه عکس میدهد.
روانشناسان این شیوه و روش در اصلاح رفتار را، روش خاموشی(Extinction) مینامند و بر این باورند که اگر به رفتاری که شخص از خود بروز میدهد، توجه نکنیم و آن را مورد تقویت قرار ندهیم. آن رفتار خاموش شده و احتمال تکرار آن کم میشود( صابری، 1383، ص 484)
البته اگر بخواهیم از این روش برای کاهش رفتار نامطلوب استفاده کنیم، باید به نکاتی توجه کنیم:
در درجه اول، این که رفتاری را که شخص انجام میدهد ضرر و زیان جسمانی و روانی نداشته باشد، اما اگر خطری فرد را تهدید مینماید، خاموشی جایز نیست.
در جایی از خاموشی میتوان استفاده کرد و نتیجه گرفت که تقویت کنندههای رفتار نامطلوب تحت کنترل درآیند.
شیوه ارائه جایگزین
آنچه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و در محدود شناخت آمر و ناهی، باید مورد کنکاش قرار داشته باشد، این است که گاه به فردی که عمل نادرستی انجام میدهد، پیشنهاد انجام کار دیگری بدهند، چرا که با راهنمایی کردن افراد برای شکوفایی استعدادهای خود در راه درست و تشویق آنان، میتوان از هدر رفتن استعداد و عمر آنان، در کارهایی که شایسته نیست، پیشگیری کرد.
شیوه تخلیه روحی – روانی
برخی افراد که به رفتارهای نابهنجار گرایش دارند، از جامعه (خانه، مدرسه، محیط) طرد میشوند، جای برخوردهای عاطفی و تربیت دینی، در زندگی این اشخاص، خالی است و یا حضور کم رنگی از آن را میتوان مشاهده کرد، معمولاً به این افراد و رفتار و گفتار آنان بی توجهی شده است، از این رو عقدهای بزرگ، بر روح آنان سایه انداخته و رنجی ریشهدار با آنان، همراه گردیده است. چنین روح و روانی، در برابر مشکلات زندگی، بسیار شکننده میشود و یا احساس شکست میکند، از این رو به برخی اعمال نادرست روی میآورد، تا آن احساس تلخ را بپوشاند. لیکن وقت گذاشتن و گوش دادن به سخنان آنان، تا حد زیادی آنان را آرام میکند و به تعبیر خود آنان؛ با بیان کردن این درد دلها سبک میشوند و احساس راحتی میکنند. لذا لازم است آمر و ناهی در برابر این افراد با حلم و بردباری، زمینهای برای گفت و گو، فراهم سازد و با ایجاد اعتماد، به اصلاح رفتار آنان بپردازد(بوزان،1388،انتشارات مطالعات راهبردی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی)
شیوه استناد به الگوها
در هر جامعهای، الگوهایی شایسته، درحوزه های مختلف وجود دارد. در موارد بسیاری، برای اصلاح رفتار افراد، استناد به این الگوها، سودمند و کارساز است. پروردگار متعال پیامبران(ص) و نیز پیشوایان معصوم(ع) را الگو و اسوه مردم قرار داده است.
شیوه تنظیم روابط
در این شیوه گاهی با ایجاد ارتباط با مخاطب و یا کم و زیاد کردن ارتباط، هدف از امر به معروف و نهی از منکر میسر میگردد(نراقی،ملا احمد،1365)
این مرحله، از ایجاد ارتباط ، آغاز و به مراحل توسعه و گسترش آن میرسد. آمر و ناهی، گاهی تشخیص میدهد در صورتی که با مخاطبان خود، طرح دوستی و رفاقت بریزد و این دوستی را تداوم و توسعه دهد، میتواند آنها را به انجام معروفها وادار و یا از انجام منکرها باز دارد. این شیوه در بسیاری موارد، اثربخش میباشد. بزرگان بشریت، از این شیوه برای هدایت انسان و دعوت به توحید و خیر و نیکی، بهره فراوان گرفتهاند.
نوع دیگر از تنظیم رابطه، محدودسازی آن با مخاطب است، به این معنا که آمر و ناهی، با فرد یا افرادی دوستی یا پیوند خویشاوندی دارد و با آنان رفت و آمد میکند، برخی از آنان، نسبت به انجام معروفها سهلانگارند (مثلاً خمس مال خود را نمیدهند یا نماز نمیخوانند) و برخی دیگر پارهای از منکرها را انجام میدهند (مثلاً دروغ میگویند، عیبجویی میکنند و یا…)
اگر آمر وناهی، احتمال دهد که امر ونهی زبانی او تاثیرگذار است، باید آنان را امر به معروف و نهی از منکر کند. اما اگر گفتن را کارساز نمیداند، ولی کم کردن رابطه را موثر میداند، باید از این شیوه استفاده کند و رفت و آمدهای خود را با آنان کمتر نماید. این روش نیز در مخاطب، آثار تربیتی مثبتی بر جای مینهد و او را نسبت به خطاها و اشتباهات خود، آگاه میسازد
گاهی، مخاطب یا مخاطبان، که معروف را ترک کردهاند و یا به منکر روی آوردهاند. نه امر و نهی زبانی را پذیرا هستند و نه با توسعه روابط، به راه میآیند و نه از محدودسازی ارتباط هراسی به خود میدهند! در این صورت، اگر مسأله خانوادهای است، در درون خانه و اگر اجتماعی است، در جامعه باید با آن فرد یا افراد، روابط خود را قطع نمایند و به تعبیری دیگر، آنان را از برکت و نعمت نشست و برخاست و معاشرت و گفت و گو محروم سازند، تا به خود آیند و از خطای خود دست بردارند. «دور کن هم خویش و هم بیگانه را»
نکته: اگر مسلمانان، نسبت به ارزشهای الهی و انسانساز، احساس مسئولیت کنند، افراد بی بند و بار در اقلیت قرار خواهند گرفت و با روشهایی که گفته شد، میتوان به اصلاح آنان اقدام کرد.
2-6-قلمرو امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، رمز پایداری و برپایی دستورات الهی و شور و نشاط جامعه اسلامی است. با امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوتی از میان مردم مسلمان برداشته میشود و همه افراد در برابر یکدیگر مسئول شناخته میشوند.
قلمروها(حوزه های)سه گانه امر به معروف :
حق الله :
حق الله ، ماوردی مثال می زند که جمعیتی به صورت گروهی نماز جمعه را ترک کرده باشند، در این صورت است که محتسب بر پا داشتن آن فرمان می دهد و بر فرو گذار کردنش کیفر دهد ( صابری، 1383، ص 484).
حق الناس:
امر به معروف در حق الناس دو گونه است:
1) حقوق عمومی مردم
2) حقوق اختصاصی افراد
حقوق عمومی از قبیل اینکه آب شرب یک آبادی باز ایستد و برج و باروی آنجا خراب شود. یا اینکه در راه ماندگان در یک آبادی در آیند و مردم از کمک به آن ها خود داری کنند، در این موارد اگر در بیت المال پولی وجود داشته باشد، در قدم اول باید از بیت المال صرف چنین مواردی شود، اما اگر در بیت المال چیزی موجود نباشد، این امر متوجه ثروت مندان آبادی است.

حقوق مشترک:
امر به معروف و نهی از منکر در آنچه حق الله و حق الناس را در بر می گیرد. از این قبیل است که اولیاء زنان بی همسر را (در صورتی که خود زنان متقاضی باشند) به همسر دادن آنان به همتای شان الزام می کند. یا زنان را صورت جدایی از همسر به حفظ دوران عده ملزم می سازد و در صورت عدم رعایت عده از سوی زنان، آنان را تأدیب می کند.
اقسام(شعبه های)نهی از منکر:
1) حق الله
2) حق الناس
3) مشترک.
حق الله چند نوع است:
1) آنچه مربوط به معاملات است.
2) آنچه مربوط به عبادات است.
3) آنچه مربوط به همنوعان است.
منکرهای عبادات از قبیل اینکه کسی بخواهد بدعتی را در دین مرتکب شود و عبادتی بر خلاف آنچه در شرع آمده است انجام بدهد، یا در اوصاف آن تغییر ایجاد کند، در این صورت ها است که محتسب حق دارد با این منکر مخالفت کند و در صورت لجاجت افراد او را کیفر دهد. اما حق ندارد کسی را در ماه رمضان به صرف اینکه روزه خود را افطار کرده است کیفر دهد. زیرا شاید مریض و یا مسافر باشد.
نهی از ممنوعات:
آنچه که مربوط به ممنوعات است عبارت از این است که مردم را از آنچه که جای شک و تردید است و کناه اتهام دارد، باز دارد.
پیامبر خدا(ص) فرموده است:
«دع ما یربیک الی ما لا یربیک»(ابن خزیمه، ج1، ص 116) آنچه را به تردیدت می افکند به سوی آنچه فورا به تردید نیفکند واگذار. البته بازداشتن شخص درچنین وضعیتی باید بر پایه نشانه ها باشد.

البته اینها ممنوعاتی بود که آشکارا انجام می شود. اما آن دسته از ممنوعاتی که پنهانی انجام می شود. محتسب نه حق دارد در باره آن تجسس کند ونه حق دارد از بیم اینکه آنها را پنهانی انجام دهد پرده ها را بدرد.
پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: « من اتی من هذه القاذورات فلستشهد بستر الله فانه من یبد لها صفحته نقم حد الله تعالی علیه » , هرکه چیزی  از این آلودگی ها را انجام دهد به همان که خدایش پوشیده داشته است پوشیده بدارد، چه اینکه هرکس چهره از آن بدکاری های خویش برایمان آشکار سازد، حد خدای تعالی را بر او جاری می کنیم.( الموطأ ، ج 10 ص 487)
2-7- مراتب امر به معروف و نهی از منکر
برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین‌تر، مقصود حاصل شود؛ عمل به مرتبهٔ بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است:
با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او اینگونه عمل می‌شود مثل اینکه از او روبرگرداند یا با چهره عبوس با او برخورد کند، یا با او رفت و آمد نکند.
امر و نهی با زبان؛ یعنی به کسی که واجبی را ترک کرده دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند.
استفاده از زور، برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب؛ یعنی زدن گناهکار (بنابر فتوای آیت الله خامنه‌ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت داده می‏شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد. (خامنه ای ، 1383، ص 232)
2-8- احکام امر به معروف و نهی از منکر
فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است، تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود.
اگر بداند یا احتمال دهد که امر ونهی‌اش با