دانلود پایان نامه

در تمام قاب ها

شکل4-19: نتایج برش پایه در آنالیز های جابجایی – محور و دینامیکی افزاینده تحت
تمام زلزله ها در تمام قاب ها
در شکل های بالا نتایج تحلیل ها نسبت به دینامیکی افزاینده آورده شده است.طبق اشکال ، در هر 2 نوع آنالیز نتایج در سمت چپ خط y=x قرار گرفته اند که نشان دهنده آنست که نتایج دینامیکی افزاینده مقادیر کمتری دارند و پاسخ ها در جهت محافظه کارانه است. حال آنکه در مودال پاسخ ها ضریب همبستگی برابر با 0.91 دارند و در جابجایی محور این میزان برابر با 0.94 است .
شکل 4-20:مقایسه میزان خطا در محاسبه برش پایه در روش مورال در تمامی قاب ها
در شکل بالا میزان خطا در پاسخ برش پایه در روش مودال نشان داده شده است.در اکثر ستون های خطا مقدار میانه عددی منفی است که نشان دهنده آن است که روش مودال برش پایه بیش تری را نشان می دهد.بازه تغییر این خطا ها از 67%- تا 20% است.
شکل 4-21: مقایسه میزان خطا در محاسبه برش پایه در روش مورال در تمامی قاب ها
اشکال بالا میزان خطای هر یک از روش های آنالیز بکار رفته در محاسبه برش پایه قاب ها را نشان می دهد.خطاها در هر 2 روش خطاهایی منفی هستند حال آنکه در روش مودال حداکثر خطای محاسبه شده برابر با 45% ولی در روش جابجایی محور حداکثر خطای محاسبه شده برابر با 40% است.
در زیر خلاصه ضریب همبستگی و میزان خطا در هر 2 روش آورده شده است.
جدول 4-6 . خلاصه نتایج ضریب همبستگی ومیانه مقادیر خطا در آنالیز مودال و جابجایی محور
معیار مقایسه آنالیز مودال آنالیز جابجایی – محور
ضریب همبستگی 91/0 94/0
خطای نسبی میانه 12%- تا 45%- 4%- تا 40%-
4-6 : محل تشکیل مفصل های پلاستیک
یکی از پاسخ های اندازه گیری شده حاصل از آنالیز ، پاسخ های مربوط به محل تشکیل مفصل های پلاستیک و خسارت وارده به هریک از این مفصل ها می باشد.همان طور که در فصل 3 اشاره شد ، محل بالقوه تشکیل مفصل های پلاستیک ابتدا و انتهای تیر یا ستون است.پلاستیک شدن مقطع نیز با توجه به توضیحات فصل 3 ، بستگی به دوران در نقطه تسلیم حاصل از آنالیز چرخه ای مقطع مورد نظر است ، بدین صورت که در هر مرحله از انجام آنالیز دوران مقطع با دوران نقطه تسلیم آن مقطع مقایسه می شود و در صورت تجاوز از دوران تسلیم آن نقطه به عنوان مفصل پلاستیک ایجاد شده در طی آنالیز شناخته می شود.
یکی از موارد قابل مقایسه در این نوع پاسخ ، محل های تشکیل مفصل پلاستیک در حین آنالیز های استاتیکی و دینامیکی است.البته در پاسخ ها ، سعی در محافظه کارانه بودن میزان خطای آنالیز های استاتیک در نشان دادن محل مفصل پلاستیک شده است.بدین صورت که از محل هایی که آنالیز های مودال و جابجابب – محور به عنوان مفصل نشان داده اند و آنالیز دینامیکی افزاینده نشان نداده است صرف نظر شده است و خطای محاسبه فقط در نقاطی که مفصل تشکیل شده است (در دینامیکی افزاینده ) محاسبه شده است.
محاسبه خطا در محل تشکیل مفصل های پلاستیک در طول انجام آنالیز بدین صورت است:
عدد داده شده به نقطه تشکیل مفصل پلاستیک در آنالیز : 1