دانلود پایان نامه
بر اساس شکل(1-14) , توزیع بار مستطیلی (یکنواخت)، تشکیل مفصلهای پلاستیک را در تیرها از طبقه چهارم به بالا را تشخیص نداده است. توزیع بار SRSS نیز این مفصلها را در طبقات میانی به طور صحیح تشخیص نداده است. روش ELF (بار جانبی معادل) نیز در برخی از نقاط قادر به نشان دادن مفصلهای پلاستیک نبوده است و این مطلب در مورد روش MPA نیز صادق است.

شکل 1-14 : محل تشکیل مفصلهای پلاستیک در روش های مختلف در تحقیق Chopra [15]


در کل روش MPA به نسبت سایر روشها مفصلهای بیشتری را مشخص کرده است در عین حال از تعیین برخی نقاط تشکیل مفصل پلاستیک نیز ناتوان بوده است. بنابراین با توجه به مقادیر ارائه شده برای میزان دوران مفصلهای پلاستیک و همچنین محل تشکیل آنها به نظر میرسد که تحلیل استاتیکی غیر خطی توانایی کافی برای تعیین محل مفصلهای پلاستیک و میزان دوران آنها را دارا نمیباشد.
1-2-4-2: تحقیقات انجام شده بر روی روش جا بجایی- محور
مدل سازی نیروی زلزله از طریق نیرو بجای جا بجایی حقیقتی است که با توجه به فرایض و شواهد تاریخی مهندسی شکل گرفته است.این نوع مدل سازی بیش تر در کشور هایی رایج بوده وهست که خطر لرزه خیزی کمتری را نسبت به کشورهای همچون آمریکا یا نیوزیلند دارند.
مهندسی جدید با توجه به نیاز کشور های زلزله خیز،قدم اولیه را برای ایجاد آیین نامه هایی بر اساس معیار جابه جایی برداشت.بحث طراحی بر اساس معیار جا به جایی در تحقیقات محققانی همچون کوالسکی [17] در سال 1995 و پریسلی[18] در سال 1997 وجود دارد.
تحلیل بارافزون جا بجایی- محور که اولین بار توسط الناشای [19]ارایه شد، بر این اساس استوار بود که مود اول مود حاکم بر سازه در تمام طول آنالیز است و تا لحظه ی رسیدن به یک جا به جایی از پیش تعیین شده ثابت باقی می ماند.
از جمله الگوهای جا به جایی برای این نوع آنالیز می توان به الگوهای مستطیلی،مثلثی و مود اول اشاره نمود.محققانی همچون پینهو و آنتیو[13] در سال 2003 روشی را برای انجام تحلیل جا بجایی – محور ارایه نمودند که به آن تحلیل جا بجایی- محور بهنگام شونده گفته می شود.
برای ارزیابی و بررسی دقت روش جا بجایی- محور در سال 2003 ،این 2 تن با بررسی 12 قاب بتن مسلح که شامل 4 قاب منظم،4 قاب نامنظم و یک قاب همراه با دیوار و همچنین انجام آنالیز های بارافزون و دینامیکی غیر خطی نشان دادند که این روش از دقت بسیار خوبی برای تخمین نیروهای زلزله برخوردار است.
در این تحقیق از 4 زلزله مختلف برای بارگذاری استفاده شده است که طیف پاسخ زلزله آخر را در شکل زیر مشاهده می نمایید.

مطلب مرتبط :   مقاله ترس و اضطراب، خواندن

شکل1-15:طیف خطی جا به جایی زلزله مورد نظر در تحقیق [13]
در شکل1-16،تعدادی منحنی ظرفیت حاصل از انجام آنالیز های بارافزون غیرخطی ودینامیکی غیر خطی آورده شده است که همگی تحت زلزله های یکسان قرار گرفته اند.
همان طور که در شکل مشاهده می شود،روش جا بجایی- محور اعمال شده همچون روش بارافزون بر اساس نیرو تطابق خوبی با نتایج حاصله از آنالیز دینامیکی دارند.

شکل1-16:نتایج حاصل از تحلیل های تحقیق [13]
نتایج حاصل از تحلیل قاب های منظم در اشکال 1-16(آ) و (ب) آورده شده اند.در این 2 شکل مشاهده میشود که تحلیل بارافزون جابجایی- محور نتایج رضایت بخشی نسبت به آنالیزهای دینامیکی داده است.