دانلود پایان نامه

در این تحقیق، زوال سازه ای زمانی اتفاق می افتد که کرنش در بتن از حد نهایی کرنش آن بیش تر شده باشد.در شکل بالا، نقاط سیاه نشان دهنده رسیدن سازه به لحظه زوال تعریف شده است.
نتایج حاصل از آنالیز دینامیکی افزاینده به عنوان نتایج مرجع در این مقاله جهت ارزیابی آنالیز جابه جایی-محور استفاده شده در نظر گرفته می شود.در این مقاله از 50 لرزه نگار جهت بررسی آنالیز دینامیکی افزاینده استفاده شده است.برای هر زمین لرزه، 10 تا 20 سطح شتاب افزایشی، با ضرایب مقیاس 0.1 تا 2.5 استفاده شده است.
2 نمونه از نمودار های برش پایه بر اساس زمان و هم چنین جابه جایی بام بر اساس زمان در شکل های زیر نشان داده شده اند.برای مقادیر کم ضرایب مقیاس در آنالیز های دینامیکی افزاینده، مقادیر بیشینه جابه جایی و برش پایه در یک زمان اتفاق می افتد حال آنکه در مقادیر بیشتر ضرایب مقیاس ،این دو در یک بازه زمانی اتفاق نمی افتد.
جهت فایق آمدن بر این مشکل،محققان در بازه زمانی که حداکثر جابه جایی اتفاق می افتد مقدار بیشینه برش پایه را در آن بازه زمانی می خوانند.

شکل1-27:مقادیر کم و زیاد ضرایب مقیاس،برش پایه و جابه جایی در
طول زمان آنالیز [24]
جابه جایی نسبی درون طبقه ای در آنالیز استاتیکی با مقدار میانگین همان مقادیر در آنالیز دینامیکی مقایسه شده است.3 نمونه ساختمان بتنی جهت بررسی آنالیز ظرفت انتخاب شده است که پاسخ های هر کدام را در زیر می توان مشاهده کرد.میزان هم پوشانی هر کدام از نمودار های ظرفیت حاصله از آنالیز های استاتیکی با میانگین پاسخ های آنالیز دینامیکی افزاینده مقایسه شده است.
برای تمام حالات، نمودار ظرفیت آنالیز جابه جایی- محور انجام شده در بین 2 نمودار حاصل از روش های دیگر استاتیکی بکار برده شده است.در قاب شماره 2،دو روش بارگذاری یکنواخت و مود اول نتوانسته اند که حد بالا و پایینی برای پاسخ های دینامیکی باشند، در صورتی که در قاب 1 و 3 در بالا و پایین آنها قرار گرفته اند.
در قاب 3 پاسخ های روش های استاتیکی مختلف تفاوت زیادی با هم دارند که با توجه به اثر مود های بالاتر در این قاب، روش جا به جایی محور همپوشانی خوبی با روش دینامیکی دارد.
شکل1-28:طیف های ظرفیت حاصل از روش آنالیز های مختلف و تابع فشردگی احتمال برای پاسخ جابه جایی بام در روش دینامیکی و استاتیکی آماری [24]
با توجه به نمودار های ظرفیت هر یک از روش های انجام آنالیز، خطاهای نسبی پاسخ های استاتیکی در مقایسه با پاسخ دینامیکی مربوطه طبق فرمول های زیر محاسبه و در جدول شماره 1 آورده شده است:

مطلب مرتبط :   مصاحبه، مقولات، زیست‌محیطی، کدهای، مصاحبه‌ها، قضایای

در روابط بالا، n تعداد جابه جایی های داده شده و m تعداد طبقات هر یک از قاب ها می باشد.
جدول 1-1:خطای نمودار های ظرفیت حاصل از روش های مختلف استاتیکی در مقایسه با روش دینامیکی افزاینده

هم چنین در بررسی آماری تعداد آنالیز های استاتیکی و دینامیکی که منجر به زوال شده اند در هر یک از طبقات در شکل های زیر نشان داده شده است.
شکل1-29:تعداد آنالیز های دینامیکی و استاتیکی که منجر به زوال شده اند در هر طبقه [24]
تحقیقات بالا نشان می دهد که از بین روش های معادل استاتیکی روش جابه جایی محور تقریب بسیار خوبی برای نشان دادن رفتار لرزه ای سازه تا لحظه زوال آن است.