دانلود پایان نامه

شکل2-14:نمودار ظرفیت سازه
همان طور که در شکل بالا ملاحظه می شود، سازه در جا به جایی بام در حدود 270 میلی متر به 15% کاهش حداکثر مقاومت خود رسیده است که این نقطه و این میزان برش پایه و جابه جایی بام به عنوان ظرفیت سازه معرفی می شود.
2-8 : خلاصه فصل
معرفی تحلیل استاتیکی غیر خطی، بررسی مزیت های آن، روش های مختلف تحلیل استاتیکی غیر خطی ، آنالیز دینامیکی افزاینده و نحوه انجام آنالیز ظرفیت از جمله مباحث این فصل هستند.
برای اینکه تخمین بهتری از رفتار سازه در محدوده غیر خطی داشته باشیم، بایستی منحنی ظرفیت کلی سیستم از مرحله رفتار الاستیک سازه تا مرحله تشکیل مکانیزم در سازه و آغاز فرو ریزش سازه را شامل شود. تعیین منحنی ظرفیت با استفاده از تحلیل بار فزآینده(Pushover) انجام می شود. یکی از مهم ترین نتایج این تحلیل تعیین نمودار “بار- تغییر مکان” یا منحنی ظرفیت است که برای رسم این نمودار معمولاً از مقادیر برش پایه در مقابل تغییر مکان جانبی بام استفاده می شود.
تعیین مقادیر واقع بینانهتر نیروهای تقاضا در اعضای سازهای، بررسی ویژگی کاهش مقاومت در هر یک از اعضا، تعیین نواحی بحرانی؛ تخمین مقادیر تغییر مکانهای نسبی طبقات تحقیق در مورد کفایت و ایمن بودن مسیر نیرو از مزیت های استفاده از تحلیل بار فزآینده می باشد.
دو روش آنالیز مودال و جابجایی – محور برای تعیین مقادیر پاسخ سازه و تعیین منحنی ظرفیت سازه مورد استفاده قرار می گیرد.منظور از ظرفیت ، افت مقاومت کلی سازه تا 15% و یا رسیدن یکی از مفاصل پلاستیک تشکیل شده به حد نهایی دوران خود است.آنالیز دینامیکی افزاینده به عنوان یکی از روش های دقیق تعیین منحنی ظرفیت و میزان پاسخ های ظرفیت در هر یک از حدود مورد بحث در آیین نامه ها است.
فصل سوم

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی، ارزیابی فعالیت ها

مشخصات قاب های انتخاب شده برای تحلیلهای غیرخطی
3-1: پیشگفتار
سیستم قاب خمشی به لحاظ رفتاری که در برابر بارهای جانبی از خود نشان میدهد در اغلب سازههای بتنی بکار برده میشود. در حالت کلی از لحاظ پیکربندی، این سیستم از شبکههای مستطیلی تیرهای افقی و ستون های قائم با اتصالات صلب تشکیل یافته است. این سیستم باید مقاومت و سختی لازم را جهت مقابله با بارهای ثقلی و نیروهای زلزله و تغییر شکل های ناشی از آن داشته باشد.
از مهمترین مزایای این سیستم می توان به عدم تداخل در ملاحظات معماری از قبیل تعبیه بازشو اشاره کرد. در این نوع سیستم تمام دهانهها برای تعبیه بازشو (در و پنجره) آزاد هستند. از لحاظ رفتاری نیز این سیستم نسبتا شکلپذیر میباشد و قابلیت بالایی در استهلاک انرژی از خود نشان میدهد. سختی این سیستم نسبتا کم است و در برابر بارهای جانبی برای تقویت این سیستم نیاز است که از مقاطع بزرگ استفاده شود که این امر باعث افزایش وزن سازه و غیر اقتصادی شدن طرح خواهد شد.
3-2: رفتار قابهای خمشی
این سیستم دارای شکلپذیری قابل ملاحظهای نسبت به سایر سیستمهای باربر میباشد. هر چند به علت سختی نسبتا کم ارضای محدودیتهای تغییر مکان جانبی در ساختمانهای بلند (بدون توجه به ملاحظات معماری) ممکن است منجر به یک طرح غیر اقتصادی شود.
واکنش یک قاب خمشی در برابر بارهای زلزله در حقیقت چرخش گرهها و ایجاد تغییرشکلهای خمشی در تیرها وستونهای آن میباشد. این تغییرشکلها در اثر دو عامل عمده زیر بوجود میآیند.
1- تغییر شکل ناشی از نیروهای محوری (تغییرشکل طرهای)
2- تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستونها (تغییرشکل برشی)
در ادامه اثرات دو عامل فوق در تغییر شکل قاب خمشی تشریح میشوند.