دانلود پایان نامه
14 Loma Prieta 10/18/1989 G02090 47380 Gilroy Array #2 Ms= 7.1 90 12.7 0.322 39.1 12.07 USGS (C)

شکل3-2: زمین لرزههای مورد استفاده در این پژوهش
تمامی شتابنگاشت ها برای استفاده در آنالیز دینامیکی افزاینده باید طوری مقیاس شوند تا در هر مرحله از انجام آنالیز دینامیکی افزاینده، حداکثر شتاب زمین آن ها با ضریب معینی افزایش پیدا کند.بدین منظور ابتدا شتاب نگاشت به PGA مربوطه تقسیم و در عدد 0.1 ضرب می شود.با در نظر گرفتن ضریب مقیاس برابر با 1، در هر مرحله از آنالیز یک واحد به ضریب مقیاس اضافه می شود.به طور مثال، اگر در مرحله اول زلزله شماره 1 باشیم، مقدار شتاب حداکثر آن برابر با 0.1 است و پس از اتمام آنالیز با این شتاب، حداکثر شتاب در مرحله دوم 0.2 می شود. این کار برای تمام زلزله ها به همین صورت انجام شده است.


اکنون شتابنگاشتهای انتخاب شده بایستی مقیاس شوند. یعنی تغییراتی بر روی تاریخچه زمانیهای انتخاب شده برای داشتن سطح مشخصی از سازگاری با طیف طرح استاندارد طرح اعمال شود. بدین منظور از روش پیشنهاد شده در گزارش FEMA-356 استفاده میشود با این تفاوت که از طیف طرح موجود در استاندارد 2800 ایران به جای طیف موجود در آن گزارش استفاده شده است و هچنین به جای مقیاس کردن جذر مجموع مربعات تمام شتاب نگاشت ها، زوج شتاب نگاشت ها هر کدام جداگانه مقیاس شده اند. بر اساس این گزارش زوج شتابنگاشتهای انتخاب شده باید به روش زیر به مقیاس در آورده شوند:
الف- کلیه شتابنگاشتها به مقدار حداکثر خود مقیاس شوند.بدینمعنیکه حداکثر شتاب همهآنها برابر با شتاب ثقل g گردد. این مطلب در شکلهای(4-3) و (4-4) به ترتیب برای رکوردهای پایه سیزدهم و چهاردهم (زوج شتابنگاشت هفتم) نشان داده شده است.
ب- طیف پاسخ شتاب هریک از زوج شتابنگاشتهای مقیاس شده با منظورکردن نسبت میرایی 5 درصد تعیین گردد. طیفهای این دو شتابنگاشت با میرایی %5 در شکل (3-4) به صورت خطچین مشخص شدهاند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره مسئولیت قراردادی، تعهدات قراردادی

شکل3-3 : زمین لرزه مورد استفاده در این تحقیق و نحوه مقیاس کردن آن

شکل3-4 : زمین لرزه چهاردهم مورد استفاده در این تحقیق و روش مقیاس نمودن آن به شتاب واحد
3-8: نرم افزار مناسب جهت تحلیل غیر خطیِ قاب های بتن آرمه
انتخاب نرم افزار مناسب جهت انجام محاسبات تحلیل های غیر خطیِ استاتیکی و دینامیکیِ قاب های بتن آرمه از اهمیت خاصی برخوردار است. نرم افزاری که با دقت مناسب پاسخ سیستم را تحت اثر بارهای دینامیکی و یا استاتیکی در حداقل زمان ممکن تخمین بزند، نرم افزاری که بتوان در آن قاب های بتن آرمه را به راحتی و بطور مناسب مدل نمود. بر این اساس از میان نرم افزارهای موجود و قابل دسترس، نرم افزار OpenSees انتخاب شده است. در ادامه قسمتی از قابلیت های این نرم افزار تشریح می شود. جهت اطلاعات بیشتر می توان به راهنمای نرم افزار مراجعه نمود.
3-8-1:آشنایی با نرم افزار OpenSees :
نرم افزار OpenSees با استفاده از روش اجزاء محدود به تحلیل انواع سازه ها می پردازد. این نرم افزار توسط زبان برنامه نویسی C++تولید شده است که زبان برنامه نویسی کاربران در آن با زبان TCL/TK است که قابلیت گسترش و تولید انواع مقاطع سازه ای و غیرسازه ای در خصوص تحلیل را داراست که کاربر می تواند توسط این روش به اصل سیستم نرم افزاری راه داشته باشد و می تواند توسط نوشتار هندسه مدل، بارگذاری، ساختار کمی، مواد استفاده شده و روش آنالیز را تعریف کند. این نرم افزار توسط اعضای واحد تحقیقاتی NEES وابسته به دانشگاه برکلی کالیفرنیا تهیه و پخش شده است که در این خصوص هیچ شرکت و کمپانی دخیل نمی باشد و این هیأت هیچ ضمانتی در خصوص نتایج حاصل از آنالیز ارائه نداده است. هدف از تهیه نرم افزار OpenSees پیشبرد هر چه بیشتر تحقیقات می باشد که دانشگاه های جهان روزانه با آن درگیر هستند. زبان برنامه نویسی TCL از یک سری رشته ها تشکیل شده است که ویژگی های زیر را می توان در آن تعریف کرد:
متغیرها و جایگزینی مقادیر آنها
انجام محاسبات و نمایش آنها
استفاده از روابط شرطی (for each, if, while, for)