دانلود پایان نامه
در این تحقیق ، از دو نوع آنالیز چرخه ای ولنگر-انحنای استاتیکی بارافزون جهت بدست آوردن انحنای نهایی هر مقطع بکار رفته در سازه استفاده شده است.آنالیز چرخه ای و لنگر-انحنا هر دو در نرم افزار OpenSEES انجام شده است و نتایج آنالیز چرخه ای با نتایج تست های آزمایشگاهی Peer & Hooshikoma معتبر ازی شده اند.
بارگذاری تست چرخه ای، همانند بارگذاری تست های چرخه ای [32]FEMA 461 است که در زیر به بررسی بعضی از خصوصیات آن می پردازیم.تست ها در 2 حالت کنترل نیرو و کنترل جا به جایی انجام شده است که بازه افزایش کنترلی دارای شریط زیر است:
سرعت انجام بگونه ای است که ماهیت آنالیز استاتیکی حفظ شود.
از اثرات گرما در انجام تست صرف نظر شده است.
زمان تست بیش از حد طولانی نیست.
از اثر خیزش در بتن صرف نظر شده است.
تعداد سیکل های یک المان ، برابر با تعداد سیکل هایی است که آن المان در زلزله با شدت بزرگ ممکن است تجربه کند و همان خرابی را بوجود آورد.
تست ها بر روی یک المان ستون مانند که تنها در یک جهت آزادی بار گذاری شده است ، انجام می شود.در شکل زیر نحوه بار گذاری نشان داده شده است.

شکل2-12:سیکل بار گذاری تست چرخه ای در fema461 [32]
مقدار Δo و Δm از انجام آنالیز های لنگر-انحنای بارافزون جهت تعیین حداقل و حداکثر جابه جایی خرابی تعیین می شود.دامنه انجام هر بازه نسبت به بازه قبلی 1.4 افزایش داشته است.
تمام مقاطع مورد استفاده در این تحقیق، در نرم افزار OpenSEES مدل سازی شده اند و تحت تست چرخه ای که قبلا با نتایج آزمایشگاهی کالیبره شده است، مورد تحلیل واقع شده اند.انحنای تسلیم و انحنای نهایی از خروجی های این آنالیز هستند.برای هر مقطع، آنالیز های برای بار محوری های مختلف که گاها تا 50% ظرفیت مقطع هم می رسند انجام شده است و نتایج انحنای نهایی و تسلیم بر اساس نیروی محوری برای هر مقطع رسم شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع ضمانت اجرای کیفری، حقوق و تکالیف

شکل2-13:نمودار انحنای نهایی –نیروی محوری برای یک مقطع بتنی 45*45 با
آرماتور طولی 4%
در نمودار بالا یک مقطع بتنی تحت تست چرخه ای آنالیز شده و نتایج نیروی محوری که در طول آنالیز ثابت است در مقابل انحنای نهایی ناشی از هر نیروی محوری رسم شده است. همان طور که در شکل قابل مشاهده است، نتایج حاصل از آنالیز با نمودار توانی همبستگی بالایی دارد.
نمودار توانی متناسب شده با داده های آنالیز ، همپوشانی مناسبی دارند و ما در این تحقیق با داشتن فرمول انحنای نهایی- نیروی محوری در هر گام از آنالیز های استاتیکی و دینامیکی،مقدار انحنای حاصل از آنالیز را با مقدار انحنای نهایی در آن گام با نیروی محوری معلوم مقایسه کرده و وضعیت زوال بررسی می شود.
نوع دیگری از زوال، افت 15% حداکثر مقاومت در نمودار ظرفیت سازه است.در تحقیقاتی که قبلا و در فصل 2 به آن اشاره شد، سازه پس از رسیدن به مرحله تسلیم، رفتار سخت شدگی را از خود نشان می دهد که این رفتار تا لحظه رسیدن به حداکثر مقاومت ادامه پیدا می کند. پس از آن در اثر حضور P-Δ از مقاومت حداکثر سازه کم می شود تا اینکه سازه به یک مکانیزم و ناپایداری برسد.این نوع زوال که در FEMA 440 به آن اشاره شده است، زوال کلی سازه نام دارد که نمونه آن در نمودار ظرفیت زیر مشاهده می شود