دانلود پایان نامه
(2-6)
(2-7)
با وجود اینکه استفاده از جابجایی نسبی بین طبقات جهت تعیین جابجایی طبقه بهتر از ترکیب مستقیم جابجایی ها می باشد، ولی با این وجود رابطه 3-7 تقریبی بوده و در آن فرض شده است که ماکزیمم جابه جایی نسبی بین طبقات در تمام طبقات بطور هم زمان اتفاق می افتد.
با توجه به اینکه در این گام هدف تعیین شکل بردار بار می باشد و نه مقدار آن بنابراین بردار D به صورت بردار مقیاس شده نرمال تبدیل می شود.

از این مرحله به بعد، در این تحقیق از بهنگام کردن جا به جایی های اعمال شده در هر مرحله از انجام آنالیز خودداری می شود .چون طبق تحقیقات انجام شده که در فصل 2 همین تز نیز به آن اشاره شد، استفاده از روش های بهنگام کردن در بعضی سازه ها ، خصوصا سازه هایی که در آنها مود اول بیشترین تاثیر را دارد، تقریب های خوبی را به ما نمی دهد.
2-5:روش انجام آنالیز دینامیکی افزاینده:
به عنوان قدم اول، کلیه عبارت های لازم را تعریف کرده و مفهوم مقیاس کردن یک تاریخچه زمانی شتاب را در این روش توضیح میدهیم.
فرض کنید یک تاریخچه زمانی شتاب داریم که از پایگاه داده های زمین لرزه انتخاب شده که به آن “as-recorded” گفته میشود؛ هر چند که ممکن است توسط لرزه شناسان پیش پردازش شده باشد و تصحیحاتی روی آن انجام گرفته باشد. شتاب نگاشت مقیاس نشده a1، یک بردار با مؤلفههای و a1(ti) است. برای منظور کردن زمین لرزههای شدیدتر و ملایمتر یک تبدیل ساده پیشنهاد میشود به این صورت که دامنهها را با یک کمیت اسکالر به بالا یا پایین مقیاس میکنند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره پیامدهای اقتصادی، فارغ التحصیلان

این عمل را میتوان به سادگی به عنوان مقیاس کردن طیف شتاب الاستیک با درنظر گرفت. معادل آن در دامنه فوریه، مقیاس کردن دامنهها با در تمام فرکانسهاست.
تعریف 1. Scale Factor:
فاکتور مقیاس کردن یک شتابنگاشت مقیاس شده، ، یک کمیت اسکالر غیر منفی است که وقتی در تاریخچه زمانی شتاب مقیاس نشده (طبیعی)، a1، ضرب میشود، را تولید میکند.
SF، یک نگاشت یک به یک از شتابنگاشت اصلی به تصویرهای مقیاس شده میسازد. مقدار بیانگر شتابنگاشت طبیعی است و یک شتابنگاشت مقیاس شده به پایین و یک شتابنگاشت مقیاس شده به بالا، به ما میدهد.
تعریف 2.Intensity Measure(IM)
IM یک شتابنگاشت مقایس شده یک کمیت اسکالر غیر منفی است که تابع را تشکیل میدهد و به شتابنگاشت مقیاس نشده، a1، وابسته است و با افزایش SF، ، به صورت مونوتونیک افزایش پیدا میکند.
در حالی که کمیتهای زیادی برای مشخص کردن شدت یک رکورد زمین لرزه پیشنهاد شده است، ولی چگونگی مقیاس کردن آنها همیشه خیلی واضح نیست. برای مثال مقیاس بزرگای گشتاوری (MMS)، بزرگای مدت زلزله و شدت مرکالی اصلاح شده باید غیرقابل مقیاس کردن محسوب شوند. نمونههای معمول برای IMهای قابل مقیاس، شتاب زمین حداکثر (PGA)، سرعت زمین حداکثر، شتاب طیفی میرا شده با در مود اول تناوب سازه می باشد.در این تحقیق از شتاب حداکثر زمین برای مقیاس کردن استفاده شده است.
تعریف 3.Damage measure(DM)