دانلود پایان نامه

در اشکال بعدی به بررسی میزان خطای هر یک از آنالیز های مودال و جابجایی – محور می پردازیم.خطاهای اندازه گیری شده همگی خطا های نسبی در لحظه زوال نسبت به حالت دینامیکی افزاینده است.
4-3-2: تعریف خطاها
از آنجا که هدف ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی جا به جایی- محور و مودال میباشد، بنابراین لازم است مقادیر خطا را در این روش ها نسبت به روش تحلیل دینامیکی افزاینده در زمین لرزه های متناظر بدست آورد. چنانچه هدف بررسی نتایج در جهت کاربردی باشد، می توان دو منظر متفاوت را مورد نظر داشت. هرچقدر جواب های روش های استاتیکی به سمت نتایج بیشتر از روش دقیق باشد، از جنبه طراحی بهتر است و اگر از دید بهسازی لرزه ای به ارزیابی روش بپردازیم، بیشتر نزدیک بودن نتایج روش به نتایج دقیق مورد اهمیت می باشد، بنابراین بیشنه مقدار خطاهای حاصل از دید طراحی و متوسط یا میانه خطاها از نگاه بهسازی لرزه ای بیشتر مورد توجه هستند.
در این پژوهش به منظور محاسبه خطاها دو نوع خطای نسبی و جذر مجموع مربعات خطاها به عنوان شاخص برای تعیین میزان دقت این روش تحلیل استفاده شده است.
در این پژوهش خطای نسبی به صورت درصد با استفاده از رابطه (4-2) محاسبه شده است.
(4-2)
که در این رابطه پاسخ حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی زمین لرزه “i” ام و پاسخ نظیر در تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل برای همان زمین لرزه “i” ام میباشد.
نکته بسیار مهمی که در اندازه گیری مقدار خطا ها وجود دارد این است که میزان خطا ها همگی نسبت به حالت دینامیکی بوده اند و مثبت بودن آنها به معنای مقدار کمتر و منفی بودن به معنای مقدار بیش تر نسبت به حالت دینامیکی است.خطاها هگی در زیر 14 زلزله برای تمامی قاب ها محاسبه شده اند.
با ملاحظه میزان خطاها ، دیده می شود که آنالیز های مودال خطای کمتری در جهت غیر محافظه کارانه دارند حال آنکه آنالیز جابجایی – محور خطای بیش تری در جهت محافظه کارانه دارد.
شکل 4-6: مقایسه میزان خطای نسبی جابجایی بام در آنالیز مودال تحت تمام زلزله ها
برای تمام قاب ها
شکل 4-7:مقایسه میزان خطای جابجایی بام در آنالیز جابجایی محور تحت تمام
زلزله ها برای تمام قاب ها
پس از بررسی نتایج جابجایی بام ، به این نتیجه گیری می توان رسید که در این پاسخ آنالیز مودال جواب های نزدیک تری به آنالیز دینامیکی افزاینده دارد، حال آنکه جواب ها همگی در جهت غیر محافظه کارانه است ولی آنالیز جابجایی – محور جواب های نزدیکی به دینامیکی افزاینده ندارند.
در زیر خلاصه ضریب همبستگی و میزان خطا در هر 2 روش آورده شده است.
جدول 4-4:خلاصه نتایج آنالیز های مودال و جابجایی محور در پاسخ جابجایی بام
معیار مقایسه آنالیز مودال آنالیز جابجایی – محور
ضریب همبستگی 79/0 612/0
خطای نسبی میانه 24%- تا 9/6% 15% تا 53%