دانلود پایان نامه

به جز عناصری که در آرشیو موجود می باشد، کاربر می تواند به صورت اختیاری نیز نوعی از مواد و مصالح و المان ها را برای مدلسازی خود تعریف کند. نرم افزار قادر به تحلیل انواع مدل های خطی و غیر خطی سازه ای و ژئوتکنیکی می باشد. تحلیل ها به صورت انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی در حالت خطی و غیر خطی انجام می شود که معروف ترین آنها به صورت زیر آورده شده است:
تحلیل استاتیکی غیر خطی (Static Pushover Analysis)
تحلیل استاتیکی سیکلی (Static Reversed-Cyclic Analysis)
تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (Dynamic Time-Series Analysis)
تحلیل مدل سازی تحریک یکنواخت پایه (Uniform-Support Excitation)
تحلیل مدل سازی تحریک چند تایی پایه (Multi Support Excitation)
در حالت کلی به عنوان یک معرفی کلی می توان گفت که تحلیل استاتیکی به فرم ku=R بدون ماتریس جرم و میرایی مطرح می شود و حل این مسأله خودش به تنهایی تحلیل استاتیکی را انجام می دهد. آنالیزهای وابسته به زمان به دو صورت مطرح می شوند، نوع اول آنالیز وابسته به زمان با گام ثابت است و نوع دوم آنالیز وابسته به زمان با گام زمانی متغیر است. نرم افزار OpenSees قادر به مدلسازی انواع قسمت های یک المان سازه ای میباشد. می توان گفت نرم افزار فوق تمام قسمت های یک قالب سازه از هر نوعی با هر مصالحی را مدل می کند. میلگردهای موجود در سطح مقطع یک عنصر، بتن اطراف میلگردها با پوشش حداقل و حداکثر، خستگی در المان ها تحت اثر هر نوع بارگذاری، رفتار هیسترزیسی به صورت منحنی نیرو -تغییر مکان و… از جمله مسائلی هستند که نرم افزار فوق قادر به مدل کردن و تحلیل آنها می باشد.
در این پایان نامه برای نشان دادن رفتار غیر خطی مصالح از المان های تیر -ستون غیرخطی، هم با استفاده از مقطع Fiber و هم با مفصل پلاستیک به اقتضای شرایط، استفاده خواهد شد که به اختصار به معرفی آنها می پردازیم.
المان تیر ستون غیر خطی (Nonlinear Beam Column)
این نوع المان بر اساس فرمول نیرویی با عدم تکرار (یا تکرار شونده) بوده و فرض می کند که پلاستیسیته در طول المان توزیع شده است. انتگرال گیری در طول المان بر اساس قانون Gauss-Lobatto quadrature (دو نقطه انتگرال گیری در دو انتهای المان) می باشد. المان به صورت منشوری است، به عبارتی تیر با یک مدل مقطع معلوم نشان داده می شود.
المان تیر با مفصل (Beam With Hinges Element)
این المان بر اساس فرمول خمش پذیری با عدم تکرار (یا تکرار شونده) بوده و پلاستیسیته را به صورت طول های مفصلی مشخصی در دو انتهای المان در نظر می گیرد.
مشخصات الاستیک تنها در نواحی داخلی تیر که به صورت الاستیک خطی در نظر گرفته شده است انتگرال گیری می شود. نیروها و تغییر شکل های نواحی غیر الاستیک با استفاده از انتگرال گیری در نقطه وسط در نقاط میانی هر مفصل نمونه گیری می شود
مقطع Fiber (Fiber Section)
یک مقطع Fiber دارای شکل هندسی عمومی بوده که از زیرمجموعه هایی با شکل های ساده تر و منظم ( یعنی نواحی چهاروجهی، دایروی و مثلثی ) که patch نامیده می شوند تشکیل شده است. علاوه بر این، لایه های میلگرد های تقویتی را نیز می توان مشخص کرد. دستورات patch و layer برای تعریف discretization مقطع به fiberها استفاده می شوند. fiber های مستقل را می توان با دستور fiber تعریف کرد. موارد تعریف شده با دستور fiber با مواد تک محوره uniaxial)) همراه هستند تا فرضیات تیر برنولی را ارضا کنند
3-9 : خلاصه فصل
در این فصل به معرفی قاب ها و نیز شتاب نگاشتهای انتخاب شده برای تحلیل های دینامیکی پرداخته می شود.
تعداد 30 قاب منظم بتنی که بر اساس آیین نامه ACI و آیین نامه زلزله ایران طراحی شده اند،آورده شده است.تمامی قاب ها از نوع قاب خمشی هستند که حداقل های طراحی لرزه ای در طراحی اعضای آنها رعایت شده است.
این قابها دارای سه دهانه 5 متری میباشند، ارتفاع طبقه پیلوت 3/3 متر و سایر طبقات یکسان و مساوی 3/3 متر است .