دانلود پایان نامه
1-6 کاربردهای تحقیق :
– بهبود مدیریت عملکرد ، بهره وری و سودآوری شرکتهای ساختمانی در بخشهای دولتی و خصوصی از طریق طراحی یک مدل کارانه مطابق با معیارهای معرفی شده در این پژوهش.
-تنظیم بهینه حقوق و دستمزد در صنعت ساختمان و صنایع مشابه مطابق با سلایق ذینفعان ،کاهش هزینه های غیر ضروری و مسائل مرتبط با بهره وری، زمان بندی صحیح پروژه ها ، مدیریت پروژه های ساختمانی و افزایش سود از طریق ایجاد انگیزش در کارکنان.
1-7 مراحل انجام تحقیق :
شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد.
بخش کمی تحقیق
بخش کمی تحقیق
مراحل انجام تحقیق
1-8 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه :
پیمانکاران ساختمانی، انبوه سازان و دانشجویان و متخصصین رشته های مهندسی صنایع و مدیریت می توانند از نتایج این پایان نامه به صورت کاربردی بهره مند شوند.
مروری بر ادبیات تحقیق
2-1مقدمه
به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم اولیه و ضروری مرتبط با موضوع تحقیق و استخراج داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق، در این بخش مروری جامع بر ادبیات و پیشینه تحقیق مورد نظر انجام می شود. در ابتدا مفاهیم اولیه و کلی مدیریت منابع انسانی به عنوان قلمرو موضوعی اصلی تحقیق مطرح می گردد. سپس دو فرآیند و فعالیت اصلی منابع انسانی که مرتبط با موضوع تحقیق است، یعنی ارزیابی عملکرد و جبران خدمات و پاداش مورد بحث قرار می گیرد. در بخش بعدی مفهوم کارانه و طرح های اصلی مرتبط با آن معرفی شده و با توجه به موضوع و هدف تحقیق و در راستای پاسخ گویی به سوالات تحقیق، مهمترین معیارهای تخصیص کارانه که در ادبیات به آن اشاره شده است، معرفی می گردند. سپس مروری جامع بر تحقیقات و مطالعات مشابه در سطح داخلی و خارجی انجام می شود و در پایان این بخش با توجه به موضوع و هدف تحقیق، صنعت ساختمان و طرح های جبران خدمات و پاداش مورد استفاده در آن مورد بررسی قرار می گیرند و دو روش دیمتل و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی به عنوان دو روش تصمیم گیری چندمعیاره که برای ارزیابی و رتبه بندی معیارهای تخصیص کارانه مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی می شوند.
2-2 مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف می کنند. منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است(سعادت، 1386). در تعریفی دیگر مقصود از مدیریت منابع انسانی را سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت می دانند که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان شرکت. این سیاست ها و اقدامات در برگیرنده ی موارد زیر است:
– تجزیه و تحلیل شغل؛
– برنامه ریزی منابع انسانی و کارمندیابی؛
– گزینش داوطلبان واجد شرایط؛
– توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام؛
– جبران خدمات کارکنان و ایجاد انگیزه و مزایا(پاداش)؛
– ارزیابی عملکرد؛
– برقراری ارتباط با کارکنان(مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی)؛
– توسعه نیروی انسانی و آموزش؛
– متعهد نمودن کارکنان به سازمان.(دسلر، 1999)