دانلود پایان نامه

در مطالعه ای که در سال 2013 صورت گرفت مشاهده گردید GC-MAF باعث تحریک ماکروفاژها و حمله به سلول های سرطانی پستان شده و باعث القای آپوپتوز و در نهایت بیگانه خواری و تحلیل رفتن آن ها می شود این نتایج بعد از تزریق GC-MAF و نفوذ آن به سلول های سرطانی در موش مورد آزمون مشاهده گردید. بررسی تکثیر سلولی توسط کیت تکثیر سلولی Calbiochem انجام شد در این بررسی نمونه بیماری با تکرار و افزودن مواد مغذی چهار برابر شده هر آزمایش سه بار تکرار گردید تفاوت بین مقادیر تجربی با استفاده از آزمون t-test سنجیده شد (Browser;, ).
زمانی که سلول های سرطانی پستان انسان با ماکروفاژهایی که توسط GC-MAF به مقدار ng/mlitr 100 به مدت 72 ساعت فعال گردیده بودند بعد از 40 ساعت انکوباسیون مشاهده گردید که GC-MAF باعث تخریب اندامک های سلولی و از بین رفتن غشاء پلاسمایی و از بین رفتن سلول های سرطانی شده که تمام این تغییرات مورفولوژیکی با القاء مرگ برنامه ریزی سلول های سرطانی پستان توسط ماکروفاژهای فعال شده توسط GC-MAF صورت می گیرد این مطالعه در سال 2013 توسط تییر و همکاران انجام گرفت.(Thyer, et al., 2013)
اصرار بر نابودی سرطان مثانه توسط اورولوژیست ها توسط هید و همکاران در سال 2002 از طریق تغییر در شیوه زندگی مثل ترک سیگار و مصرف روزانه روغن مریم گلی و همچنین استفاده از GC-MAF دو بار در هفته به مدت شش هفته باعث از بین رفتن سرطان مثانه شد ولی دادن نظر قطعی مبنی بر از بین رفتن و ریشه کن شدن سرطان مثانه نیاز به گذشت زمان دارد. (Headو همکاران, 2002)
بررسی تاثیر GC-MAF در سرطان پانکراس با استفاده از دوز ng/kgr 4 در روز به مدت 28 تا 30 روز باعث پسرفت تومورهای موجود در پانکراس انسان و موش شده است که از طریق مهار رشد سلول های اندوتلیال و مهار رگ زایی می شود. توسعه دارو های جدید ضد رگ زایی همراه GC-MAF به عنوان یک درمان برای سرطان پانکراس در نظر گرفته می شود این مطالعه در سال 2004 توسط انیزکا و همکاران صورت گرفت. (Onizukaو همکاران, 2004)
در مطالعهی کربلیک و همکاران در سال 1997 فعالیت ضد رگ زایی GC-MAF توسط دو گروه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. GC-MAF باعث مهار رشد سلول های اندوتلیال، کموتاکسی، مهار شکل گیری رگ با استفاده از فعالیت ضد رگ زایی از طریق گیرنده CD36 می شود که نشان دهنده خاصیت مهار کنندگی قوی GC-MAF می باشد. (Korbelikو همکاران, 1997)
اثر کمکی GC-MAF در درمان فتودینامیک (PDT) مورد بررسی قرار گرفت تزریق داخل صفاقی ng/kg 5/0 و 50 در روزهای 0، 4، 8 و 12 باعث بهبودی 100% در موش هایی که قبلاً تحت درمان های دیگر قرار گرفته و تنها 25% بهبود یافته بودند شده است. (Korbelik, et al., 1997)
مواد و روش ها
جامعه مورد مطالعه
در بیمارستان آیت ا… موسوی زنجان به عنوان تنها مرکز درمان سرطان کودکان در استان زنجان، با مشارکت متخصصین اونکولوژی کودکان، اقدام به انتخاب بیماران مبتلا به لوکمی لنفوئیدی حاد (ALL) نمودیم. پس از توضیح مختصر مطالعه به منظور آگاهی بخشی به والدین اقدام به اخذ رضایت نامه از والدین بیماران و سپس کسب اطلاعات دموگرافیک و نهایتاً، اقدام به نمونه گیری خون محیطی کردیم.
نمونه گیری
پس از ضد عفونی کردن محل نمونه گیری، میزان 8/1 سی سی خون محیطی را در تیوپ مخصوص آزمایش CBC که حاوی 2/0 سی سی محلول ضد انعقاد EDTA است ریخته و به آرامی به مدت 5 دقیقه تکان میدهیم. مقدار ماده ضد انعقاد بسیار مهم است. اگر مقدار آن کم باشد مقداری از خون منعقد می گردد و این امر در جداسازی بافی کوت اختلال ایجاد میکند؛ اما اگر مقدار ماده ضد انعقاد زیاد باشد باعث لیزشدن گلبول های قرمز و سفید می گردد، به همین علت از لولههای استاندارد استفاده شد که برای حجم 8/1 سیسی خون به میزان دقیق ماده ضد انعقاد دارند.
ضد عفونی کردن محل نمونه گیری
ناحیه نمونه گیری را به کمک گاز آغشته به ایزوپروپیل الکل یا اتیل الکل 70% بصورت حرکت دورانی (حلزونی) از داخل به خارج تمیز کردیم از پنبه به علت احتمال آلودگی و نیز التهاب پس از نمونهگیری استفاده نمیکنیم. پس از آن چند ثانیه فرصت دادیم محل نمونه گیری در معرض هوا خشک شود تا از همولیز خون جلوگیری به عمل آید همچنین این عمل سبب کاهش سوزش ناشی از فروبردن نوک سوزن در پوست، صورت گیرد که سبب همکاری بهتر کودک با نمونه گیر میباشد.
روش نمونه گیری
الف- خون گیری از اطفال به علت عروق ظریف و شکننده ایشان (علاوه بر این به علت شیمی درمانی صورت گرفته سبب شکنندگی بیشتر عروق میگردد) از سرسوزنهای کوچک (g23 – 22) یا بوسیله ست پروانه ایی (اسکالپ وین) استفاده گردید.
معمولاً درنمونه گیری از اطفال ونوزادان حجم خون کمتری گرفته می شود. بدین منظور در آزمایشگاه باید شیشه ها ولوله با حجم مناسب ماده ضد انعقاد آماده گردد.
ب- نمونه گیری با زاویه 30 درجه یا کمتر سرسوزن و در حالی که قسمت برش نوک سوزن به سمت بالا است باید انجام پذیرد. نمونهگیری وریدی است و به علت ممانعت از ایجاد عفونت ثانویه از نمونه گیری شریانی استفاده نمیکنیم.
به محض ورود خون بهداخل سرنگ گارو را بازکرده و در صورت عدم ورود خون به سرنگ، سوزن را کمی جابجا نموده تا بدرستی درون ورید قرار گیرد. بیش از حد سوزن را جابجا نمی کنیم، زیرا برای بیمار ناخوشایند و دردناک است. اگر نیاز به نمونه گیری مجدد بود در این صورت سر سوزن را از محل زیر نمونه یا در بازوی دیگر بیمار وارد می کردیم. پس از جاری شدن روان خون به داخل سرنگ بیمار باید مشت خود را باز کند. در پایان نمونه گیری سرسوزن را به آرامی از رگ بیمار خارج کرده و گاز تمیز با فشار کم بر روی موضع قرار داده شد.
چون کودکان در مرحله شیمی درمانی بودند، استفاده از دارو ها باعث می شود که پیدا کردن رگ در اطفال سرطانی مشکل گردد بنابراین برای پرهیز از هر گونه اشتباه و آزار و اذیت کودکان از افراد مجرب جهت نمونه گیری استفاده شد که در بخش انکولوژی اطفال بیمارستان مذکور مشغول به خدمت میباشند.
پس از آن عمل تخلیه خون داخل لوله های حاوی ماده ضد انعقاد خون انجام شد که بلافاصله پس از ریختن نمونه ها درلوله های CBC، نمونه خون را به آرامی 5 تا 10 بار با حرکت شبیه هشت انگلیسی مخلوط کردیم.
کورسازی نمونه ها
قبل از انجام نمونهگیری اقدام به الصاق برچسب حاوی اطلاعات زیر بر روی نمونه ها کردیم.