پایان نامه با موضوع : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 

این کنوانسیون مرکب از یک مقدمه و نوزده ماده می باشد. در مقدمه کنوانسیون آمده می باشد:


طرفهای متعاهد با نظر به این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 96 مورخ 11 دسامبر 1946 خود اعلام داشته که نسل کشی جنایتی ا ست ناقض تاریخ به بعد هر تصویب یا الحاقی که صورت می گرفت نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق اعتبار قانونی می یافت.


بند یک ماده 14 کنوانسیون مدت آن را ده سال از تاریخ اجرا تعیین کرده می باشد. اما بند 2 همین ماده مقرر می دارد:


تا هنگامی که طرفهای متعاهد دست کم شش ماه قبل از انقضای مدت، فسخ آن را اعلام ننمایند، پنج سال به پنج سال مجری خواهد بود.


با وجود این، در صورتی که بر اثر فسخ این کنوانسیون تعداد طرفهای کنوانسیون به کمتر از شانزده برسد، کنوانسیون از تاریخ آخرین فسخ از اعتبار ساقط می گردد.(ماده 15)


بر اساس ماده 16 نیز طرفهای متعاهد مجاز هستند تا هر زمان با اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد تجدیدنظر در مفاد مقاوله نامه را درخواست نمایند.


با وجود آن که در تدوین کنوانسیون و توافق نخستین، موانع یکی پس از دیگری برداشته می گردید، و انتظار بر این بود تا خاطره فجایع جنگ، دولت های طالب صلح را در تصمیم بر قبول یک سری تدابیر بشردوستانه متقاعد کند، اما این انتظار برآورده نشد و به تدریج بعضی کشورها از امضای کنوانسیون خودداری کردند؛ کشورهای امضا کننده نیز با کندی آیین تصویب ج) نسل کشی را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ممنوع اعلام می کند.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن - پایان نامه ارشد

د) نسل کشی را هم  جرمی متضمن مسوولیت جزایی مباشر(و همراهان او) و هم یک تخلف بین المللی متضمن مسوولیت دولتی که مقاماتش در آن دخیل بودند و یا به شکل دیگری در ارتکاب جرم نسل کشی شرکت داشند، معرفی می کند.


در عین حال، کنوانسیون دارای معایبی نیز می باشد که عمده ترین آنها را می توان به توضیح زیر بیان نمود:

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>