دانلود پایان نامه
این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد، 5 سوال اولیه مربوط به ویژگی های بیوگرافی آزمودنی ها است و 20 سوال دیگر مربوط به گویه های سنجش فرضیه ها می باشد. در پرسشنامه مربوطع 5 سوال مربوط به عوامل فرهنگی، 5 سوال مربوط به عوامل تبعیض و نابرابری جنسیتی ، 5 سوال مربوط به عوامل اجتماعی و 5 سوال مربوط به تضاد کار و خانواده می باشد.
الف) سوالات عمومی
در سوالاتعمومی به عنوان سوالات جامعه شناختی و دموگرافی، سن، جنس ،سابقه کاری و سطح تحصیلات پاسخدهندگان، مورد بررسی قرارگرفته است.
ب) سوالات تخصصی
این بخش شامل 20 سوال است که شکل کلی و امتیازبندی طیف به صورت ذیل است:
جدول 3-2 : شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت
شکل کلی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امتیازبندی 1 2 3 4 5
3-6-2 نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش
پیش از اجرای ابزارهای اندازهگیری و بهکارگرفتن آنها در مرحله اصلی جمعآوری دادهها، ضروری است که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان لازم را نسبت به پرسشنامه مورد استفاده حاصل نماید. بدینمنظور، باید روایی و پایایی پرسشنامه بررسی شود. زیرا ردّ یا تایید فرضیههای تحقیق و سایر نتایج آن، بر مبنای دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه صورت میگیرد.
پایایی یک وسیله اندازهگیری، به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد (بهعبارتی صحت در اندازهگیری را نشان میدهد). مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل، نزدیک به هم باشد(مومنی، 1386، 206).
برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده میکنیم و دامنه ضریب، قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری، ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را میسنجد (سرمد و دیگران، 1383، 166).
همچنین مفهوم اعتبار، به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. به عبارت دیگر، روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش، همان متغیری را اندازه گیری کند که پژوهشگر قصد اندازهگیری آن را دارد (صفرزاده و فرهنگی، 1387، 235).
وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود، لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. نتایج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پیش آزمون، به محقق کمک میکند تا اصلاحات لازم را در بخشها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد؛ زیرا محقق میتواند براساس نتایج آزمایش، مراحل بعدی کار را نتیجهگیری کند و ببیند تا چه اندازه روش کار و ابزار سنجش میتواند اهداف تحقیق را برآورده نماید (حافظنیا، 1376، 136-135).
3-6-2-1 روایی
برای آنکه یک روش روایی داشته باشد باید دارای اعتبار نیز باشد. موضوع واقعی حاکم بر کیفیت پرسشنامه، اندازه گیری اعتبار و روایی آن است، روایی پرسشنامه از توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است (شریفی، 1375).
بمنظور بالا بردن روایی پرسشنامه ها پس از تدوین پرسشنامه ، چندین مرحله مورد بازنگری قرار گرفت و با اخذ نقطه نظرات 7 نفر از خبرگان فن ساخت پرسشنامه تکمیل گردید و روایی آن از سوی صاحبنظران و اساتید مورد تایید قرار گرفت.
3-6-2-2 پایایی
از آنجا که ابزار گردآوری اطلاعات در طول زمان می بابد ثبات و پایداری خود را حفظ کند و شرایط یکسان نتایج یکسانی را نشان دهد بررسی ضریب پایانی اهمیت می یابد. پایایی آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط میشود در واقع منظور از پایایی، رسیدن به نتایج یکسان در آزمونهای مکرر است. بنابراین اعتبار روش تحقیق به دقت و توافق مربوط میشود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش، برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بهکار میرود. گفته میشود اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است.
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:
=
: ضریب آلفای کرونباخ
: تعداد سوالهای پرسشنامه