دانلود پایان نامه
مسلهی و ظفرخان
(2010)
مطالعه عملکرد کارکنان سازمان با رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی
چای(2010)
دنباله جدول(2-3): مطالعات خارجی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه
یافته ها و روش مورد استفاده
محقق و سال
معرفی عوامل داخلی و خارجی موثر بر نظامهای کلی پاداش،عوامل موثر بر پرداخت مبتنی بر عملکردو عوامل تعیین کننده سیاست پاداش در شرکتهای ساختمانی فعال در نیجریه
اوفیلی(2010)
مطالعه تطبیقی در مورد تاثیر عملیات منابع انسانی نظیر ارزیابی عملکرد و پاداش بر مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی در امریکا و سنگاپور
لای و دیگران(2011)
نمایش رضایت بیشتر کارکنان در مشاغلی که پرداخت مبتنی بر عملکرد داشته اند وپیشنهاد مدلی برای پرداخت پاداش بیشتر از طریق پرداخت بر مبنای عملکرد به کارکنان
کورنلیسن و همکاران(2011)
بررسی آثار طرح های جبران خدمات در کارکنان تحقیق وتوسعه ژاپن بر مبنای معیارهای مبتنی بر درآمد و ابتکارات
اونیشی(2013)
2-7 صنعت ساختمان
صنعت ساختمان از صنایع بسیار بزرگ است که گردش مالی آن در جهان بیش از4000 میلیارد دلار در سال است. این صنعت ویژگی های منحصربفردی دارد که خصوصاً در بحث ارزیابی عملکرد و طراحی نظام پرداخت پاداش و کارانه باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این ویژگی ها اینست که به دلیل ماهیت پروژه ای بودن این صنعت بسیاری از افرادی که با یکدیگر در یک پروژه ساختمانی کار می کنند در پایان پروژه از یکدیگر جدا شده و احتمالاً ممکن است دیگر با یکدیگر کار نکنند. هر پروژه منحصربفرد است و می تواند یک ساختمان، یک بزرگراه، یک کارخانه یا پل باشد که هریک شرایط مختص به خود را داشته بطوریکه با دیگری قابل مقایسه نباشد. همچنین این صنعت، جزء صنایعی است که ورود به آن آسان بوده و موانع کمی بر سر راه شرکت ها وجود دارد و هر مجموعه ای با تعدادی ابزار یا کامیون می تواند خود را یک شرکت ساختمانی بداند. همچنین علی رغم آسانی ورود به این صنعت، موانع بسیاری برای خروج وجود دارد. فروش ابزارها و وسایل ساختمانی بزرگ و تخصصی بسیار مشکل است و ممکن است بسیاری از شرکت ها قصد خروج از آن را داشته باشند، اما نتوانند.
اما در صنعت ساختمان افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل، جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد. اما نظام های تشویقی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت هستند. برای مثال بر اساس یک تحقیق سالیانه در آمریکا، صنعت ساختمان نسبت به سایر صنایع همانند صنایع تولیدی و خرده فروشی برنامه های کمتری برای مدیریت خروج کارکنان دارد(وانگ،2004). در هر صنعت اعطای پاداش بر اساس ویژگی های آن صنعت اتفاق می افتد. برخی صنایع همچون فروش بیمه، جبران خدماتشان کاملاً بر اساس عملکرد است. برخی شغل ها صرفاً بر اساس کمیسیون است. در حالی که در صنعت بازاریابی راه دور، دستمزد به علاوه کمیسیون برای کارکنان در نظر گرفته می شود. اما دولت ها معمولاً یک جبران خدمات سالیانه یا ماهیانه برای هشت ساعت کار در روز بدون انعام و غیره را برای کارمندان در نظر می گیرند. در صنعت ساختمان بطور معمول یک حقوق پایه به علاوه سهمی از پاداش کل برای کارکنان در نظر گرفته می شود. برای مثال در آمریکا، پاداش ها هر سه ماه برای شرکت ها یا کارکنان در نظر گرفته می شود تا انگیزه کافی را در آن ها ایجاد کند(وانگ،2004). همچنین در این صنعت مشابه بسیاری از صنایع دیگر خصوصاً صنایع پروژه محور، خدمات مالی در انتهای سال بر اساس میزان دست یابی کارکنان به اهداف از پیش تعیین شده، اعطا می گردد. صنعت ساختمان در مقایسه با صنایعی همچون بیمه و بازاریابی راه دور حقوق پایه بالایی به کارکنان اعطا می کند. بنابراین در نظر گرفتن طرح های تشویقی و اعطای پاداش به کارکنان می تواند جایگزین مناسبی برای طرح های فعلی متداول در صنعت ساختمان باشد. در پایان این بخش باید متذکر شد که نه تنها از دو صنعت بلکه حتی از دو شرکت فعال در یک صنعت نیز نمی توان انتظار داشت که طرح های جبران خدمات و تشویقی یکسانی داشته باشند، زیرا هر سازمان با توجه به شرایط مختلف و متفاوتی دست به طراحی نظام جبران خدمات و پاداش می زند.
2-8 فرآیند انجام تحقیق
با عنایت به مرور ادبیات ،پیشینه بحث و ماهیت موضوع ،تحقیق حاضر از دو بخش اصلی کیفی و کمی تشکیل می گردد. در بخش کیفی به دلیل عدم دستیابی به مطالعات کافی در زمینه کارانه در پروژه های ساختمانی، از یک رویکرد اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان برای شناسایی معیارهای تخصیص کارانه استفاده می شود. در بخش کمی نیز برای اولویت بندی معیارهای شناسایی شده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره ای استفاده می شودکه علاوه بر اولویت بندی معیارها، روابط درونی و ارتباط میان معیارها را نیز بررسی کند که دلایل آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.در این بخش از دو روش تصمیم گیری چندمعیاره یعنی روش های دی متل و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی بهره برده می شود. شکل 3-1 مراحل انجام تحقیق مشتمل بر بخش های کیفی و کمی و روش های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها را نشان می دهد.
بخش کمی تحقیق
بخش کمی تحقیق
شکل (2-2) فرآیند انجام تحقیق
2-9 روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده