دانلود پایان نامه
* مرحله 1. آماده سازی و آشنایی با داده ها: قبل از تحلیل داده ها، داده ها باید بصورتی باشند که کار با آن ها آسان باشد. این مرحله معمولا شامل نسخه برداری از مصاحبه ها می باشد. هچنین داده ها باید به اندازه کافی مرتب باشند. بدین منظور باید به سازماندهی داده ها پرداخت. جدول 3-1 نمونه ای است برای آماده سازی داده های کیفی.
جدول (3-1): نمونه ای برای آماده سازی داده های کیفی
در این جدول شماره شناسایی، نشان دهنده شماره فرد مصاحبه شونده، سوال نشان دهنده شماره سوال و مسیرنشان دهنده مسیر داده ها در مصاحبه جهت یافتن راحت جملات در مصاحبه که بر اساس جمله، پاراگراف یا عبارت می باشد، خواهد بود. داده نیز گفته های مصاحبه شونده و یادداشت ها مربوط به یادداشت های شخصی مصاحبه گر است. کد نیز در مرحله دوم تکمیل می شود. پس از آماده سازی داده ها برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی داده ها آشنا شود لازم است که خود را در آنها تا اندازه ای غوطه ور سازد. غوطه ور شدن در داده ها معمولاً شامل “بازخوانی مکرر داده ها” و خواندن داده ها به صورت فعال (یعنی جستجوی معانی و الگوها) و گوش دادن به نوارها است. این گام باعث می شود تا حس کلی از اطلاعات بدست آید.
*مرحله 2. ایجاد کدهای اولیه: مرحله دوم زمانی شروع می شود که محقق داده ها را سازماندهی کرده، خوانده و با آنها آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده ها است. کدها یک ویژگی داده ها را معرفی می نمایند که به نظر تحلیلگر جالب می رسد. داده های کدگذاری شده از واحدهای تحلیل (تِم ها) متفاوت هستند. معمولا سه روش مختلف برای کدگذاری داده ها وجود دارد. روش تئوری محور که بر اساس تئوری خاص و عناصر یا فرضیه های آن انجام می شود. تحقیق قبلی محور که از دانش قبلی برای طبقه بندی استفاده می کند و روش استنتاجی که طبقه بندی مستقیما از داده های جمع آوری شده تحقیق بدست می آید. در این تحقیق کدگذاری بر اساس دانش قبلی محور و روش استنتاجی استفاده می شود. کدگذاری را می توان به صورت دستی یا از طریق برنامه های نرم افزاری انجام داد. اگر کدگذاری به روش دستی انجام گیرد، می توان داده ها را به وسیله نوشتن یادداشت بر روی متنی که تحلیل می شود، یا با استفاده از رنگی کردن به وسیله مداد انجام داد. می توان ابتدا کدها را مشخص کرد و سپس آنها را با خلاصه داده هایی که کد را نشان می دهند تطابق داد. نکته مهم در این مرحله این است که همه خلاصه داده ها کدگذاری شده و در قالب هر کد مرتب شده اند.
*مرحله 3. جستجوی تِم ها: این مرحله شامل دسته بندی کدهای مختلف در قالب تِم های بالقوه، و مرتب کردن همه خلاصه داده های کدگذاری شده در قالب تِم های مشخص شده است. در واقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع کرده و در نظر می گیرد که چگونه کدهای مختلف می توانند برای ایجاد یک تِم کلی ترکیب شوند. زمانی که یک نقشه رضایت بخش از تِم ها وجود داشته باشد. محقق در این مرحله، تِم هایی را که برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار می دهد، سپس داده ها داخل آنها را تحلیل می کند. به وسیله تعریف و بازبینی کردن، ماهیت آن چیزی که یک تِم در مورد آن بحث می کند مشخص شده و تعیین می گردد که هر تِم کدام جنبه از داده ها را در خود دارد.
*مرحله 4. خلق معانی و مفاهیم: در این مرحله نیاز است تا محقق با آزادی حرکت بیشتری حرکت کند و ذهنی زاینده و پرهیجان داشته باشد. محقق باید فراسوی کدها و طبقه بندی ها و داده ها حرکت کرده و به کل توجه داشته باشد. در این مرحله از فرآیند تحلیل، به کلیت بخشیدن و تئوری سازی توجه می شود ، جدولی جامع از تمام مصاحبه ها تهیه شده ، به تحلیل کلی آن ها پرداخته می شود و تحلیل پایانی و نگارش گزارش انجام می یابد.
3-7-2 تجزیه وتحلیل داده های کمی
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از دو روش تصمیم گیری چندمعیاره استفاده می شود که در ادامه هریک از این روش ها بطور کامل در قالب مراحل تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده می شوند.
3-7-2-1 روش دیمتل
گابوس و فونتلا در سال 1972 روشی برای اجرای دیمتل پیشنهاد داده اند که در این مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. خروجی روش مزبور در این تحقیق، شناسایی مهمترین معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای مورد انتظار اجرای طرح کارانه از میان عوامل و پیامدهای شناسایی شده، برای ورود به خانه های کیفیت رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی است.
– در گام اول ماتریس رابطه مستقیم A=[aij] اولیه با استفاده از نظرات خبرگان تشکیل می شود. که در آن، A یک ماتریس نامنفی n×n می باشد و aij نشان دهنده تاثیر مستقیم فاکتور i بر روی فاکتور j می باشد.
-در گام دوم ماتریس رابطه مستقیم اولیه می بایست نرمال شود. ماتریس رابطه مستقیم نرمال شده از رابطه ی 3-2 بدست می آید.
رابطه(3-2):
– در گام سوم با استفاده از رابطه ی 3-3 ، ماتریس رابطه کل T رابدست می آوریم. مولفه tij نشان دهنده تاثیرات غیرمستقیم فاکتور i بر روی فاکتورj می باشد.
رابطه(3-3):
– در گام چهارم مجموع ردیف ها و ستون های ماتریس T محاسبه می شود. ، ri و cj را به ترتیب از طریق رابطه های 3-4 و 3-5 بدست می آوریم. مجموع ردیف ها یعنی i که بصورت ri نشان داده می شود تمامی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده توسط فاکتور i بر روی تمامی فاکتور های دیگر را نمایان می سازد و بنابراین ri را می توان همچنین درجه (یا میزان) اثر نفوذی نامید. cj هم تاثیر مستقیم و هم تاثیر غیرمستقیمی را که فاکتور j از تمامی فاکتورهای دیگر دریافت کرده است، خلاصه می کند.
n
j
ij
i