دانلود پایان نامه
از نظر وی دانوف(۱۹۸9)خصایص ساختار خانوادگی باعث اشتغال ذهن به فعالیت های خانوادگی و اتلاف انرژی در روابط خانوادگی می شود زمان صرف شده در کارهای خانوادگی و به ویژه ه ساعت هایی که با فعالیت های مربوط به مراقبت از فرزندان پیوسته است ، احتمال دخالت با ساعت های کار را بالا می برد و به افزایش بار اضافی نقش و تهی سازی انرژی فرد کمک می کند؛ از سوی دیگر زنانی که شوهران شان ساعت های طولانی کار می کنند، سهم بیش تری از فعالیت های خان هداری و مراقبت از کودک را ب ر عهده می گیرند و در نتیجه برای هماهنگ سازی برنام هی زمانی کار با وظایف خانوادگی شان دچار مشکل می شوند و این مسئله احتمال دست یابی به پست های بالاتر را برای آنان کاهش می دهد. محرک های تنش زای خانوادگی، که شامل تنش های والدینی و تنش های ازدواج است، مستقیماً به تعارض کار و مسائل خانوادگی مربوط است و از آن جا که زنان به طور سنتی، به دلیل عدم پاسخ به تقاضاهای نقش خانوادگی مجازات های سنگین تری را متحمل می شوند، وجود این محرک های تنش زا در نقش خانوادگی زندگی فرد می تواند به تندخویی، احساس خستگی، و دل مشغولی با مشکلات موجود در حوز ه آن نقش منجر شود و در نهایت افزایش افسردگی و ناراحتی روحی را پدید آورد(به نقل از سید جوادین و همکاران ، 1386).
در بررسی زنان شاغل در پست های مدیریتی در 1000 شرکت عضو فورچون عامل های بازدارنده دستیابی زنان به پست های مدیریتی چنین شمرده شده است (کاتالیست ، 2003).
نداشتن تجربه مدیریتی زنان ، نبود یا کمبود الگوهای مدیران موفق زن در سازمان ها، ـ نرمش ناپذیری در برنامه های کاری زنان به سوی مشکلات برآمده از مسائل خانه داری، نبود مدیریت راه پیشرفت برای زنان در سازمان ها، نپذیرفتن زنان به سان همکار در گروه های کاری از سوی مردان، کمیاب شمردن موقعیت های زنان در سازمان ها و ناتوانی زنان در انجام کارهایی که نیازمند دوری از خانواده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع استخراج، مشاهده

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
رعایت اخلاق حرفهای، در هر نوع فعالیتی، بهویژه در یک پژوهش، با اهمیت است. اگر چه، رعایت مسایل اخلاقی بیشتر در قسمت روش انجام کار مطرح است، اما بایستی در تمامی مراحل تحقیق، مدّنظر پژوهشگر قرار گیرد. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق، بهشدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی، 1378، 155). گاهی فرضیات و نظریههای مطرحشده درست است ولی روش آزمون و اعتباریابی آنها، نادرست به کار میرود(میرزایی اهرنجانی، 1385، 102). بر این اساس، در این پژوهش تلاش شده تا ضمن تهیه طرح تحقیق و تنظیم مراحل تحقیق، ابزار مناسبی برای گردآوری دادهها طراحی شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روشهای آمار توصیفی (میانگین و درصد فراوانی) و استنباطی استفاده شده است بهطور خلاصه در این فصل به موضوعات زیر پرداخته میشود:
روش تحقیق؛
جامعه آماری؛
ابزار گردآوری اطلاعات؛
روایی و پایایی پرسشنامه؛
روش تجزیه و تحلیل دادهها

نمودار (3-1) طرح تحقیق
منبع: صفرزاده، 1384
3-2 روش تحقیق
روش تحقیق، عبارت از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق، برای شناسایی مشکلات، گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و استنباط معتبر از آنها است. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست؛ بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1381، 6). تحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش به منظور شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه توصیفی – پیمایشی استکه به توصیف رابطه ی بین متغیرهای ما می پردازد.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری، به کل افراد گروه، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد؛ به طوری که حداقل در یک صفت مشترک باشند (سکاران، 1381، 294). جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه زنان شاغل در سازمان های دولت شهرستان ساوه می باشد. که این سازمان ها شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بنیاد مسکن، شبکه بهداشت، سازمان تاکسی رانی ، ثبت اسناد، ثبت احوال و بهزیستی می باشند.روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد به این صورت که به شیوه طبقه ای از بین زنان شاغل در سازمان های دولتی شهرستان که مجموع آنها 170 نفر می باشد نمونه انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه 102 نفر منظور شد. یه دلیل عدم تکمیل یکی از پرسشنامه ها تعداد نمونه در بخش تجزیه و تحلیل داده ها 101 نفر منظور گردید.
3-4 روش تعین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران استفاده شد .
فرمول مناسب برای n، چنین است: