دانلود پایان نامه
وقوع آن در آمریکا 26 نفر در هر میلیون در سال است میانگین سنی بروز آن 6/1 در هر مرد و زن در سال می باشد. میزان وقوع و رخداد این بیماری در یک سن و نژاد و جمعیت های مختلف، متفاوت است (Wintrobe and Greer, 2009 وYasmeen and Ashraf, 2009)
وقوع ALL در سیاه پوستان نصف سفیدپوستان است. به طور کلی تقریباً 4000 مورد جدید در هر سال در آمریکا با یک میانگین سنی 2 تا 5 سال تشخیص داده می شوند. تفاوت جغرافیایی در شیوع ALL وجود دارد به طوریکه در شمال آمریکا و اروپا بیشتر و به میزان پایین تر در جمعیت های آسیایی و آفریقایی مشاهده می شود (Wintrobe and Greer, 2009 و Pui and Evans, 1998)
اتیولوژی
علت ALL ناشناخته است. یکسری از فاکتورها با این بیماری ارتباط دارند که شامل:
1- زمینه ژنتیکی فاکتورهای مرتبط با بیماری ALL در دوقلوهای یکسان در 25% موارد همزمان با فاصله کمتر از 5 سال اتفاق می افتد.
2- سندرم های ژنتیکی مثل سندرم داون، نوروفیبروماتوز تیپ یک، سندرم پلوم و نقص های ایمنی مثل آتاکسی تلانژکتازی و نوتروپنی مادرزادی از عوامل خطرساز بیماری به شمار می آیند.
3- در موارد ضعف ایمنی مثل مصرف داروهای کاهش دهنده ایمنی، کم بودن گاماگلوبین مادرزادی، آتاکسی تلانژکتازی، سندرم ویسکوت آلدریچ، سندرم بلوم.
4- قرار گرفتن در معرض اشعه
5- ویروس EBV با لوسمی نوع B ارتباط دارد. (Voûte, 2005)
6- پیش آگهی
بهترین پیش آگهی در بین سرطان ها را دارا می باشد.
بیش از 95% به حالت بهبودی نسبی خواهند رفت.
بیش از 85% بیش از 5 سال علائمی از عود نخواهند داشت.
میزان زنده ماندن طولانی مدت 65- 60% است (Pinkertonو همکاران, 2007).
ساختار سیستم دفاعی بدن
سلولهای دفاعی
پاسخ سیستم ایمنی در هر سطح و به هر صورت با تلاش و مشارکت سلولهای خاصی از سیستم که عهدهدار مسئولیتهای ویژهای هستند شکل میگیرد. سلولهای صلاحیتدار ایمنی بدن از خارجیترین نقاظ بدن (نظیر پوست) تا عمقیترین اندامها و بافتها نظیر خون، مغز استخوان، کبد، تیموس و طحال گستردهاند. اینها از سلولهای جوانهای خونساز مغز استخوان و تحت تأثیر انواع سیتوکاینها بوجود میآید.
سلولهای ایمنی ذاتی و تطبیقی در شرایط طبیعی به صورت سلولهایی در گردش خون و لنف، به شکل تجمعاتی مشخص در اندامهای لنفاوی و به صورت سلولهای پراکنده در تمام بافتها وجود دارند. سازماندهی آناتومیکی این سلولها و توانایی آنها در گردش و تبادل میان خون، لنف و بافتها، از اهمیتی حیاتی در ایجاد پاسخهای ایمنی برخوردار است. سیستم ایمنی، برای ایجاد پاسخهای حفاظتی موثر در برابر عوامل عفونتزا، با چالشهای بیشماری روبهرو است. اول آن که این سیستم باید بتواند به بسیاری از انواع متفاوت میکروبها که به تعداد اندک از مکانهای مختلف وارد بدن میشوند، پاسخ دهد. دوم آن که تعداد بسیار کمی از لنفوسیتهای مبتدی که به شکل اختصاصی، هر یک از آنتیژنها را شناسایی می کنند و به آنها پاسخ میدهند بسیار اندک است. سوم آن که سازوکارهای اجرایی سیستم ایمنی تطبیقی (آنتیبادیها و سلولهای T اجرایی) میبایست میکروبها را در محلهایی شناسایی کنند و از بین ببرند که شاید از محل پیدایش عفونت مبتدی و آغاز واکنش ایمنی بسیار دور باشند. توانایی سیستم ایمنی برای غلبه بر چالشهای فوق و انجام مطلوب عملکردهای حفاظتی، به چند خصلت از سلولها و بافتهای آن متکی است.
ماکروفاژها، فاگوسیتهایی هستند که به طور ثابت در بافت حضور دارند و به سرعت به میکروبهای وارد شده به بافت پاسخ میدهند. نوتروفیلها (فراوانترین نوع از فاگوسیتها) و مونوسیتها (پیشسازهای ماکروفاژهای بافتی) همیشه در خون حضور دارند و قادرند به سرعت خود را به هر جایی از بدن برسانند. بافتهای تخصص یافتهای موسوم به اندامهای لنفاوی محیطی، وظیفه تغلیظ و متمرکز کردن آنتیژنهایی را که از طریق مبادی ورودی معمول (پوست و دستگاههای گوارشی و تنفس) به بدن وارد شدهاند، بر عهده دارند. تقریباً تمامی بافتها دارای سلولهای دندریتیک میباشند که به عنوان سلولهای عرضه کننده آنتیژن (APC ها) تخصص یافته، موظفند آنتیژنهای میکروبی را به دام اندازند و به بافتهای لنفاوی منتقل کنند و جهت شناسایی توسط لنفوسیتها، به آنها عرضه نمایند. لنفوسیتهای مبتدی (لنفوسیتهایی که قبلاً با آنتیژن برخورد نکردهاند)، از میان این اندامهای لنفاوی محیطی عبور میکنند و در آنجا، آنتیژنها را شناسایی و پاسخهای ایمنی تطبیقی را شروع میکنند. لنفوسیتهای اجرایی و خاطرهدار پس از تولید وارد گردش خون میشوند و خود را به مکانهای محیطی ورود آنتیژن میرسانند و به نحو موثری در این مکانها باقی میمانند.
علیرغم این تنوع عمدهترین گروه سلولهای دفاعی را لکوسیتهای خون محیطی تشکیل میدهند، این سلولها با گردش منظم از خون به لنف، از داخل رگ به خارج و از درون بافتها به سمت خون، نظارت جامع و کامل خود را بر قسمتهای مختلف و بافتهای اختصاصی، اعمال نموده، تلاش خویش را در حراست بدن از عوامل پاتولوژیک اعمال میکنند.
بطور کلی لکوسیتها گروه متنوع سلولی، شامل لنفوسیتها، مونوسیتها و گرانولوسیتها هستند. اگرچه این سلولها در بافتهای مختلف بدن حضور دارند اما عمدتاً در خون، مغز استخوان، اندامهای لنفاوی، سلولهای اپیتلیال و … یافت میشوند. بعلاوه اعضاء اختصاصی و پیچیدهای نظیر تیموس، عقدههای لنفاوی و سایر اندامهای لنفوئید، ممراکزی هستند که در تنظیم و تعدیل رفتارهای ایمونولوژیک سلولهای دفاعی نقش مهمی بعهده دارند.
ماکروفاژها