دانلود پایان نامه

5-2- نتیجه گیری 94
5-3- پیشنهادات 94
فصل 6: منابع 95
چکیده
سابقه و هدف: پروتئین GC (جزء گروه خاصی از پروتئین های انسانی، یک پروتئین متصل شونده به ویتامین D یا GC گلوبولین) که در عملکرد فیزیولوژیکی مهم بدن شامل تکامل، انتقال، ذخیره ویتامین D، مهار و به دام انداختن G- اکتین خارج سلولی، افزایش فعالیت کموتاکسی C5α در التهاب نوتروفیلی و فعالیت ماکروفاژی نقش دارد. در بسیاری از مطالعات امروزه برای تعیین نقش پروتئین Gc، توجهات به سمت تعیین انواع پلی مورفیسم های این پروتئین بوده تا بتوان با مقایسه غلظت انواع مختلف از این پروتئین در بدخیمی های مختلف، ارتباط معناداری بین این دو پیدا گردد. این مطالعه با هدف بررسی پلی مورفیسم های ژن بیان کننده ویتامین D با بروز سرطان (ALL) در کودکان در استان زنجان انجام گردید.
مواد و روشها: با کمک کادر مجرب بیمارستان آیتا… موسوی بعنوان تنها مرکز تخصصی انکولوژی استان زنجان، نمونهگیری انجام شد. نمونه ها جهت جداسازی بافیکوت و تخلیص DNA با استفاده از روش کیت تجاری، به آزمایشگاه منتقل شد. پس از تخلیص، PCR انجام شد و نمونه ها جهت توالی یابی ارسال گردید. پس از مقایسه توالی کودکان بیمار و کودکان سالم با یکدیگر و با الگوهای موجود در پایگاه داده ها، اقدام به شناسایی پلی مورفیسم ها گردید.
نتایج: ژنوتایپهای Gc1S/1S در افراد بیمار 20% و درافراد کنترل23.1%، Gc1F/1S در افراد بیمار 40% و در افراد کنترل 61.5%، Gc1F/1F در افرادبیمار صفر درصد و در افراد کنترل 7.7%، Gc2/2 در افراد بیمار 6.7% و در افراد کنترل 7.7%، Gc1S/2در افراد بیمار33.3% و در افراد کنترل صفر درصد و Gc1F/2 هم در افراد کنترل و هم در افراد بیمار صفر درصد مشاهده گردید.
بحث و نتیجهگیری: بسیار واضح و کاملا شناخته شده است که نقش پروتئین GC به عنوان یک پروتئین پیشساز فعال کننده ماکروفاژ (MAF) در رخداد و جلوگیری از بسیاری از بیماری ها بخصوص بسیاری از عفونت ها و بدخیمی ها حائز اهمیت می باشد.
با توجه به این که ارتباط معناداری بین انواع ژنوتایپ ها و فنوتایپ های این پروتئین با رخداد بیماری وجود ندارد، لیکن می توان گفت مطالعات وسیعتر و البته دقیقتری در این زمینه مورد نیاز است.
کلمات کلیدی: پلیمورفیسم، ALL، Gc، ماکروفاژ
مقدمه
سرطان
سرطان شامل گروه بزرگ و ناهمگنی از بیماری هاست که با تکثیر کنترل نشده سلول ها مشخص می شود (Alipoor A. and Noorbala A.A, 2004). برخی محققین، سرطان به معنی تقسیم کنترل نشده سلول ها را معادل بیماری که پایان طبیعی یک موجود چند سلولی باشد، نمی دانند. سرطان به این علت ایجاد می شود که سلول های سوماتیک تغییرات ژنتیکی را کسب می کنند که به آن ها شش ویژگی زیر را نسبت می دهند:
توانایی همانند سازی به طور نامحدود
عدم وابستگی به سیگنال های خارج سلولی
عدم حساسیت به سیگنال های بازدارنده رشد خارج سلولی
توانایی در پیشگیری از وقوع آپوپتوزیس
توانایی تودهای از سلول های این چنینی در راه اندازی فرآیند رگزایی
توانایی در حمله به بافت ها و ایجاد تومورهای ثانویه (Strachan and Read, 2011)
از آنجا که دستگاه ایمنی بدن در کنترل تومور، پیشگیری از پیشرفت و گسترش متاستاتیک تومور نقش مهمی ایفا میکند، عوامل روانشناختی که با ایمنی بدن در ارتباط هستند نیز اهمیت بالقوهای در شیوع و پیشرفت سرطان دارند (Alipoor A. and Noorbala A.A, 2004)
به منظور تقسیمبندی و افتراق انواع سرطانها، معیارهای متفاوتی ارائه گردیده است که منجر به ارائه الگوهای مختلفی گردیده است (Oommenو همکاران, 2008،Le Galesو همکاران, 1999). متناسب با این الگوها شیوه درمان نیز در انواع سرطان متفاوت خواهد بود (Mrakotskyو همکاران, 2011،Sirventو همکاران, 2011).
از 12400 مورد سرطان جدید در ایالات متحده در یک سال، 1% به کودکان 19 ساله و کمتر اختصاص داشته است. علیرغم تمام پیشرفت علم هنوز سرطانهای بدخیم دومین عامل مرگ و میر کودکان (6/10%) را تشکیل می دهد اگرچه اغلب کودکان مبتلا به سرطان از بیماری خود و درمانهای مربوطه جان سالم بدر میبرند، لیکن پیامدهای طولانی مدت ناشی از درمان عوارض دیررس و همچنین عفونتهای میکروبی حاصله از درمان، امروزه کانون تحقیقات و مطالعات دانشمندان است (Berman ER, 2004).