دانلود پایان نامه
1-1مقدمه
یکی از مشکلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه است(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام های ارزیابی عملکرد به منظور اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه است. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و آشکار نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ ، 2004). مدت زمانی است که استفاده از چنین طرح هایی در برخی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه باید توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن است اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می شود، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون ، 1388). این مسئله باعث می شود تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با توجه به اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به بررسی روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند.
1-2 تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی:
بی شک از جمله روشهای موثر برای ایجاد انگیزه و بهبود بهره وری در کارکنان و عملکرد یک سازمان وجود یک نظام جبران خدمات و پاداش متناسب با بودجه و درآمدها است. مجموعه ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و دستمزد موثر ،مدیریت عملکرد یک سازمان را شکل می دهد.انتخاب یک سیستم پاداش موثر به روشهای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشهای تشویقی ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد است.کارانه نیز یکی از انواع پرداخت بر مبنای عملکرد است که در بخشهای گوناگون صنعت اعم از دولتی و خصوصی ،اشکالی از آن موجود است.
مسکن بعنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی معیشتی و حیاتی انسانها و خانوارهای یک جامعه بطور خاص و صنعت ساختمان و مشاغل وابسته در اقتصاد امروز کشور ما دارای جایگاه ویژه ای است.این صنعت ، سهم 14.2 درصدی از شاغلین کل کشور بر اساس آمار سال1389 را منهای بخشی از بخش خدمات که غیر مستقیم با آن مرتبط است به خود اختصاص داده است و یکی از کسب و کارهای پررونق به شمار می رود. تحویل به موقع پروژه ها خصوصا در بخش انبوه سازی ضمن برخورداری از اهمیت خاص خود در میزان سود دهی پروژه ، از لحاظ نوسان بهای مصالح و دستمزد کارهای تخصصی و مطابقت با برنامه های زمان بندی مقرر در قراردادها ، از جنبه سیاسی نیز دارای آثار قابل توجهی در کسب رضایت مردمی و پایداری اقتصادی می باشد.
مواردی که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:
1-معرفی انواع روشهای تشویقی فردی و گروهی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارانه و …و تاثیر آن بر بهره وری با استفاده از منابع روز .
2- پرداختن به صنعت ساختمان و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و جهان، اولویتهای موجود در پرداختهای مربوط به دستمزد پرسنل،تاثیر نظام تشویقی مناسب و تاثیر آن در بهره وری و سودآوری پروژه های ساختمانی.
3-شناسایی ذینفعان و تعیین و تبیین اولویتهای مورد نظر مدیران ارشد و صاحبان شرکتها در خصوص ردیف فوق و تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی متناسب جهت کسب داده های مورد نیاز برای طراحی سیستم کارانه مطلوب به کمک مطلوبترین روش از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره.
4- تهیه پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی جهت کسب داده های مورد نیاز جهت تعیین و تبیین موارد و اولویتهای مد نظر کارکنان در روش انتخابی.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
هم اکنون اکثرپروژه های ساختمانی مبنای دستمزد پرسنل خود را نفر- روز و یا نفر ماه ارائه کار در نظر گرفته اند.در دیدی کوتاه مدت و کوتاه نگرانه درآمد و منافع پرسنل پیمانکار، مشاور و نیز نظارت طرح بیشتر در اطاله پروژه ها است.بنابر این وجود سیستم پرداختی که محرک همه عوامل در به انجام رساندن پروژه ها با صرف وقت و هزینه کمتر با حفظ کیفیت باشد ضروری می باشد تا در سایه آن، شرکتها و افراد از آن بطور مشترک بهره مند گردند.طراحی چنین سیستم پاداش موثری نیازمند درک و شناخت معیارها و فاکتورهای مناسب با چنین هدفی است.
در بررسی به عمل آمده بویژه در کتب و مقالات مدیریت منابع انسانی مشخص شد که تعداد منابع قابل توجهی به زبان فارسی در خصوص پاداش ، خصوصا پرداخت مبتنی بر عملکرد که در بردارنده همه روشهای موجود در جهان از قرن نوزدهم تا کنون باشد وجود ندارد. در مقالات خارجی که در پایگاههای ساینس دایرکت ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، امرالد اینساید و همچنین به مدد جستجوگرهای متفاوت نظیر گوگل اسکالر به عمل آمد مقالات متعددی در خصوص استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مشاهده شد اما به طور اخص هیچ عنوانی که به موضوع پرداختهای تشویقی یا کارانه در صنعت ساختمان پرداخته باشد یافت نشد.
1-4 سوالات تحقیق :
1-چه معیارهایی برای تخصیص کارانه در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرند؟
2-مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟
3-مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟
4-چه روابطی میان معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی وجود دارد؟
5-چه معیارهایی در تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی در اولویت قرار دارند؟
1-5 اهداف تحقیق :
-کمک به غنای مطالب موجود در فضای علمی کشور در زمینه مدیریت سیستم و بهره وری در صنعت ساختمان ،روشهای تشویقی و سیستم های پاداش موثر.
– ارائه معیارهایی مناسب با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره برای طراحی سیستم پاداش (کارانه) و ارائه نمونه ای مطالعاتی در صنعت ساختمان از تصمیم گیری چندمعیاره که در مقالات فارسی و انگلیسی کمتر به چشم می خورد .
– سعی جهت بهبود بهره وری در پروژه های ساختمانی و تلاش در جهت اجرای با هزینه کمتر و در زمان مقرر با حفظ کیفیت از طریق افزایش انگیزش و مشارکت کارکنان بعنوان ذینفعان پروژه ها .
– نمایاندن نقش رشته مهندسی صنایع به عنوان یک رشته جدی و موثر در صنعت ساختمان و ارائه نقشی فراتر از برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی برای دانش آموختگان این رشته به صاحبان شرکتهای پیمانکاری ساختمانی و نیز کارفرمایان بخش دولتی.