دانلود پایان نامه
– در هر مصاحبه از سوالات کلی مشترک استفاده شده و پس از آن با توجه به روند مصاحبه و در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر، سوالات خرد ادامه پیدا کند.
3-5-3 پرسشنامه
در مرحله کمی تحقیق، برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق جهت تجزیه و تحلیل و رتبه بندی معیارها، از 5 پرسشنامه مجزا استفاده می شود. در پرسشنامه اول، هدف جمع آوری داده های مورد نیاز جهت تعیین روابط درونی میان معیارهای تخصیص کارانه با استفاده از روش دیمتل است. برای این منظور پرسشنامه ای شامل معیارهای شناسایی شده از ادبیات و مصاحبه ها تهیه می شود. در این پرسشنامه از پاسخگو خواسته می شود تا نظر خود را در خصوص تاثیر هر یک از معیارها بر معیار دیگر در یک ماتریس n×n و با استفاده از اعداد 0(هیچ تاثیری)، 1 (تاثیر کم)، 2(تاثیر زیاد) و 3(تاثیر خیلی زیاد) بیان کنند. ضمن اینکه عناصر قطر اصلی ماتریس همگی صفر هستند. در پرسشنامه دوم مشابه با پرسشنامه اول، از پاسخگو خواسته می شود تا نظر خود را در خصوص تاثیر هر یک از پیامدهای اجرای طرح کارانه بر پیامدهای دیگر در یک ماتریس n×n و با استفاده از اعداد 0(هیچ تاثیری)، 1 (تاثیر کم)، 2(تاثیر زیاد) و 3(تاثیر خیلی زیاد) بیان کنند. ضمن اینکه عناصر قطر اصلی ماتریس همگی صفر هستند. در پرسشنامه سوم، هدف تعیین ارتباط هر یک از معیارهای تخصیص کارانه با هر یک از پیامدهای مورد انتظار مدیریت از اجرای طرح کارانه است. این کار به وسیله یکی از متغیرهای زبانی قوی، متوسط و ضعیف و با نظر خبرگان انجام می شود. در پرسشنامه چهارم، از متخصصین خواسته می شود، میزان همبستگی معیارهای تخصیص کارانه را تعیین کنند. این همبستگی به وسیله یکی از متغیرهای زبانی مثبت قوی، مثبت، منفی و منفی قوی توسط خبرگان تعیین می شود. هدف از پرسشنامه پنجم، به دست آوردن اهمیت نسبی و وزن پیامدهای مورد انتظار مدیران سازمان مورد مطالعه از اجرای طرح کارانه است که خروجی آن در خانه کیفیت رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو در این پرسشنامه از مدیران سازمان خواسته می شود تا نظر خود را در مورد اهمیت هریک از پیامدهای مورد انتظار با استفاده از متغیرهای زبانی خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد بیان کنند.
3-6روایی و پایایی پژوهش
3-6-1 اعتبار(روایی)
روایی از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. در واقع مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. اعتبار در پژوهش کمی اندازه ای است که نشان می دهد ابزار پژوهش وقتی بیش از یک بار به کار می رود همان نتایج و جواب ها را دوباره تولید می کند یا خیر؟ و مقصود از اعتبار در پژوهش آن است که آیا روش های پژوهش را می توان به وسیله دیگران تکرار کرد. اما در پژوهش کیفی ،پژوهشگر خود ابزار پژوهش است و بنابراین پژوهش نمی تواند عینا تکرار شود و همان نتایج را به دست دهد. در واقع بر خلاف تحقیق های کمی، تحقیق های کیفی تست های خاصی برای تایید اعتبار ندارند. در تحقیق کیفی اعتبار یا روایی همان معنی ضمنی اعتبار در تحقیق کمی را ندارد و مقایسه روایی معنادار نیست(هومن، 1385).
اما برای افزایش اعتبار و روایی تحلیل تم انجام شده روش های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
– روش مثلثی: در این روش چند محقق، چند منبع داده، یا چند روش برای تایید داده های در حال ظهور مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش با انتخاب روش آمیخته و استفاده از ادبیات و نظرات خبرگان، سعی می شود تا اعتبار مدل بدست آمده افزایش یابد.
– روش بررسی های اعضا: در این روش از پاسخ دهندگان که در واقع مدیران سازمان مورد مطالعه هستند سوال می شود که آیا نتایج بدست آمده از تحلیل تم مورد پذیرش آن ها هست؟
– بررسی زوجی: در این روش از اساتید و اعضای دانشکده و برخی خبرگان سازمان خواسته می شود تا بر یافته های بدست آمده یادداشت گذاشته و انتقادات خود را بیان کنند.
– بررسی مجدد فرآیند کدگذاری: برای اطمینان از صحت فرآیند کدگذاری مقوله ها و تدوین قضیه ها، این فرآیند تکرار می شود که چنانچه مجددا نتایج مرتبه اول کدگذاری به دست آید، مطلوب حاصل خواهد بود.
3-6-2 پایایی
پایایی به معنی تکرارپذیری یافته های تحقیق است. این یک موضوع مسئله ساز است زیرا کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که رفتار انسانی به شکلی دقیق تکرار شود. برای تعیین پایایی تحقیقاتی مانند پژوهش حاضر که بخش زیادی از آن کیفی می باشد، نیاز به تعین پایایی به شکل تحقیقات آماری احساس نمی شود، اما برای تضمین اینکه نتایج یافته ها خصوصا بعد از تحلیل تم قابل اطمینان بوده و دارای پایایی است از سه روش (مریام ،1988) استفاده می شود:
– مثلثی کردن: در این روش مشابه آنچه که برای تایید روایی استفاده می گردد، برای تایید پایایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بدین معنی که استفاده از روش تحقیق آمیخته می تواند پایایی یافته های تحقیق را نشان دهد.
– ممیزی کردن توسط یک داور: در این روش محقق با روشن کردن چگونگی جمع آوری داده ها، چگونگی مشتق شدن مقوله ها و چگونگی اخذ تصمیم در طول تحقیق برای ممیز و تایید آن توسط داور ، قابلیت اطمینان نتایج تحقیق را افزایش می دهد. در این تحقیق این ممیزی توسط اساتید محترم انجام می شود.
– روش بازآزمایی: برای انجام روش بازآزمایی تعداد سه مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آن ها دو بار در یک فاصله زمانی 20 روزه به وسیله پژوهشگر کدگذاری می شوند. سپس با استفاده از رابطه 3-1 درصد پایایی بازآزمون محاسبه می شود (کی وال،1996). در این تحقیق این عدد برابر 78 درصد بدست آمد که از حداقل مقدار قابل قبول یعنی 60 درصد بیشتر بود.
رابطه(3-1):
3-7 ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها
3-7-1 تجزیه وتحلیل داده های کیفی
به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی استخراج شده از مصاحبه ها لازم است تا فعالیت های زیر بر روی داده ها انجام شود(سرمد و دیگران،1384):
– تلخیص داده ها: انتخاب داده های مناسب، خلاصه کردن عبارت های مربوط، و انجام دسته بندی های وسیع تر .
– عرضه داده ها: ظاهر ساختن مجموعه ای سازمان یافته از داده ها بطوری که بتوان با کمک آن ها نتیجه گیری کرد.
-نتیجه گیری: این فعالیت در واقع همان تعیین اعتبار نتایج است. برای انجام این امر از تاکتیک هایی مانند شمارش، توجه به الگوها، خوشه بندی، استفاده از استعاره ها و غیره استفاده می شود.
در این تحقیق به منظور تحلیل داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها از روش تحلیل تم استفاده می شود. تحلیل تِم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای (تِم ها) موجود درون داده ها است. این روش در حداقل خود، داده ها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف می کند. اما می تواند از این فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند. تحلیل تِم نخستین روش تحلیل کیفی است که محققان باید فرا بگیرند، زیرا این روش، مهارت های اصلی که برای اجرای بسیاری از روش های دیگر تحلیل کیفی لازم است را فراهم می آورد. فرآیند تحلیل تِم زمانی شروع می شود که تحلیلگر الگوهای معنی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار می دهد. این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه داده ها و خلاصه های کدگذاری شده و تحلیل داده هایی است که به وجود می آیند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع می شود. به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه در مورد تحلیل تِم وجود ندارد تحلیل تِم فرآیندی بازگشتی است که در آن حرکت به عقب و جلو در بین مراحل ذکر شده وجود دارد. مراحل شش گانه تحلیل تِم در ادامه توضیح داده شده اند(کلارک و براون،2006):