دانلود پایان نامه
در مجموع، شبکه جهانی وب به دلایل فوق به بزرگ ترین و محبوب ترین نظام بازیابی اطلاعات در جهان تبدیل شده است و از این رو از سوی کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی به عنوان یک ابزار کارآمد مرجع، ارتباطات و اشاعه اطلاعات مورد توجه قرارگرفته است.
کتابداران ماهر و آگاه از محیط و قابلیت های وب، استفاده فراوانی از اطلاعات قابل دسترس از طریق شبکه وب برای تکمیل خدمات از جمله در بخش های مجموعه سازی و سازماندهی منابع کتابخانه های خود به عمل می آورند. از دیدگاه مجموعه سازی، وجود پایگاه های تمام متن نشریات علمی، کتابخانه ها را از محدودیت های نشریات چاپی رها ساخته است.مفهوم نشریات دسترسی باز رواج پیدا کرده است که بر دسترسی رایگان کاربران به انتشارات تاکید می شود. (اسدی، 1391)
طراحی صفحات وب
تمامی وب سایت ها بدون در نظر گرفتن نوع، تا زمان تکمیل شدن هفت مرحله را در پیش دارند: (علایی آرانی، 1386)
تعیین رسالت وب سایت و جامعه هدف
زمانی می توان وب سایت مناسبی طراحی کرد که مأموریت و مخاطب برای طراح روشن باشد. بهتر است در طراحی وب سایت هدف و خطمشی قابل رجوع داشته، جامعه هدف شناسایی شود.
گردآوری ملزومات- چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟
بعد از شناخت جامعه استفاده کننده، نوبت به این پرسش می رسد که آن ها چه چیزی می خواهند، مهارت کامپیوتری آن ها چقدر است. سپس باید محیط کامپیوتری آن ها را مورد بررسی قرار داده، نوع اطلاعاتی که باید از کاربر جمع شود به علاوه شیوه جمع آوری این اطلاعات را تعیین نمود.
بعد از مشخص شدن نوع اطلاعات مورد نیاز از کاربر باید به جمع آوری این اطلاعات پرداخت.
ایجاد و اصلاح مفاهیم وب سایت
بعد از جمع آوری اطلاعات، لازم است که با این اطلاعات کاری انجام شود تا طراحان وب سایت نقشه ای از مفاهیم وب سایت طراحی کنند. برای این مهم، دو کار باید انجام شود:
مشخص کردن مواردی که باید در صفحه وجود داشته باشند
سازماندهی اجزا مذکور
وقتی که فهرستی از اجزا وجود دارد مهم است که چگونه این موارد متنوع سازماندهی می شوند. بهتر است که فهرستی از صفحه هایی که نیاز است تا سایت ایجاد شود، تهیه شود و با توجه به طرح ها، اجزا در آن ها سازماندهی گردد.
به طور خلاصه، در هر صفحه باید در مورد عنوان صفحه، هدف صفحه، محتوایی که باید تغییر کند، زمان هایی که باید اطلاعات تغییر کند یا به روز شود، چه کسی باید به روز رسانی را انجام دهد و نحوه ارتباط صفحه با سایر صفحه ها تصمیم گرفت.
ایجاد و اصلاح طراحی فیزیکی
در این مرحله، روند تبدیل مفاهیم به طراحی فیزیکی انجام می شود. در این مرحله باید به موارد زیر توجه نمود:
اثر نیرومند جاذبه بصری حتی می تواند به فرافکنی مسأله استفاده پذیری منجر شود.
جنبه های زیبایی شناسی، در انتخاب وب سایت توسط کاربر تأثیر دارد.
در این مرحله باید در عین زیبایی، به سادگی نیز توجه نمود.
انجام آزمایش های قابلیت استفاده وب سایت
یکی از نشانه های طراحی وب سایت کاربرمدار، آزمایش قابلیت استفاده است. سه نوع متفاوت از آزمایش های استفاده پذیری وجود دارد:
مرور و آزمایش تخصصی
آزمایش بر پایه کاربر