دانلود پایان نامه
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی، و تحقیق و توسعه تقسیم می شوند. در تحقیق بنیادی، هدف اساسی تولید دانش بیشتر و درک پدیده هایی است که روی می دهد و سرانجام ارائه نظریه ها بر پایه نتایج. در این نوع تحقیق، هدف ،حل یک مشکل موجود و جاری نیست بلکه محقق قصد دارد درباره پدیده ها و مسایلی که در چندین سازمان و صنایع مختلف روی می دهد و چگونگی حل آن ها بیشتر بداند. اما هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی می نامیم(سکاران، 1388). اما تحقیق و توسعه فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی(طرح ها، روش ها، و برنامه های درسی) انجام می شود(سرمد و دیگران، 1384). با توجه به انواع تحقیق، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است. زیرا محقق به دنبال استفاده از یافته های تحقیق برای شناسایی مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در شرکت های ساختمانی و اولویت بندی آن ها است و شرکت های ساختمانی بر اساس یافته های تحقیق حاضر و معیارهای شناسایی شده، می توانند نظام های جبران خدمات و پاداش خود را طراحی کنند.
در یک دسته بندی دیگر روش های تحقیق از حیث هدف به سه دسته توصیفی، اکتشافی و آزمون فرضیه تقسیم می شوند. تحقیق توصیفی، تحقیقی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اما تحقیق اکتشافی زمانی انجام می شود که درباره وضع موجود آگاهی چندانی نداریم یا آنکه درباره چگونگی حل مسائلی که در گذشته پدید آمده اند و با وضعیت موجود شباهت دارند، اطلاعاتی در دست نداریم. ا داده های کیفی که از طریق مصاحبه به دست می آید می تواند به شناخت ما در گام های اکتشافی یک پژوهش کمک کند. داده هایی که بیشتر جنبه کمی دارند و بر حسب فراوانی، میانگین، یا انحراف معیار بیان می شوند برای مطالعات توصیفی ضروری هستند. اما پژوهش هایی که با هدف آزمون فرضیه ها صورت می گیرند اغلب به تبیین ماهیت روابطی خاص با تعیین تفاوت های موجود میان گروه ها یا عدم وابستگی دو یا چند عامل در یک وضعیت می پردازند(سکاران، 1388). هر چند در خصوص موضوع تحقیق، مطالعات گسترده ای انجام شده است، اما دانش بسیار کمی در خصوص اجرای طرح کارانه و معیارهای مورد استفاده برای تخصیص کارانه در شرکت های ساختمانی وجود دارد، از این رو تحقیق حاضر برای دست یابی به دانش عمیق تر از مصاحبه های کیفی استفاده کرده و هدف تحقیق به نوعی اکتشافی است.
3-3 جامعه آماری
نخستین گام در فرایند گردآوری داده ها، تعریف جامعه آماری و تعیین حدود و دامنه آن می باشد. جامعه آماری در واقع جامعه ای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته است و یافته های تحقیق قابل تعمیم به آن می باشد. جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی 1383). در تحقیق حاضر، که جهت شناسایی و رتبه بندی معیارهای تخصیص کارانه با استفاده از روش های دیمتل و گسترش عملکرد کیفیت فازی در دو مرحله انجام می شود، جامعه آماری عبارتست از مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های ساختمانی که طرح کارانه را اجرا می کنند و یا در حال اجرای آن هستند.
3-4 روش نمونه گیری و نمونه آماری
در مرحله تعیین جامعه آماری سعی خواهد شد که در هر مورد، جامعه ای با بیشترین میزان تخصص انتخاب شود. در این تحقیق به دلیل محدودیت تعداد خبرگان و همچنین مدیران ارشد سازمان های ساختمانی مورد مطالعه که طرح کارانه را اجرا کنند، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود. به دلیل اینکه جامعه آماری تحقیق، محدود به خبرگان دارای سابقه در زمینه نظام های جبران خدمات، پاداش و کارانه و مدیران ارشد دارای مسئولیت تصمیم گیری و برنامه ریزی در سازمان مورد مطالعه می باشد، پرسشنامه های تحقیق میان تمامی افراد واجد شرایط در دسترس پخش شده و از تمامی آن ها نظرخواهی خواهد شد.
3-5 روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها
جمع آوری اطلاعات در هر تحقیقی باید با توجه به اهداف تحقیق، روش تحقیق و خصوصیات تحقیق صورت گیرد. بنابراین برای جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق از روش های گوناگونی استفاده خواهد شد که در زیر به آن ها پرداخته می شود.
3-5-1 اطلاعات کتابخانه ای
در این تحقیق، برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج معیارهای تخصیص کارانه، از منابع کتابخانه ای استفاده خواهد شد. این منابع عبارتند از:
– سایت های اطلاعاتی شبکه اینترنت؛
– کتاب ها و مقالات انگلیسی؛
– کتاب ها و مقالات فارسی؛
– پایان نامه های فارسی و انگلیسی؛
3-5-2 مصاحبه
بعد از جمع آوری داده های ثانویه از ادبیات، با توجه به کمبود اطلاعات و دانش در خصوص معیارهای تخصیص کارانه در شرکت های ساختمانی در ادبیات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با مدیران و خبرگان صنعت ساختمان در خصوص پیاده سازی کارانه در این صنعت، برای جمع آوری اطلاعات لازم و کسب دانش عمیق تر، انجام می شود.
مصاحبه یکی از ابزارهای گردآوری داده ها محسوب می شود. این ابزارهای گردآوری داده ها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم می کنند و امکان بررسی موضوعی پیچیده، پی گیری پاسخ ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سوال توسط آزمودنی را فراهم می کنند. یک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به مصاحبه شونده اجاز می دهد که بدون هیچ محدودیتی تا حد امکان آنچه را که تجربه کرده، درک کرده، عمل کرده و رفتار کرده است را تشریح کند. منظور از مصاحبه با خبرگان مصاحبه ای است که با افرادی برگزار می شود که در حوزه ی کاریشان تاثیرگذار، معروف و آگاه هستند. مصاحبه ها به سه دسته سازمان یافته، نیمه سازمان یافته و سازمان نیافته تقسیم می شوند. مصاحبه های سازمان یافته مصاحبه هایی هستند که مصاحبه گر از قبل سوال های مورد نظر را فراهم کرده و در زمان مصاحبه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار می دهد. مصاحبه های نیمه ساختار یافته مصاحبه هایی هستند که سوال ها از قبل طراحی شده اند و هدف ،کسب اطلاعات عمیق از مصاحبه شونده است. مصاحبه سازمان نیافته یا مصاحبه آزاد بیشتر در مشاوره به کار می رود(سرمد و دیگران، 1382).
در انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق سعی می گردد موارد زیر رعایت شود:
– مصاحبه ها تنها با افرادی انجام شود که در شرکت ها یا پروژه های ساختمانی که در حال اجرای طرح کارانه هستند یا قصد اجرای آن را دارند، فعالیت کرده و دارای مسئولیت در سطوح ارشد همچون مدیریت اجرایی ارشد و مدیریت منابع انسانی هستند.
– هر مصاحبه با اطمینان از اینکه فرد آشنایی کافی در رابطه با طرح کارانه و نظام های جبران خدمات و مفاهیم اولیه مدیریت منابع انسانی را دارد و در این زمینه توجیه شده است، شروع شود.
– مصاحبه با هر فرد بین 45 دقیقه تا یک ساعت به طول انجامد.
– سعی می شود با هر فرد بصورت منفرد مصاحبه انجام شود.
– از کل فرآیند مصاحبه به دقت یادداشت برداری شده و در صورت امکان و با اجازه فرد مصاحبه شونده، صدای فرد ضبط شود.
– سوالات بیشتر بصورت کلی و درباره طرح کارانه و نظام های جبران خدمات سازمان مطرح شده و از تاکید بیش از حد بر جزئیات خودداری شود.