دانلود پایان نامه
کویین(1999) در مقاله ای با عنوان « یافتن الگوهای معنایی در مدارک از طریق بررسی های کتاب شناختی » تراکم کلیدواژه ها را در پایگاه های اطلاعاتی کتاب شناختی بررسی و الگویی معنایی برای نمایش ابعاد و جنبه های گوناگون علم در پایگاه های کتاب شناختی ارائه نمود. بسامد توزیع الگوها، نشان دهنده وجود پایه های عقلانی با محدوده ای گسترده از کلیدواژه های تخصصی و کلیدواژه های حاشیه ای است. نتایج این پژوهش در رابطه با تراکم کلیدواژه های هر رشته نشان داد در هر رشته تراکم واژگان کلیدی برای واژگان پراهمیت، 10 برابر واژگان کم اهمیت است.
حاجی زین العابدینی، مکتبی فرد و عصاره (2006) در پژوهشی پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان را تحلیل کردند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا، از نظر معیارهای این پژوهش، قوی ترین وب سایت در بین کتابخانه های ملی سراسر جهان است. این وب سایت دارای بالاترین میزان پیوند کل (596000)، بالاترین میزان پیوند دریافتی خارجی (249000)، بالاترین میزان خودپیوندی (89600) و بالاترین میزان صفحه های نمایه سازی شده در موتور کاوش آلتاویستا (452000) می باشد. از نظر هم پیوندی با وب سایت های سایر کتابخانه های ملّی جهان نیز در یکی از کانونی ترین نقاط هم پیوندی قرار دارد. احراز رتبه اول توسط وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا، دلایل متعدّدی دارد. از جمله این دلایل می توان به تعداد صفحه های بسیار بالای وب سایت، عناصر اطّلاعاتی متنوع و ارزشمند در تمامی زمینه های کتابخانه، کتابداری و اطّلاع رسانی که در سطح جهان بسیار مورد علاقه و نیاز هستند، زبان انگلیسی، روزآمدسازی سریع اطلاعات، کاربرمداربودن، گستره جهانی و… این وب سایت اشاره کرد. همچنین، وجود فهرست پیوسته کتابخانه کنگره، باعث مراجعه و ایجاد پیوند فراوان به آن شده است. در این پژوهش محققان با استفاده از محاسبه ضریب تأثیرگذاری تجدیدنظر شده (خالص) نشان دادند وب سایت کتابخانه ملی لهستان با ضریب تأثیری برابر با 48/335 دارای بالاترین و وب سایت کتابخانه ملی کانادا با ضریب تأثیر 07/0 پایین ترین رتبه را داراست. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد بین وب سایت های مورد مطالعه به طور کلی 5 خوشه اصلی، 3 خوشه بین المللی، 2 خوشه قاره ای (اروپایی) و چهار وب سایت مستقل وجود دارد که وب سایت های موجود در هر دسته، نشانگر میزان هم پیوندی آن ها با یکدیگر است.
اسمیت (2004) در پژوهشی درباره محاسبه عامل تأثیرگذار وب برای کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا، نتیجه گرفت که به طور کلی رابطه ای معکوس بین تعداد صفحات وب در یک حوزه و عامل تأثیرگذار خارجی آن حوزه وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد استرالیا با بالاترین تعداد صفحات وب پایین ترین عامل تأثیرگذار خارجی و پایین ترین عامل تأثیرگذار کلّی را داشت. برخلاف مقایسه کشورها، اسمیت در این پژوهش برای محاسبه عامل تأثیرگذار دانشگاه ها دریافت که رابطه اندکی بین تعداد صفحات در یک وب سایت و عامل تأثیرگذار وجود دارد.
عصاره (2003) در مقاله ای تحت عنوان «نقشه نمایی ساختار وب سایت های دانشکده های علوم کتابداری و اطلاع رسانی: استفاده از مقیاس خوشه ای و چندبعدی» با استفاده از شیوه های وب سنجی، وب سایت های دانشکده های کتابداری و اطلاع رسانی را مورد بررسی قرار داد. وی داده های این بررسی را به وسیله موتور کاوش آل دوب و با استفاده از سایت «راهنمای آموزش اینترنت و خدمات مشاوره» که در برگیرنده 95 وب سایت دانشکده های کتابداری و اطلاع رسانی متعلق به 18 کشور بود، گردآوری کرد. از مجموع این 95 سایت، 70 سایت فعال بودند که پیوندهای دریافتی و هم پیوندی های این وب سایت ها تحلیل گردید. نتایج بررسی وی نشان داد که در وب سایت های دانشکده های بررسی شده، 7 خوشه (دو خوشه ملی و پنج خوشه بین المللی) وجود دارد. از سوی دیگر، نقشه مقیاس نمای چندبعدی، پنج دسته مرتبط را نشان داد. از این پنج دسته، دو دسته ملی (یکی از ایالت متحده و دیگری از کانادا) و سه دسته بین المللی (بین کشورهای بریتانیا و ایالت متحده، ایسلند و استرالیا و آلمان با دو وب سایت دانشکده ای، ایتالیا، فنلاند و اسپانیا) بودند. پیوندهای وبی، انعکاس دهنده طیف گوناگونی ازعلایق، اولویت ها، ابزارهای اطلاع یابی و عملکردهای عامل وب می باشد، بنابراین انگیزه برقراری پیوند نسبت به انگیزه ارجاع سازی و استناد در مقالات علمی دارای تنوع بیشتری است.
چو (2001) در پژوهشی، پیوندهای دریافتی 12 وب سایت مربوط به دانشکده های کتابداری مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا را تحلیل نمود. او با استفاده از روش دسته بندی خوشه ای و مقیاس چندبعدی وضعیت پیوندهای این 12 وب سایت را بررسی کرده است. یکی از یافته های پژوهش او این است که قرار دادن مطالبی در موضوع های گوناگون و گسترده، باعث رؤیت و جذب پیوند بیشتر به سایت می شود. همچنین، وی بیان می دارد که وب سنجی، شیوه ای را برای ارزیابی و سنجش ارائه می کند که در کتاب سنجی وجود ندارد. او عقیده دارد پژوهش های وب سنجی باید با دقت صورت گیرد؛ زیرا هم منبع داده ها (داده های مبتنی بر وب) و هم ابزار گردآوری داده ها (موتورهای کاوش وبی) نواقص آشکاری دارند.
وری لند (2000) 156 وب سایت کتابخانه های دانشکده های حقوق انجمن وکلای آمریکا را بر اساس میزان رؤیت (تعداد پیوندهای دریافتی) و میزان وضوح (تعداد پیوندهای بیرونی) رتبه بندی کرد. همبستگی معناداری بین میزان رؤیت و میزان وضوح این سایت ها وجود نداشت.کتابخانه های این مراکز به طور روشنی پیوندهای خود را متوجه منابع مرتبط و مناسب و موادی کرده بودند که دسترسی به آنها به شکل چاپی امکان پذیر نبود. او حاکم بودن قانون 20-80 را برای میزان وضوح وب سایت کتابخانه که اندازه گیری کرده بود، نشان داد و این بدان معناست که بخش کوچکی از وب سایت ها (20%) قسمت اعظم (80%) اطّلاعات را برای کل جامعه فراهم می کنند.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
در این فصل از پایان نامه، روش شناسی پژوهش، مراحل انجام گرفته و چگونگی انجام هر مرحله به منظور ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های علوم شهر تهران، تشریح شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. محقق به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود درباره ی آن فراهم می شود که معمولاً در فصل مربوط به سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین می گردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد.. از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آن ها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می پردازد. همچنین، تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شود؛ این سخن بدان معناست که از طریق این گونه تحقیقات شناخت های کلی حاصل می شود؛ مثلاً وقتی ویژگی های یک پدیده ی خاص یا یک موضوع به دقت مطالعه و شناسایی شد، می­توان این ویژگی ها را به موارد مشابه تعمیم داد و یک قضیه کلی ارائه نمود (کومار، 1374).
این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا به مطالعه نقش تراکم کلمات کلیدی در طراحی وب سایت ها و افزایش رتبه آن ها در بازیابی اطلاعات می پردازد. برای اندازه گیری تراکم کلمات کلیدی از افزونه SEOQuake استفاده شده است که پس از نصب آن بر روی مرورگر فایرفاکس، و راست کلیک بر روی صفحه سایت مورد نظر و به ترتیب SEOQuake و page info انتخاب شده که تراکم واژگان کلیدی تک واژه ای، دو واژه ای و سه واژه ای همراه با درصد و بسامد تکرار آن ها در محتوای سایت، مشاهده گردید.
همچنین، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از نرم افزار اکسل استفاده شد و به منظور مشاهده برچسب ها و ابر برچسب ها در طراحی وب سایت ها از طریق نرم افزار فوق و نیز منبع اچ. تی.ام.ال. هر سایت به صورت مجزا بررسی گردید.
جامعه آماری
در جستجوی آن دسته از کتابخانه های دولتی شهر تهران که دارای وب سایت هستند، با تکیه بر فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مندرج در سایت این وزارتخانه)، درنهایت مشخص شد که در زمان تحقیق تعداد 15 کتابخانه مرکزی متعلق به دانشگاه ها ی شهر تهران وجود دارد که اسامی این کتابخانه ها همراه با نشانی الکترونیکی آن ها در جدول 1 مشاهده می شود.
لازم به ذکر است که تنها صفحه اول سایت ها بررسی گردید. همچنین دانشگاه ها ی امیر کبیر و شریف فقط به زبان انگلیسی، دانشگاه ها ی علامه طباطبایی، تربیت دبیر شهید رجایی، الزهرا و خوارزمی تنها به زبان فارسی و بقیه سایت ها به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده اند که همه آن ها در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.
جدول 1. فهرست وب سایت های کتابخانه مرکزی دانشگاه های تحت وزارت علوم در شهر تهران
ردیف
نام دانشگاه
آدرس وب سایت
1
دانشگاه تهران
http://library.ut.ac.ir